yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->1.3. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи

Кооперування

1.3. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи

Форми кооперативів. У збільшенні доходів та в економії коштів зацікавлені й домогосподарства* (особа або сім'я), і фірми* та громадські об'єднання, а тому створювати коопера­тиви можуть і люди (фізичні особи), і господарські та гро­мадські організації (юридичні особи)*. Зазвичай кооперативи об'єднують фізичних або юридичних осіб, хоча трапляється й змішане членство.

Самі кооперативи теж об'єднуються. Об'єднання коопера­тивів (спілка, асоціація*, федерація*, союз, альянс) — це фор­мування, створене кооперативами на засадах відкритого член­ства та добровільності для спільного здійснення будь-якої не забороненої законом діяльності, пов'язаної з виробництвом, захистом економічних інтересів кооперативів, наданням їм інформації, консультативно-методичною роботою тощо.

Об'єднання кооперативів найчастіше теж кооперативи, але можуть бути й акціонерними товариствами* чи негосподар­ськими кооперативними організаціями на зразок громадських.

 

 

 

Кооперативи та їхні об'єднання формують систему коопе­ративних організацій. Таку систему деколи називають коопе­рацією. Скажімо, в Україні нині існують споживча, сільсько­господарська та кредитна кооперації. Об'єднані у цих систе­мах кооперативи мають певні видові ознаки (про це далі), що визначають їх спільну мету та завдання. Створивши власну систему, кооперативи економічно міцніють, ефективніше пра­цюють і спроможні витримувати конкуренцію з іншими гос­подарськими об'єднаннями, в тому числі й з транснаціональ­ними корпораціями* (ТНК).

Рівні кооперації. Система кооперативів — це територіальне утворення, що має декілька рівнів.

Її основу — базовий рівень — складають, звичайно сільські, селищні, міські, районні кооперативи — товариства, створені переважно фізичними особами. Без товариств існування си­стеми було б неможливе.

На місцевому (районному, окружному) рівні товариства створюють свої об'єднання — союзи, спілки, асоціації. Ці організації, в свою чергу, об'єднуються на регіональному та національному (в масштабах держави) рівнях у союзи союзів, спілки спілок, або у федерації чи конфедерації (рис. 1.2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кооперативи співпрацюють і на міжнародному рівні. Най­потужнішим об'єднанням на цьому рівні є згадуваний уже Міжнародний кооперативний альянс (International Co-operative Aliance (ІСА)), створений національними спілками та асоціація­ми з усіх континентів.

Термін "кооперація" вживають також для означення сукуп­ності кооперативів, що існують на певній території.

Висновки

1. Кооперативи — ефективна форма реалізації ідеї госпо­дарської співпраці в умовах ринкової економіки.

2. Члени кооперативів виконують водночас декілька ролей. Вони — клієнти або/і працівники, власники капіталу та керів­ники кооперативу.

3. Кооперативи — соціально орієнтовані неприбуткові орга­нізації. Вони сприяють зростанню трудових доходів та рівня споживання їхніх членів.

4.     Для того, щоб ефективніше реалізувати свою мету, ко­оперативи об'єднуються у союзи, спілки, асоціації або феде­рації. Системи кооперативів успішно витримують конкурен­цію з великими приватними та акціонерними компаніями.

 

 

 

 

7