yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Розділ ІІІ. Попит, пропозиція та їх взаємодія

Макроэкономика

Розділ ІІІ. Попит, пропозиція та їх взаємодія

 

Тема 4. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

1. Модель попиту

Для того, щоб описати роботу ринкового механізму необхідно проаналізувати одну з фундаментальних ринкових категорій – попит. Попит споживача характеризується тим, що він насправді здатний купити в даній ситуації. Попит – це платоспроможна потреба.

 Величина (обсяг) попиту визначається тією максимальною кількістю даного блага, що може придбати даний покупець (покупці) за певний період часу за даних умов. По-перше, обсяг попиту — це потік, що протікає в часі. Тому треба визначати, до якого періоду часу він відноситься (місяць, рік). По-друге, надзвичайно важливими є умови, при яких формується даний обсяг попиту, бо саме вони характеризують середовище, у якому діє споживач.         ……. Головними факторами, що впливають на вибір покупця є наступні:

-         ціна даного товару (Р);

-         ціни товарів, що заміняють даний у споживанні, чи товарів-субститутів (Рs1, ... , Psn);

-         ціни товарів, що доповнюють дане благо у споживанні, чи комплементарних благ (Pc1, …, Р cm);

-         доход споживача, що виділяється ним для покупки даного товару (Y);

-         смаки і переваги споживача (Z);

-         об'єктивні, природні (зовнішні) умови споживання (N);

-         сподівання споживача (Е).

Функцією попиту називається залежність величини попиту від відповідних величин:

QD = f(P, Рs1, ... , Psn , Pc1, …, Р cm,, У, Z, N, Е).

Функція попиту в узагальненому виді дозволяє описати залежність між зазначеними змінними навіть у випадку, коли кількісне співвідношення між ними невідомо. Наприклад, знаючи, що при підвищенні ціни на товар з 2 до 3 одиниць, обсяг попиту на нього зменшується, ми можемо не знати, на скільки саме він зменшиться, але ми можемо виразити залежність між ними в загальній функціональній формі: Р ↑ QD↓.

Звичайно перелік факторів, що впливають на попит можна розширити. Але найчастіше роблять інакше: скорочують число факторів впливу до мінімуму, вважаючи інші фактори незмінними. У крайньому випадку залишається залежність обсягу попиту від ціни даного товару: QD = f(P). Цю функціональну залежність значно легше оцінити, проводячи відповідні виміри й узагальнюючи отримані в ході статистичних спостережень дані у вигляді таблиць (шкал) або графіків, наприклад:

 

Ціна товару, грн.

10

20

300

400

500

600

Кількість товару, що купується, одиниць на тиждень

90

80

70

60

50

40

Отже, функція попиту може бути задана аналітично, таблично чи графічно.

При всім різномаїтті конкретних функцій попиту їх поєднує така загальна властивість: зі зменшенням ціни (за інших рівних умов) кількість товару, яку у змозі купити споживач, зростає. Ця емпірично доведена залежність вважається законом попиту. Графічно її виражає крива попиту (рис. 4.1), яка має від’ємний нахил.

Коли ціна товару змінюється, то має місце рух вздовж кривої попиту. Коли змінюється принаймні одне з "інших рівних" умов — ціни на інші товари, доход, смаки і переваги і т. ін. — відбувається зрушення самої кривої попиту. Важливо розрізняти рух уздовж кривої попиту і зрушення самої кривої, що відбиває відповідно зміну величини (обсягу) попиту і в попиті.

При зміні ціни даного товару значення функції попиту теж зміниться: величина попиту стане іншою, і відповідна точка ринкової кон'юнктури на графіку переміститься вздовж кривої попиту. У таблиці попиту при цьому відбудеться перехід від однієї пари відповідних величин ціни й обсягу попиту до іншої.

Якщо ж зміни відбудуться в якому-небудь іншому факторі, що впливає на попит, то це змінить саму функцію попиту. На графіку це буде виражено зрушенням усієї кривої попиту вниз або уверх. Відповідно всю таблицю попиту доведеться переписувати заново. Такі зміни, з одного боку, величини попиту і, з іншого боку, самого попиту як сукупності усіх відповідних величин, завжди треба чітко розмежовувати.

 

 

13