yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Екологія->Содержание->Список літератури

Ландшафтна екологія

Список літератури

 1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М.:Мысль, 1975. – 288 с.
 2. Беручишвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. — М.: Мысль, 1986. — 183 с.
 3. Волкова В.Г., Давыдова Н.Д. Техногенез и трансформация ландшафтов. — М.: Наука, 1987.
 4. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. — Львів: Простір,1998.-356с.
 5. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины /Гл. ред. А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П.М. Алампиев, А.Г. Воронов и др. – М: Сов. энциклопедия, 1988. – 432 с.
 6. Глазовская М. А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР.— М.:Высшая школа, 1988.
 7. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
 8. Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
 9. Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство:  теорія і практика. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 168с.
 10. Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. – Чернівці: Рута, 2002. – 272с.
 11. Давиденко В.А., Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія. – К.:Лібра, 2007. – 280с.
 12. Дотева А.В. Ландшафт в зоне воздействия промышленности. - М., 1978. — 96 с.
 13. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирвание. – М.: Высшая школа, 1991. – 366 с.
 14. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. – М.: Мысль, 1989. – 504с.
 15. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. — Л.: Наука,1980. – 222с.
 16. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность. – М.: Просвещение, 1988. – 199 с.
 17. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. — К.: Наукова думка, 1985. – 224 с.
 18. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К., 1993. — 152 с.
 19. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. —Львов: Вища школа, 1974. — 202 с.
 20. Нешатаев Б.Н. Физико – географическое районирование Сумской области. – Сумы, СГПИ им. А.С.Макаренко, 1987.
 21. Охрана ландшафтов: Толковый словарь. — М.: Прогресс, 1982. – 272 с.
 22. Охрана природы. Ландшафты (термины и определения). ГОСТ 17.8.1.01-80. - М.: Госстандарт, 1981. – 150с.
 23. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. – К.: Наукова думка,1993. – 280с.
 24. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. - М.: Высшая школа, 1975. — 342 с.
 25. Преображенский В.С, Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. — М.: Наука, 1988. — 192 с.
 26. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М.: Мысль, 1990. — 637 с.
 27. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. — М., 1980. - 327 с.
 28. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. — К.: Вища школа, 1988. — 192с.

[*] Географічний комплекс – закономірне  просторове поєднання природних компонентів, які утворюють цілісні системи різних рівнів; як правило, включає ділянку земної кори з властивим йому рельєфом,  поверхневими і підземними водами, приземним шаром атмосфери, ґрунтом, живими організмами.

 

[†] Ойкумена (грецьк. oikumene, від oikeo - мешкаю, населяю) – термін, що вживається для позначення населеної людиною частини землі; вперше опис ойкумени зустрічається у Гекатея Мілетського.

* Профіль – вертикальний  перетин, розріз якої-небудь ділянки земної поверхні по заданій лінії.

 

[‡] Часова структура ПТК - це добові, сезонні, внутрішньовікові, багатовікові зміни станів ПТК. Вона враховується при дослідженні функціонування, динаміки ландшафтів. 

[§] консорція (від лат. consortium – спільність, співучасть) – система різнорідних організмів, що тісно пов’язані між собою завдяки своїй життєдіяльності з одним із індивідуумів або цілою популяцією будь-якого виду рослин чи тварин

[**] графи - це множина точок (вершин), які з’єднані між собою лініями, що називаються дугами або ребрами.

 

* КК – кларк концентрації

 

50