yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Маркетинг->Содержание->Тема 9. контроль та планування маркетингової діяльності

Маркетинг

Тема 9. контроль та планування маркетингової діяльності

 

План

1. Види контролю маркетингової діяльності.

2. Види планування.

 

Рекомендована література

 

1. Акулич И. Л. Основы маркетинга / Акулич И.Л., Демченко Е.В –[ 2-е изд., испр]. – Мн.: Высшая шк., 2005. – С.207–223.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс. / Котлер Ф.: пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2007. – С.94-114.

3. Маркетинг: підручник / [В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.]. ред. – упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – [4-те вид.]. – К.: навч.- метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2009. –С.582-606.

 

1. Види контролю маркетингової діяльності

 

Зовнішній аудит – деталізоване дослідження ринків, конкуренції, економічного середовища компанії.

Внутрішній аудит – оцінка ефективності структури «вартісного ланцюжка» підприємства (організації).

Бізнес-портфель – набір видів діяльності та товарів, якими займається компанія.

Бостонська консультаційна група запропонувала класифікувати стратегічні елементи бізнесу (СЭБ) відповідно до матриці «Зростання / частка ринку».

Стратегічний елемент бізнесу (СЕБ) – напрям діяльності підприємства, що має окрему місію і завдання, діяльність якого можна планувати незалежно від інших напрямків. СЕБ може бути підрозділом підприємства, товарною групою або товаром, торговельною маркою.

Матриця «Зростання / частка ринку» оцінює СЕБ підприємства за двома параметрами: темпи ринку та відносна частка цих елементів на ринку. СЕБ розділяються на «зірок», «дійних корів», «темних конячок» і «собак».

2. Види планування

 

Основними видами планування на підприємстві є короткострокове (строком на 1 рік), середньострокове (35 років) і довгострокове (від 5 до 10 і більш років) планування.

Стратегічне планування – управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу. Воно спирається на чітко сформульовану програмну заяву підприємства (місію), виклад допоміжних цілей і завдань, здоровий бізнес-портфель і стратегію зростання.

Роль стратегічного маркетингового плану на підприємстві обумовлена тим, що він:

задає основні напрями діяльності підприємства;

дозволяє краще розуміти структуру маркетингових досліджень, процеси вивчення споживачів, планування продукції, її просування на ринок і планування ціноутворення;

3) забезпечує структурному підрозділу на підприємстві чіткі цілі, які погоджуються із загальними завданнями підприємства;

4) стимулює координацію зусиль підрозділів у різних напрямах;

5) змушує підприємство оцінювати свої сильні й слабкі боки з погляду конкурентів, можливостей і загроз у навколишньому середовищі;

6) визначає альтернативні дії або комбінацію їх, які повинно розпочати підприємство;

7) створює основу для розподілу ресурсів.

Процес планування охоплює чотири етапи:

аналіз стану справ у компанії;

планування;

реалізація планів;

контроль за їхнім виконанням.

Стратегічне планування включає такі етапи:

місія;

стратегічні імперативи;

стратегічний аудит;

SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких боків, можливостей і загроз);

аналіз бізнес-портфеля, цілей і стратегій.

Місія визначає основну мету компанії.

Стратегічні цілі.

1. Яким бізнесом займається підприємство?

2. Хто належить до існуючих споживачів?

3. Яка мета нашої діяльності?

4. Які перспективи у підприємства?

 

Контрольні запитання

 

1. Визначте основні види контролю маркетингової діяльності.

2. Охарактеризуйте та поясніть сутність внутришнього аудиту в маркетингу.

3. Охарактеризуйте та поясніть сутність зовнішнього аудиту в маркетингу.

4. Розкрийте існучі види маркетингового планування.

5. Охарактеризуйте основні складові процесу маркетингового планування.

6. Поясність відмінності стратегічного, тактичного та поточного планування в маркетингу.

 

 

12