yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Хімія->Содержание->5 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Метали

5 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1. Чим визначається належність елементів до s-електронної родини?

а) атомною массою;                б) порядковим номером;

в) кількістю енергетичних рівнів;

г) знаходженням всіх валентних електронів на зовнішньому s-підрівні.

2. Завдяки якому явищу залізо може існувати в α-, β-, γ- і δ-модифікаціях?

а) алотропія;   б) ізотопія;   в) поліморфізм;   г) ізомерія.

3. До якої родини за природним походженням належить барій?

а) лужні;  б) лужноземельні;   в) рідкоземельні; г) поширені.

4. Зазначте найважчий метал.

а) Os;                 б) Cu;           в) Pb;              г) Hg.

5. Якою є температура, вище якої плавляться метали тугоплавкої групи?

а) >1000oC;       б) >1350oC;     в) >1800oC;        г) >1500oC.

6. Метали виявляють таку характерну ознаку: підвищена хімічна стійкість відносно окиснювальних і агресивних реагентів. До якої класифікаційної групи належать такі метали?

а) рідкі;         б) розсіяні;     в) благородні;         г) інертні.

7. Нижче якої величини повинна бути густина металу, щоб віднести його до групи легких металів?

а) <3,5г/см3;     б) <5,0г/см3;    в) <3,0г/см3;    г) <5,3г/см3.

8. До якої групи металів належать технецій 43Tc, прометій 61Pm, полоній 84Po і всі метали з більшими, ніж у полонія атомними номерами?

а) рідкоземельні;    б) рідкі;    в) радіоактивні;   г) розсіяні.

9. Назвіть найлегкоплавкіший метал.

а) Fr;            б) Cs;            в) Ga;               г) Hg.

10. Який метал є найлегшим?

а) Li;             б) Na;            в) Mg;             г) Al.

11. Які ступені окисненя можуть виявляти s-метали ІІ групи у сполуках?

а) +1;               б) +2;                в) –1;          г) –2.

12. Які s-елементи не належать до металів?

а) Na, K;         б) H, He;              в) Sr, Sc;         г) Fr, Ra.

13. Якими є значення стандартних електродних потенціалів для лужних металів?

а) < –2,5B;   б) > –2,5B;    в) >–0,43B;     г) < –3,5B.

14. Яка властивість металічного зв’язку забезпечує теплопровідність металів?

а) ненасиченість;                     б) багатоелектронність;

в) багатоцентровість;              г) ненапрямленість.

15. Що є причиною високих температур плавлення та великої механічної міцності d-металів?

а) утворення валентними електронами напрямленого ковалентного зв’язку між сусідніми атомами;

б) ненасиченність металічного зв’язку;

в) щільність пакування елементарної кристалічної комірки; г) наявність електронного газу, що переміщується по всьому кристалу металу.

16. Чим пояснити, що s-метали у природі ніколи не зустрічаються у вільному стані?

а) великими розмірами ефективних радіусів s-металів;

б) значеннями термодинамічних функцій;

в) тим, що атоми s-металів містять на зовнішньому енергетичному рівні по 1-2 електрони;

г) високою хімічною активністю s-металів і найсильнішими відновними властивостями.

17. Чому s-метали неможливо виділити із водних розчинів у вільному стані?

а) способи добування s-металів пов’язані з їх виділенням із розплавів;

б) s-метали мають великі негативні значення електродних потенціалів;

в) для s-металів притаманні металічні зв’язки у чистому вигляді;

г) атоми s-металів містять на зовнішньому енергетичному рівні по 1-2 електрони.

18. Як змінюються величини першого потенціалу йонізації s-металів?

а) збільшуються по групі зверху вниз;

б) зменшуються по групі зверху вниз;

в) від Li до Na зменшуються, а потім зростають;

г) від Li до Na зростають, а потім зменшуються.

19. Як пояснити існування у газуватому стані ковалентних молекул Na2, Cs2?

а) у газоподібному стані відсутня металічна кристалічна решітка, тому  валентні електрони, що складали електронний газ, вивільняються для утворення ковалентних зв’язків;

б) зв’язки утворюються делокалізованими валентними електронами, які утримують разом позитивно заряджені йони;

в) всі s-метали мають на зовнішньому енергетичному рівні по одному-два електрони і можуть легко їх віддавати;

г) чим вище значення потенціалу йонізації, тим сильнішоє є поляризувальна дія катіону і тим вищою є його схільність до утворення ковалентних зв’язків.

20. Вкажіть метал, що не належить до лужних:

а) Ca;            б) Sr;           в) Mg;          г) Ba.

21. Атоми яких металів містять незаповнений (n-1)d-енергетичний підрівень?

а) Li;        б) Be;          в) Cs;           г) Mg.

22. Який метал дає фіолетове забарвлення при внесенні його парів у вогонь?

а) К;              б) Li;              в) Na;               г) Cs.

23. Всі лужні метали у вільному стані – сріблясто-білі речовини, крім одного, у якого золотаве забарвлення. Який це метал?

а) Li;               б) K;          в) Rb;          г) Cs.

24. Чому лужні метали неможливо використовувати як конструкційні матеріали?

а) атоми лужних металів мають великі радіуси;

б) лужні метали дуже м’які, пластичні, легко ріжуться ножем;

в) для лужних металів характерні низькі значення потенціалів йонізації;

г) лужні метали у вільному стані майже не утворюють ковалентних зв’язків.

25. Як можна одержати оксиди калію та натрію?

а) при безпосередній взаємодії металу з киснем;

б) тільки при нагріванні суміші пероксиду з надлишком металу при повній відсутності кисню;

в) при розкладанні гідроксиду;

г) при розкладанні нітрату.

26. Який лужний метал здатний взаємодіяти з азотом навіть при кімнатній температурі?

а) Li;           б) Na;                в) K;                    г) Rb.

27. З якою органічною сполукою лужні метали не вступають у взаємодію?

а) CH3COOH;    б) HCOOH;   в) CH3CH2OH;    г) C5H12.

28. Зазначте формулу нітриду натрію.

а) NaNO2;          б) Na3N;        в) NaNO3;             г) NaNH2.

29. Чим пояснюється зменшення температур плавлення для солей типу Me(NO3)2 і MeCO3 зі збільшенням порядкового номера металу?

а) зменшуюються ефективні радіуси йонів Ме2+;

б) збільшується міцність зв’язків у солях;

в) збільшуються енергії кристалічних решіток;

г) зростає атомна маса металів.

30. Який метал взаємодіє з водою за схемою

2 Ме + 2Н2О à 2МеОН + Н2?

а) Ca;                 б) Sr;             в) Cs;           г) Mg.

31. Який s-метал утворює гідриди при безпосередній взаємодії з воднем  за схемою Мe + H2 à MeH2?

а) жоден;       б) Ве;               в) Са;          г) всі.

32. Який метал при безпосередньому окисненні киснем дає оксид?

а) Li;          б) Na;           в) K;          г) Ba.

33. Який метал при безпосередньому окисненні киснем дає пероксид?

а) Ca;                   б) Li;                 в) Na;         г) Mg.

34. Який метал при безпосередньому окисненні киснем дає супероксид?

а) Ba;                      б) K;                в) Be;          г) Na.

35.  В яку сполуку перетвориться FeCl3, якщо в його розчин внести декілька шматочків чистого натрію?

а) натрій не буде взаємодіяти з FeCl3;

б) FeCl2;                    в) Fe(OH)3;               г) Fe(OH)2.

36. Чому при внесенні шматочків чистого натрію у розчин CuSO4 відбувається взаємодія Na не з CuSO4, а з водою за схемою 2Na + 2Н2О à 2NaОН + Н2?

а) із порівняння стандартних електродних потенціалів відповідних систем (табл.1) видно, що лужний метал легше відновлює Гідроген із води, ніж катіон малоактивного металу з розчину його солі;

б) натрій не здатний взаємодіяти з купрум(ІІ)-катіоном;

в) катіон Cu2+ виявляє слабкі окиснювальні властивості;

г) атоми Na і Cu містять по одному електрону на зовнішньому s-підрівні.

37. Які продукти утворюються внаслідок гідролізу натрій аміду NaNH2?

а) NaNО3 i H2;                    б) реакція не проходить;

в) NaOH і NH3;                  г) NaNО2 i H2.

38. Чим пояснити, що при взаємодії Na з дуже розведеним розчином НNО3 поряд з основним продуктом відновлення кислоти (NH3) виділяеться водень?

а) водень виділяється внаслідок розкладання кислоти у присутності натрію;

б) водень виділяється внаслідок розкладання кислоти у дуже розведеному розчині;

в) це є результатом  побічної реакції – взаємодії Na з водою, наявною у розчині кислоти;

г) водень у даній реакції не виділяється.

39. Як називається клас сполук загального складу Mе2C2, що утворюються внаслідок безпосередньої взаємодії лужного металу з графітом?

а) карбонати; б) карбіди; в) карбоксилати; г) карбінади.

40. Чим пояснити, що в лабораторії та на виробництві не проводять спеціально реакцій між лужними металами і розчинами кислот?

а) лужні метали є дорогими реактивами;

б) лужні метали взаємодіють не з кислотою, а з водою, наявною у розчині кислоти;

в) ці реакції не мають промислового значення;

г) взаємодія  лужних металів з кислотами супроводжується вибухом.

41. Як називаються розчини лужних металів у ртуті?

а) амальгами;                             б) суміші;

в) тверді розчини укоріненя;   г) тверді розчини заміщення.

42. Нітрат якого лужного металу розкладається за такою схемою: 4MeNO3 à2 Me2O + 4NO2 + O2?

а) LiNO3;       б) NaNO3;         в) KNO3;        г) RbNO3.

43. Для якого металу реакція з азотною кислотою протікає за такою схемою

8Ме + 10HNO3 (розв.) à8МеNO3 + NH4NO3 + 3H2O?

а) всі лужні метали;               б) всі лужноземельні метали;

в) жоден лужний метал;      г) жоден лужноземельний метал.

44. Які метали добувають за допомогою натрійтермії?

а) всі лужні метали;             б) всі лужноземельні метали;

в) Hg, Au, Ag;                       г) Ti, Zr, Nb, Ta.

45. Чому при внесенні лужних металів у водні розчини малоактивних солей виділяється водень?

а) лужні метали взаємодіють не з сіллю, а з водою;

б) лужні метали не здатні витісняти катіон малоактивного металу із розчину його солі;

в) велика активність лужних металів перешкоджує прямій взаємодії;

г) малоактивні метали не можуть витіснятися із розчинів їх солей.

46. З яким оксидом NaOH не вступає у взаємодію?

а) СаО; б)         P2O5;           в) Al2O3;                 г) NO2.

47. До якого типу окисно-відновних реакцій належить реакція NaH + H2O à NaOH + H2.

а) диспропорціонування;          б) внутрішньомолекулярна;

в) міжмолекулярна;                   г) витіснення.

48. У скільки стадій може проходити гідроліз солі Cs2CO3?

а) одна;        б) дві;          в) три;        г) п’ять.

49. Карбонат якого лужного металу розкладається при нагріванні до високих температур?

а) Rb2CO3;          б) Na2CO3;     в) К2CO3;          г) Li2CO3.

50. Яку реакцію середовища виявляють натрієві солі слабких кислот внаслідок гідролізу?

а) кислу; б) нейтральну; в) лужну; г) гідроліз не протікає.

51. Яке практичне застосування має реакція

4КО2 + 2CO2 à 2K2CO3 + 3O2?

а) для одержання калій карбонату; б) у виробництві скла;

в) для поглинаня вуглекислого газу в протигазах і підводних човнах;

г) для нейтралізацію супероксиду калію.

52. Гідроксид якого лужного металу здатний розчиняти твердий Zn(OH)2?

а) всі;        б) жоден;       в) тільки КОН;     г) тільки NaOH.

53. Карбонати лужних металів плавляться без розкладання за винятком єдиної солі. Якої?

а) Li2CO3;       б) К2CO3;    в) Rb2CO3;  г) Cs2CO3.

54. Яка сіль лужного металу не піддається гідролізу в розведеному водному розчині?

а) Cs2SO3;     б) K3PO4;     в) NaNO3;          г) Rb2CO3.

56. З якою сполукою натрій гідроксид NaOH вступає в реакцію?

а) NH3;            б) C6H14;            в) F2;            г) K2SO4.

57. При пропусканні хлору через гарячий розчин NaОН утворюється суміш двох солей. Одна з них – натрій хлорид NaCl. Який склад іншої солі?

а) NaClO4;          б) NaClO3;           в) NaClO2;     г) NaClO.

58. З якою сполукою NaОН не вступає в реакцію?

а) NO2;     б) Al(OH)2NO3;       в) NaHCO3;        г) CsNO3.

59. В якому рядку формули карбонатів лужних металів наведені у порядку зростання стійкості до підвищених температур?

а) Cs2SO3, K2SO3, Na2SO3, Li2SO3;

б) Li2SO3, Na2SO3, K2SO3, Cs2SO3;

в) Na2SO3, Li2SO3, Cs2SO3, K2SO3;

г) Na2SO3, K2SO3, Li2SO3, Cs2SO3.

60. Яка сполука утвориться найвірогідніше при змішуванні розчинів NaOH і Fe(NO3)3 у молярному співвідношенні 1:1?

а) Fe(OH)3;     б) Fe(OH)2NO3;   в) NaFeO2;   г) Fe(OH)(NO3)2.

61. Чим пояснити, що розчинність сульфатів і карбонатів лужноземельних металів зменшується по групі згори униз?

а) зростанням зарядів атомних ядер;

б) зменшенням енергії гідратації йонів Ме2+ і збільшенням міцності кристалічної решітки;

в) підвищенням атомної маси металів;

г) зменшенням міцності кристалічних решіток.

62. Зазначте формулу сполуки, з якою NaOH здатний вступати у реакцію.

а) K2SO4;         б) O2;       в) NO2;       г) LiNO3.

63. У скільки стадій проходить гідроліз натрій гіпофосфіту Na3PO2, якщо склад слабкої фосфорноватої кислоти відповідає формулі H[H2PO2]?

а) одна;           б) дві;        в) три;        г) жодної.

64. Що утвориться, якщо через розчин Na2CO3 тривалий час пропускати вуглекислий газ?

а) NaHCO3;   б) NaOH;   в) Na2CO3;  г) реакція не проходить.

65. Який газ виділяється, якщо злити гарячі розчини NaOH і NH4Cl?

а) кисень;      б) хлор;      в) водень;           г) амоніак.

66. Надлишком яких йонів визначається реакція середовища у розведеному розчині внаслідок гідролізу СН3СООNa?

а) Н+;             б) ОН;              в) Na+;             г) СН3СОО.

67. Яка сполука утворюється при змішуванні розчинів Al(NO3)3 і NaOH, в яких мольне співвідношення реагуючих речовин складає 1:1?

а) Al(OH)(NO3)2; б) Al(OH)2NO3; в) Al(OH)3; г) Na[Al(OH)4].

68. Яка сполука утворюється при змішуванні розчинів FeCl3 і NaOH, в яких мольне співвідношення реагуючих речовин складає 1:2?

а) Fe(OH)3;   б) Fe(OH)2Cl;   в) Fe(OH)Cl2;  г) NaFeO2.

69. Яка сіль утворюється при розчинені P2O5 у розчині NaOH, якщо мольне співвідношення реагуючих речовин 4:1? 

а) Na3PO4;     б) NaH2PO4;     в) Na2H2P2O7;   г) Na2HPO4.

70. Які продукти утворюються внаслідок взаємодії натрій гідриду NaH з вуглекислим газом?

а) HCOONa;  б) Na2CO3 i H2O; в) NaOH i CO; г) NaHСO3.

71. Яка формула відображає склад поташа?

а) K2CO3;      б) KNO3;              в) Na2B4O7;       г) Na2CO3.

72. Яку тривіальну назву має сіль Na2B4O7?

а) кальцінована сода;   б) селітра;    в) бура;      г) поташ.

73. Який гідроксид розкладається ще до досягнення температури плавлення?

а) RbOH;          б) CsOH;             в) KOH;           г) LiOH.

74. Кристалогідрат якого металу розкладається при нагріванні за схемою MеCl2·6H2O à MеO + 2HCl + 5H2O.

а) Са;             б)       Sr;         в) Be;          г) Mg.

75. Яка сіль не піддається гідролізу в розведених водних розчинах?

а) MgSO4;         б) BeCl2;       в) MgCl2;       г) Ca(NO3)2.

76. При додаванні розчину якої солі до Ba(OH)2 буде відбуватися реакція?

а) NaNO3;          б) KI;         в) Na2SO4;         г) CaCl2.

77. Який метал реагує з концентрованою соляною кислотою за схемою Ме + 2НCl à МеCl2 + Н2?

а) Mg;                б) Na;               в) Cs;                г) Rb.

78. Вкажіть амфотерний метал.

а) Cs;              б) Mg;              в) Sr;           г) Be.

79. Який оксид належить до амфотерних?

а) BeO;           б) BaO2;            в) SrO;      г) MgO.

80. Який метал пасивується холодними концентрованими  окиснювальними кислотами?

а) Ba;                б) Sr;               в) Mg;            г) Be.

81. Які сполуки утворюються при розчинені берилію у лугах?

а) основи; б) основні солі; в) комплексні солі; г) кислі солі.

82. Зазначте метал, що не належить до лужних і лужноземельних.

а) Be;             б) Sr;           в) Fr;                г) Cs.

83. Як одержують гідрид берилію?

а) при безпосередній взаємодії простих сполук за звичайних умов;

б) при безпосередній взаємодії простих сполук при підвищеній температурі;

в) внаслідок обмінної реакції з BaH2;

г) внаслідок обмінної реакції з LiH.

84. До якого ступеня окиснення відновлюють лужні та лужноземельні метали Сульфур (+6) при взаємодії з  концентрованою сульфатною (сірчаною) кислотою H2SO4?

а) +4;                б) +2;               в) 0;               г) – 2.

85. Зазначте формулу нітриду лужноземельного металу.

а) Ве3N2;          б) Mg3N2;         в) К3N;        г) Ва3N2.

86. Яка із сполук – BeF2  чи СаІ2 – є галідом лужноземельного металу?

а) обидві;        б) жодна;       в) BeF2;               г) СаІ2.

87. До якого продукту магній відновлює концентровану нітратну (азотну) кислоту HNO3, взяту у великому надлишку?

а) NO2;            б) NH4NO3;        в) NO;            г) N2O3.

88. Чому дорівнює ступінь окиснення лужноземельного металу в комплексному амоніакаті загального складу [Me(NH3)6] чи [Me(NH3)6]?

а) +2;                б) +6;                  в) +4;                  г) 0.

89. Яка сіль утворюється при розчинені паленої магнезії у нітратній (азотній) кислоті?

а) Ca(NO3)2;       б) Mg(NO3)2;    в) Sr(NO3)2;      г) Ba(NO3)2.

90. З якою сполукою може взаємодіяти барій оксид ВаО?

а) NaOH;             б) FeO;              в) N2O;               г) CO2.

91. Зазначте формулу халькогеніду лужноземельного металу.

а) BaS;                 б) Na2S;            в) BaCl2;           г) NaCl.

92. Які продукти утворюються при розкладанні водою барій фосфіду Ba3P2?

а) BaO і H3PO4;                          б) Ba(OH)2 і PH3;

в) Ba3(PO4)2;                               г) BaHPO4 і Ba(H2PO4)2.

93. Яка сполука утвориться, якщо до розчину BeSO4 додати великий надлищок КОН?

а) K2[Be(OH)4];   б) K2BeO2;   в) Be(OH)2;    г) (BeOH)2SO4.

94. Яка сполука утвориться при додаванні до розчину CaCl2 великого надлишку КОН?

а) CaOHCl; б) Ca(OH)2; в) K2[Ca(OH)4]; г) K2CaO2.

95. З розчином якої сполуки змішують попередньо прожарений MgO для одержання магнезіального цементу? а) H2O;         б) Mg(OH)2;         в) Ca(OH)2;        г) MgCl2.

96. Яку сполуку називають гашеним вапном?

а) Са(ОН)2;       б) Са(НСО3)2;         в) СаСО3;           г) СаSО4.

97. Зазначте сіль, яка найгірше розчиняється у воді.

а) CaI2;      б) CaCl2;         в) Ca(NO3)2;    г) CaF2.

98. Чому при кип’ятінні розчину Ca(HCO3)2 в осад випадає СаСО3, а при кип’ятінні розчину Mg(HCO3)2 – Mg(ОH)2?

а) в осад випадає та сполука, яка має найменшу розчинність у воді;

б) добуток розчинності (ДР) СаСО3 має більше значення, ніж добуток розчинності Mg(ОH)2;

в) солі MgСО3 не існує;

г) сіль Ca(HCO3)2 більшою мірою піддається гідролізу порівняно з Mg(HCO3)2.

99. Сплави на основі яких металів використовують для створення вакууму в термойонних перетворювачах?

а) Be і Ba;        б) Be і Cs;          в) Sr і Mg;           г) Ba і Na.

100. Розчин якої сполуки називається баритовою водою?

а) Ва(ОН)2;    б) Ва(НCO3)2;    в) Ba(NO3)2;    г) ВаCO3.

101. Суміші порошку якого металу з окисниками використовують для освітлювальних і запалювальних ракет, снарядів, у фото- і освітлювальній техніці?

а) Са;           б) Ba;           в) Sr;              г) Mg.

102. Який метал ІІА-підгрупи  у суміші з препаратами радію є джерелом нейтронів, що утворюються при дії альфа-частинок?

а) Са;                б) Ве;           в) Ва;                г) Sr.

103. Як називають жорсткість, що зумовлюється наявністю у воді Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, а іноді – ще й Fe(HCO3)2?

а) постійна;   б) загальна;   в) некарбонатна;   г) тимчасова.

104. Яким загальним терміном називається послідовність процесів висихання вологого цементу (гідратація, поліконденсація складових частин клінкеру і утворення високомолекулярних полімерних сполук – алюмінатів і силікатів кальцію)?

а) висихання; б) дозрівання;  в) тужавіння;  г) твердіння.

105. Від якої жорсткості можна позбавитися шляхом кип’ятіння води?

а) від загальної;                   б) від постійної;

в) від некарбонатної;          г) від гідрокарбонатної.

106. Як називаються деякі природні чи синтетичні високомолекулярні матеріалі, здатні до йонного обміну при пропусканні через їх товщу забрудненої води?

а) іоніти;     б) полімери;    в) смоли;       г) алюмосилікати.

107. Який реагент: соду Na2CO3, гашене вапно Ca(OH)2 чи фосфат Na3PO4 –  можна додати до води, забрудненої сіллю  MgSO4, щоб позбутися жорсткості?

а) будь-який з названих реагентів;

б) Na3PO4;            в) Ca(OH)2;              г) Na2CO3.

 

15