yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.2. Вимоги до професійно-кваліфікаційного складу фінансових служб.

Менеджмент персоналу фінансових служб

2.2. Вимоги до професійно-кваліфікаційного складу фінансових служб.

Керівник підприємства, працівники служби управління персоналом повинні мати у своєму розпорядженні максимально можливий обсяг інформації для розробки стратегічних рішень з удосконалення соціальної структури трудового колективу і планування професійного і кваліфікаційного складу працівників.

Заняття тієї чи іншої посади потребує від людей володіння відповідною професією і кваліфікацією.

Професія — це комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду роботи в даній області, що дозволяють здійснювати відповідний вид діяльності.

Можна говорити, наприклад, про професію менеджера, юриста, економіста.

Спеціальність або спеціалізація — це більш вузький різновид трудової діяльності у межах певної професії.

Для фінансових служб як ніде інше необхідна професійна придатність та компетентність працівників.

Професійна придатність — здатність працівника до роботи за своєю професією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою адекватною їй професією відповідно до посади у певних виробничих умовах.

Вона може підвищуватися і знижуватися у процесі трудової діяльності людини. Зокрема, зниження професійної придатності може відбутися внаслідок погіршення стану здоров'я працівника, певних вікових обмежень тощо.

Професійна придатність може бути:

· потенційною (ґрунтується на задатках, здібностях, фізичних і психічних властивостях людини);

· реальною (складається поступово в результаті освоєння людиною нових знань і навичок).

Компетентність працівника відповідна підготовка, знання, досвід і навички працівника для виконання конкретних робіт.

Залежно від сфери застосування розрізняють такі види компетентності особистості:

—          функціональна компетентність (характеризується професійними знаннями працівників і уміннями їх реалізувати);

—          інтелектуальна компетентність (виявляється у здатності до аналітичного мислення і синтезування знань, уміннях і навичках для виконання покладених на неї обов'язків);

— ситуативна компетентність (полягає в уміннях діяти відповідно до особливостей конкретної виробничо-господарської ситуації);

— соціальна компетентність (передбачає наявність у працівника комунікативних та інтеграційних здібностей, уміння підтримувати відносини з іншими, впливати на них, сприймати і адекватно реагувати на думку інших, формувати стосовно них певне ставлення тощо).

Отже, вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня персоналу фінансових служб обумовлені особливостями їх функціонування в організації, стратегічних і тактичних цілей, завдань на певних етапах їх розвитку.

У межах кожної професії в результаті розподілу праці виділяються спеціальності, пов'язані з виконанням більш вузького кола функцій.

Так, спеціальністю в рамках професії юриста буде цивільне право, державне право і т. д.

Кваліфікація — це ступінь професійної підготовки, яка необхідна для виконання даних трудових функцій.

Розрізняють:

· кваліфікацію роботи (представлена сукупністю вимог до того, хто повинен виконувати роботу);

· кваліфікацію працівника (представлена сукупністю набутих людиною професійних якостей).

Кваліфікація працівника визначається такими факторами, як: рівень загальних і спеціальних знань; стаж роботи на даній або аналогічній посаді, необхідний для оволодіння професією. Для керівників мова йде також про рівень організаційних навичок.

Характеристика кваліфікаційних груп персоналу підприємства наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика кваліфікаційних груп персоналу підприємства

Назва кваліфікаційної групи

Загальна характеристика

Спеціалісти вищої кваліфікації

Вища спеціальна освіта та значний практичний досвід роботи за фахом (понад 5 років)

Спеціалісти середньої кваліфікації

Вища або середня спеціальна освіта та деякий практичний досвід роботи

Спеціалісти-практики

Відсутність спеціальної освіти, але значний досвід практичної роботи

Висококваліфіковані робітники

Середня спеціальна освіта (2-3 роки), великий досвід практичної роботи на найбільш складних ділянках

Кваліфіковані робітники

Середня спеціальна освіта (1-2 роки) та чималий досвід роботи

Малокваліфіковані робітники

Спеціальна підготовка (3 місяці — рік), незначний досвід роботи

Некваліфіковані робітники

Відсутність спеціальної підготовки та досвіду практичної роботи

       Проте для нормального функціонування фінансових служб їх працівники повинні складатися з працівників перших двох кваліфікаційних груп.

Конкретний рівень кваліфікації працівників підприємства визначається за допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників (характеристик).

Кваліфікація присвоюється спеціальною комісією на основі всебічної перевірки знань і досвіду даного робітника і юридично закріплюється в документах: дипломах, свідоцтвах і т. д.

Виділяють наступні показники, що характеризують кваліфікацію персоналу:

1)    коефіцієнт кваліфікації працівників Ккв :

де пос — кількість працівників, що мають необхідну освіту; пд — кількість працівників, що мають необхідний досвід; N — загальна кількість працівників.

2)    коефіцієнт використання кваліфікації працівників Квт т.

3)    коефіцієнт спеціалізації працівників К£     :

4)    коефіцієнт стажу роботи у підприємстві К   :

Впровадження інновацій у діяльність підприємств, розвиток ринкових відносин обумовлюють зміну змісту і характеру роботи працівників, а також зміни в професійно-кваліфікаційному складі персоналу. Науково-технічний прогрес обумовлює ліквідацію вузької спеціалізації багатьох професій, потребує збільшення чисельності працівників вищої кваліфікації. Разом з тим, в сучасних умовах зростає роль спеціальних знань і умінь, зменшується питома вага операцій, що вимагають важкої фізичної і некваліфікованої праці, підвищується значення творчого підходу до роботи, креативності, самостійності в прийнятті рішень, ініціативності тощо.

 

 

 

 

9