yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА САМОПЕРЕВІРКА

Кооперування

ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА САМОПЕРЕВІРКА

 

Модуль І. Теоретичні основи кооперації.

Правові засади діяльності кооперативів в Україні

 

І. Запитання та завдання на знання і розуміння навчального матеріалу

 

1.     Дайте визначення поняття "кооператив".

2.     Які основні ознаки (характерні риси) кооперативу?

3.     Дайте визначення поняття "кооперація".

4.     За якими ознаками науковці систематизують (класифікують) кооперативи?

5.     Які кооперативи належатимуть до кооперативів виробників, а які до кооперативів споживачів?

6.     Назвіть типи кооперативів, на які їх поділяють:

а) в українському законодавстві;

б) відповідно до місцезнаходження.

7.     На які види поділяють кооперативи відповідно до:

а) їх соціального складу;

б) роду занять (професійного складу) їх членів;

в) галузей народного господарства, в яких вони працю ють;

г) етнічного складу членів.

8.     На які види поділяють кооперативи за метою їх діяльно­сті?

9.     Дайте визначення:

а) виробничо-допомогового товариства;

б) кредитного товариства;

в) товариства праці (трудові артілі);

г) страхового товариства; ґ) виробничого товариства;

д) житлового товариства;

е) збутового товариства; є) споживчого товариства;

ж) збутово-переробного товариства;

з) універсального товариства;

и) закупівельного (постачального) товариства;

і) послугового товариства.

10.                       Які Ви знаєте види об'єднань кооперативів?

11.                       Назвіть функції споживчого кооперативу.

12.                       Назвіть спеціальні принципи діяльності споживчих ко­оперативів (їх кооперативну політику та практику).

13.                       Назвіть негосподарські функції спілки споживчих коопе­ративів.

14.                       Поясніть поняття "кооперативні принципи".

15.                       Назвіть універсальні принципи, що характеризують сто­сунки між членами кооперативу.

16.                       Які принципи характеризують внутрішню і зовнішню ді­яльність кооперативу.

17.                       Розкрийте зміст таких кооперативних принципів:

а) добровільне та відкрите членство;

б) демократичний членський контроль;

в) економічна участь членів;

г) автономія і незалежність;

ґ) освіта, підвищення кваліфікації, інформація;

д) співробітництво між кооперативами;

е) турбота про громаду.

18.                       Дайте визначення поняття "кооперативні цінності".

19.                       Назвіть базові кооперативні цінності.

20.                       Які морально-етичні цінності, згідно із Заявою про коопе­ративну ідентичність, належать до кооперативних?

21.                       Як розуміють кооператори:

а)солідарність;

б) чесність;

в) взаємодопомогу;

г) справедливість;

ґ) рівність;

д) соціальну відповідальність;

е) демократію;

є) турботу про інших;

ж) відповідальність;

з) відкритість (відвертість)?

22.                       Поясніть поняття "квазікооператив".

23.                       Дайте визначення поняття "кооперативна ідеологія".

24.                       Яку мету ставили перед кооперацією її радикально налаш­товані та помірковані ідеологи?

25.                       Дайте визначення поняття "кооперативний рух".

26.                       Поясніть термін "кооперативна традиція".

27.                       Назвіть кооперативні традиції, спільні для кооператорів усіх країн.

28.                       Які галузі права визначають правове становище коопера­тиву?

29.                       Які нормативні документи створюють правові основи для діяльності кооперативів?

30.                       Які закони України становлять базу кооперативного за­конодавства?

31.                       Нормами яких законів України визначено правове стано­вище:

а) сільськогосподарської кооперації;

б) кредитних спілок;

в) садівничих кооперативів?

32.                       Назвіть види кооперативів, щодо яких відсутнє спеціальне кооперативне законодавство.

33.                       До якого виду нормативно-правових актів відносять коопе­ративні закони?

34.                       Назвіть основні елементи структури кооперативного закону.

35.                       Вкажіть назви та роки прийняття кооперативних зако­нів — спеціальних законодавчих актів, які регулюють ді­яльність кооперативів у сучасній Україні.

36.                       До якої групи підзаконних нормативних актів слід відне­сти Указ Президента України від 19 грудня 2000 р. "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах"?

37.                       Якими будуть дії кооперативів та їх об'єднань, якщо дер­жавні органи видали нормативно-правовий акт, що не від­повідає чинному законодавству та порушує права коопе­ративів?

38.                       Хто може бути засновниками кооперативу?

39.                       Який нормативно-правовий акт фіксує створення:

а) кооперативу;

б) об'єднання кооперативів?

40.                       Чи можуть бути засновниками кооперативу в Україні іно­земні фізичні, юридичні особи та особи без громадянства?

41.                       Поясніть термін "статут кооперативу".

42.                       Назвіть основні структурні компоненти Статуту коопера­тиву.

43.                       Сформулюйте визначення юридичної особи стосовно ко­оперативу.

44.                       Коли об'єднання кооперативів набувають статусу юридич­ної особи?

45.                       Назвіть основні права членів кооперативу.

46.                       Назвіть основні обов'язки членів кооперативу.

47.                       Які форми матеріальної участі членів кооперативу в утво­ренні його фондів?

48.                       Які форми матеріальної відповідальності членів коопера­тиву за його зобов'язаннями?

49.                       Назвіть основні органи управління кооперативом і вкажіть призначення кожного з них.

50.                       Якими нормативно-правовими актами визначається си­стема управління у кооперативі?

51.                       Які правові норми щодо управління та контролю в коопе­ративі містить Статут кооперативу?

52.                       Визначте повноваження зборів кооперативу.

53.                       Які питання перебувають у виключній компетенції зборів кооперативу?

54.                       Назвіть основні функції:

а) правління кооперативу;

б) спостережної ради кооперативу;

в) ревізійної комісії кооперативу.

55.                       У якому випадку загальні збори кооперативу обирають ревізійну комісію, а в якому — ревізора?

56.                       Поясніть поняття "соціальна місія кооперації".

57.                       Назвіть тип корпорацій, до якого належать кооперативи.

58.                       Розкрийте зміст вислову "кооператив — юридична осо­ба".

59.                       Назвіть визначені Законом України "Про кооперацію" (2003 р.) соціальні завдання кооперативів.

60.                       Назвіть суспільні блага, які можуть продукувати коопе­ративи.

61.                       Які соціальні функції виконують кооперативи?

62.                       Назвіть засоби, використовуючи які держава регулює ді­яльність кооперативів.

63.                       Які права має кооператив як юридична особа?

64.                       Розкрийте зміст поняття "правоздатність кооперативу".

65.                       Поясніть, які є підстави вважати кооперативи організація­ми з виховним потенціалом?

 

II. Запитання та завдання на розуміння і використання навчального матеріалу

 

1.     Встановіть основні відмінності між кооперативами та ак­ціонерними товариствами.

2.     Встановіть спільні риси кооперативів та громадських ор­ганізацій.

3.     Обґрунтуйте соціальну спрямованість кооперативних ор­ганізацій (думку, що вони призначені, перш за все, для захисту соціальних інтересів своїх членів).

4.     З якою метою кооперативи створюють спілки?

5.     Доведіть, що спілка — це кооператив.

6.     Які основні завдання об'єднань кооперативів — спілок (со­юзів), асоціацій, федерацій тощо? Які наслідки для ко­оперативів має їх об'єднання в систему?

7.     Накресліть схему системи споживчої кооперації України.

8.     Чому систему споживчої кооперації називають системою змішаного типу?

9.     За якими ознаками класифікують кооперативи? Поясніть, у чому доцільність названих Вами підходів до класифі­кації.

10.                       Обґрунтуйте думку, що члени кооперативів виробників, користуючись послугами кооперативу (працюючи на ко­оперативному підприємстві), мають змогу збільшити свої трудові доходи.

11.                       Обґрунтуйте думку, що члени фінансових кооперативів мають змогу економити, отримуючи тут страхові поліси або кредити.

12.                       Обґрунтуйте думку, що члени кооперативів споживачів, придбавши тут товар (виріб або послугу), мають змогу еко­номити свої трудові доходи.

13.                       Встановіть, потреби яких верств населення здатні задо­вольняти:

а) виробничі кооперативи;

б) товариства праці;

в) виробничо-допоміжні;

г) збутові та збутово-переробні товариства;

ґ) закупівельні та орендні товариства;

д) кредитні товариства, страхові, споживчі, житлові та послугові кооперативи.

14.                       У чому полягає вигода від членства у:

а) виробничих кооперативах;

б) збутово-переробних кооперативах;

в) страхових кооперативах;

г) житлово-орендних кооперативах;

ґ) споживчих кооперативах.

15.                       Опишіть виробничо-допоміжний кооператив: сантехніків; столярів, що спеціалізуються на виробництві вікон та дверей; письменників (на вибір).

16.                       Подайте перелік товариств праці та опишіть названі різно­види (один-два, на вибір).

17.                       Опишіть виробничий кооператив фахівців: з виробництва хлібобулочних виробів; бібліотечної справи; вчителів (на вибір).

18.                       Опишіть збутово-переробний кооператив фермерів, що спеціалізуються на: вирощуванні зернових, зокрема, жи­та; розведенні овець; вирощуванні винограду (на вибір).

19.                       Опишіть закупівельний (орендний) кооператив: кравців; фермерів, що спеціалізуються на продукуванні молока; фермерів, що вирощують пшеницю харчових сортів (на вибір).

20.                       Опишіть споживче товариство.

21.                       Опишіть різновид послугового кооперативу: кооператив­не видавництво; кооператив для індивідуального пошиву одягу; кооператив з надання фінансових послуг (на вибір).

22.                       Встановіть, для кооперативів яких видів основною функ­цією є:

а) промислове виробництво;

б) виробництво сільськогосподарської продукції;

в) торгівля;

г) транспортні послуги;

ґ) фінансові послуги.

23.                       Які основні господарські функції виконуватимуть місцеві спілки споживчих товариств?

24.                       Які основні господарські функції виконуватиме національ­на спілка кредитних товариств?

25.                       Визначте основні господарські функції національної спіл­ки обслуговуючих і виробничих сільськогосподарських ко­оперативів.

26.                       Які основні негосподарські функції виконуватимуть на­ціональні об'єднання:

 

III. Запитання та завдання на аналіз і синтез навчального матеріалу

1.     Які якості кооперативів забезпечують цивілізовані ринко­ві стосунки, сприяють формуванню високоефективної еко­номіки?

2.     Яким чином кооперування населення може пом'якшити суперечності між соціальними верствами, класами?

3.     Чи є підстави вважати, що кооперація сприяє формуван­ню та розвитку модерної нації?

4.     Яким чином, впливаючи на економічну ситуацію в країні та політику уряду, кооперативи можуть допомагати своїм членам?

5.     Чи можна стверджувати, що дотримання національних кооперативних принципів забезпечує орієнтацію україн­ських кооперативів на розв'язання (часткове подолання) існуючих у суспільстві соціальних проблем?

6.     Якщо кооперативи справді потенційно відкриті для кож­ного, то чому багато людей так і не стали їх членами?

7.     Втрата кожного члена позначається на стабільності ко­оперативу. То, чи можуть кооператори обмежити членамправо виходу з кооперативу, встановивши, наприклад, термін обов'язкового членства?

8.     Чому важливо, щоб управління кооперативом було демо­кратичним?

9.     Чому кожний кооператив — складова кооперативної систе­ми — зберігає самостійність у своїй економічній і соціаль­ній діяльності, автономію в управлінні? Чи не доцільні­ше було б централізувати в регіональній чи національній спілці хоча б прийняття найважливіших господарських рішень, адже її управлінський апарат складають високо­кваліфіковані спеціалісти?

10.                       Чи справді надмірна економічна залежність, скажімо від фірми-партнера загрожує автономії кооперативу у прий­нятті рішень?

11.                       Які наслідки для кооперативу матиме байдужість декіль­кох, більшості його членів до дотримання демократії в ор­ганізації, самоусунення вказаної попередньої кількості ко­операторів від активної участі в управлінні кооперативом?

12.                       Які наслідки для кооперативу матиме ігнорування окре­мими його членами рівності чи справедливості?

13.                       Чому забезпечення справедливості передбачає як необхід­ну умову розподілення більшої частки чистого доходу ко­оперативу у формі кооперативних виплат?

14.                       Яка доля кооперативу, члени якого не матимуть почуття солідарності?

15.                       Які наслідки матиме для кооперативу відмова від чесних та відкритих дій стосовно працівників (наприклад, значні затримки з виплатою зарплати)?

16.                       Які наслідки матиме для кооперативу відмова від чесних та відкритих дій щодо місцевих органів влади (напри­клад, приховування частини доходу)? Чи варто тимчасово відмовитися від цих кооперативних цінностей, щоб збіль­шити кооперативні виплати, модернізувати виробництво тощо?

17.                       Чи не здається Вам, що, надаючи масштабну матеріальну підтримку соціально орієнтованим проектам, кооператори лише втрачають? У чому може полягати для кооперативу вигода від такої діяльності?

18.                       У чому проявляється міжнародний кооперативний рух? Яке значення його розгортання для світової кооперації?

19.                       Чи може вважатися учасником кооперативного руху осо­ба, байдужа до кооперативних ідеалів, яка стала членом кооперативу випадково, в силу обставин?

20.                       Яка роль кооперативної освіти та взаємовідносин між ко­операторами у формуванні кооперативної свідомості?

21.                       За яких умов Ви зможете вважати себе, своїх колег, ви­кладачів учасниками кооперативного руху?

22.                       Завдяки яким ознакам кооперативи визнавали "зародка­ми" майбутнього соціалістичного суспільства?

23.                       Які ознаки кооперативу, з точки зору прихильників ідеї "кооперативної республіки", дозволяли йому бути не тільки економічною організацією, а й засобом управління суспільством?

24.                       Спираючись на зміст кооперативного ідеалу, поясніть ви­користання веселки в ролі символу кооперації?

25.                       Які наслідки розгортання кооперативного руху для сучас­ного суспільства?

26.                       Які є підстави вважати, що поширення кооперативів сприяє розвиткові економіки європейських країн, світо­вої економіки?

27.                       Чи можуть кооперативи стати серйозним фактором соціа­лізації ринкових відносин в Україні і за яких умов?

28.                       Чи є підстави стверджувати, що за умови успішного роз­витку кооперативи в Україні стануть одним із найнадій­ніших засобів "прищеплення" суспільству громадянської (цивільної) культури?

29.                       Ряд лідерів світового кооперативного руху вважали дер­жавну підтримку шкідливою і навіть згубною для коопе­рації. Арґументуйте власну думку щодо проблеми держав­ної підтримки кооперативних організацій.

30.                       Визначте, у чому полягає соціальна місія студентських та учнівських кооперативів.

 

 

 

 

42