yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Екологія->Содержание->Розділ 5  Функціонування, динаміка і розвиток ландшафтів

Ландшафтна екологія

Розділ 5  Функціонування, динаміка і розвиток ландшафтів

5.1 Функціонування ландшафтів.

 Функціонування ландшаф­тів – це  сукупність усіх процесів переміщення, обміну і трансформа­ції речовини й енергії всередині ПТК (вертикальні потоки) або між різними ПТК (горизонтальна міграція). Якщо первинною ланкою для аналізу вертикальної (радіальної) міграції (зв’язків) слугує фація, то для виявлення горизонтальних необхідно досліджувати ландшафти в цілому.

Головні складові функціонування ландшафтів такі:  

1) вологообмін; 2) мінеральний обмін; 3) газообмін;  4) енергообмін; 5) біоген­ний кругообіг та ін.

Процес вологообміну (кругообіг вологи) включає випадання ат­мосферних опадів, поверхневий стік, інфільтрацію, підземний стік, підняття ґрунтових вод по капілярах і випаровування, конденсацію вологи в атмосфері і нове випадання опадів. Таким чином, з одного боку, це  підняття водних розчинів по капілярах ґрунту і всмокту­вання їх кореневою системою, висхідні потоки повітря, випарову­вання з поверхні ґрунту і водойм, транспірація і т.д. З іншого – випа­дання   атмосферних опадів, їх просочування в ґрунт, випадання ра­зом із вологою пилу і т.д. Завдяки кругообігу вологи здійснюється мінеральний обмін між окремими компонентами ландшафту. Цей процес супроводжується формуванням, транспортуванням і акуму­ляцією хімічних елементів.

Мінеральний обмін у ландшафті, на відміну від вологообігу, має вигляд спрямованих в один бік міграційних процесів, відбуваються акумуляція і трансформація речовин, а не безпосередній їх круго­обіг. Мінеральні речовини мігрують у ландшафті у вигляді: 1) водо­розчинних речовин (іонів); 2) механічних домішок у воді (завислі наноси); 3) механічних домішок у повітрі (пил); 4) твердих продуктів денудації гірських порід, що переміщаються по схилу під дією сили тяжіння, та ін.

Газообмін – це  переміщення розчинів і трансформація газоподібних речовин, а також циркуляція атмосферних мас, що супроводжується обміном речовиною й енергією.

Енергообмін – це  кругообіг і трансформація сонячної енергії. Вона здатна перетворитись в інші види енергії — теплову, хімічну, механічну. Завдяки сонячній енергії відбуваються вологообмін і біогенний кругообіг. Від забезпечення сонячною енергією залежить інтенсивність функціонування ландшафтів.

Біогенний кругообіг – включає  утворення і руйнування органічної речовини,  їх випадання на поверхню ґрунту та включення у новий кругообіг. Процес утворення органічної речовини – це  фотосинтез.

Кожний із  перелічених (п’яти) головних процесів функціонування ландшафтів складається із численних елементарних процесів, які мають різний характер. Це такі процеси: фізичний (нагрівання чи охолодження земної поверхні, підняття ґрунтових вод по капілярах, випаровування та ін.); хімічний (механічна, водна, повітряна, біогенна та технічна міграція хімічних елементів); біологічний (фотосинтез, розкладання органічної маси мікроорганізмами та ін.).

Фізичні процеси функціонування ПТК вивчає геофізика ландшафту, хімічні – геохімія  ландшафту, біологічні – біотика  ландшафту (біогеоценологія).

 

17