yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Менеджмент персоналу фінансових служб

 СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 Основна література:

 

1.    Закон України Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266.

2.    Закон Украйни “Про освiту” №1060-12 вiд 23 травня 1991 року // Галицькi контракти, №12, 1997.

3.    Закон України “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” від 13.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – С. 166.

4.    Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ +” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2002. – 228 с.

5.    Петюх В.М. Управління персоналом: Навч. – метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київ. нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ, 2000. – 122 с.

Додаткова література:

 

6.    Алєксєєв І.В. / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник, А.С. Мороз. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132 с.

7.    Алєксєєв І.В. Формування нормативно-фінансової бази планування та організування кадрової підготовки виробництва / Алєксєєв І.В., Мороз А.С. // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Зб. наук. пр. Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – Випуск 3(10). – Ч. 1. – С. 5-15.

8.    Балабанова Л.В., Воробьева Е.К. Управление персоналом на основе маркетинга: Монография / Донецкий гос. ун-т економики и торговли им. М. Туган-Барановского, Школа маркетингового менеджмента. – Донецк, 2004. – 212 с.

9.    Вайнштейн Л.Л., Васильев А.В. Совершенствование подготовки и переподготовки управленческого персонала / Л.Л. Вайнштейн, А.В. Васильев // Соціально-економічні досл.ідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики. Зб. наук. пр. Ін-ту регіональних досліджень НАН України. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2003. – Випуск 2 (ХL), Ч. 2. – С. 221 - 225.

10.                       Граждан В.Д., Hовиков С.С. Пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв фiнансових вiдомств - на рiвень сучасних вимог. / В.Д. Граждан, С.С. Hовиков // Фiнанси Украiни, №11, 1996.

11.                       Гримблат С.О., Воронов М.В. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущего в будущее). – К.: Ника-Центр, 2004. – 190 с.

12.                       Грішнова О., Шпирко О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна: аспекти праці. – 2004. - № 3. – С. 3-9.

13.                       Гринева В.Н., Гольдфарб А.Г. Механизм формирования трудового потенциала промышленного предприятия / В.Н. Гринева, А.Г. Гольдфарб // Економіка розвитку. – 2005. - № 1 (33). – С. 73-78.

14.                       Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці / В. Данюк // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 6. – С. 8-12.

15.                       Ділова оцінка персоналу в умовах комп’ютеризації праці / Л.С. Вінарік та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: ІЕП НАНУ, 2001. – 48 с.

16.                       Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т. екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.

17.                       Еськов А.Л., Савельева В.С. Управление деловой карьерой: Монография. – Краматорск: Донбасская госуд. машиностроительная академия, 2005. – 438 с.

18.                       Заглинський А.О. Проблеми розвитку ринкових відносин у сфері зайнятості трудових ресурсів: Монографія. – Рівне: ППФ “Волинські обереги”, 2002. – 399 с.

19.                       Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання: Монографія / Д.Є. Козенков, В. Вашкелєвич, К.М. Солошенко, Е.П. Якубова. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – 156 с.

20.                       Карпінський Б.А. Ефективність управління персоналом у інноваційно-фінансовій сфері: планування та організація / Б.А. Карпінський // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики. Зб. наук. пр. Ін-ту регіональних досліджень НАН України. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2003. – Випуск 2 (ХL), Ч. 2. – С. 184 - 188.

21.                       Кендюхов О. Мотивація творчої інтелектуальної праці: дослідження основних підходів / О. Кендюхов // Економіка України. – 2005. - № 3. – С. 49-56.

22.                       Колєшня Л. Методологічні аспекти визначення потреби у фахівцях з вищою освітою. / Л. Колєшня // Україна: аспекти праці. – 2002. - № 4. – С. 30-35.

23.                       Колєшня Л. Підготовка фахівців у ринковій економіці: проблеми і шляхи вирішення. / Л. Колєшня // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 3. – С. 22-26.

24.                       Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: Праця, 1997. – 192 с.

25.                       Мороз А.С. Гармонізація сфер формування і використання корпоративної культури підприємств / А.С. Мороз // Економіка розвитку. - 2004. - № 3 (31). – С.74-79.

26.                       Ноджак Л.С. Демографічні чинники формування і використання трудового потенціалу за ринкових перетворень: Монографія. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2004. – 188 с.

27.                       Організаційна поведінка: Навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Л.М. Савчук та ін.; Київ. нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

28.                       Пунько Б.М. Організаційна культура як ключовий елемент управління персоналом та суспільними відносинами / Б.М. Пунько // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики. Зб. наук. пр. Ін-ту регіональних досліджень НАН України. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2003. – Випуск 2 (ХL), Ч. 2. – С. 188 - 191.

29.                       Пустовая В.В. Методология управления персоналом по курсу «Управление персоналом»: Текст лекций / Харьковский гос. эконом. Ун-т. – Харьков: ХГЭУ, 2002. – 58 с.

30.                       Савченко В. Методологічні основи визначення потреби у кваліфікованих кадрах. / В. Савченко // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 4. – С. 23-29.

31.                       Семикіна М.В. Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці: Монографія / Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград: МАВІК, 2004. – 145 с.

32.                       Семикіна М.В. Соціально-економічна мотивація праці: методологічна оцінка ефективності та принципи регулювання: Монографія / Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград: МАВІК, 2004. – 124 с.

33.                       Солдатенко М. Професійні кадри – запорука ефективного виробництва. / М. Солдатенко // Україна: аспекти праці. – 2004. - № 8. – С. 15-16.

34.                       Стратегическое управление персоналом / Под ред. и с предисл. Лысенко Ю.Г. – Донецк: Юго-Восток, 2002. – 195 с.

35.                       Управление персоналом / И.П. Продиус, Т.А. Владимирова, Д.В. Запорожан, Ю.И. Продиус; Одес. нац. политех. ун-т, Инженерная акад. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2001. – 250 с.

36.                       Хает Г.Л., Медведева О.А. Корпоративная культура и ценности человека / Г.Л. Хает, О.А. Медведева // Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2001. – 267 с.

37.                       Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 415 с.

38.                       Гаджиев А. Методика и практика подготовки финансистов. / А. Гаджиев // Высшее образование в Росии, №2, 1996.

39.                       Маргерисон, Чарльз Дж. «Колесо» командного управления: Путь к успеху через систему управления командой / Пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. – 190 с.

40.                       Організаційна поведінка: Підручник / Дон Гелрігел, Джон В. Слокум-молодший, Р.В. Вудмен, Н. Сью Бренінг; Пер. З англ.. І. Тарасюк та ін. – К.: Основи, 2001. – 726 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23