yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->Тема 2 Економічна інформація

Інформаційні системи і технології у фінансах

Тема 2 Економічна інформація

 

2.1 Поняття економічної інформації

 

Господарська діяльність суспільства пов'язані з інформацією, яка називається економічною. Економічна інформація як поняття, з одного боку, належить до категорії «інформація», а  з  іншого – нерозривно пов'язана з економікою та управлінням народним господарством. Тому на економічну інформацію можна поширити різні тлумачення, притаманні інформації, але водночас підкреслити її особливості, які випливають з економічних категорій.

Економічна інформація – це сукупність різних повідомлень економічного характеру, що виникають при підготовці виробництва під час виробничо - господарської діяльності і в управлінні цією діяльністю. Ії потрібно розглядати як один із рі­зновидів управлінської інформації, яка забезпечує розв’язування задач організаційно-економічного управління народним господарством. Отже, економічна інформація являє собою сукупність відомостей (даних), які відображають стан або визначають напрям змін і розвитку народного господарства та його ланок. Вона відображає процеси виробництва, розподілу  обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

 

2.2 Властивості економічної інформації

Економічній інформації притаманні деякі особливості, що ви­пливають із її сутності. Найважливішими з них є:

 • залежність від об'єкта управління;
 • переважання алфавітно-цифрових знаків як форми подання даних із зображенням числових величин у дис­кретному вигляді;
 • провідна значущість операцій автоматизованої обробки даних (арифметичних і логічних) при забезпеченні висо­кої точності результатів обчислень;
 • необхідність оформлення та­ких результатів у формі, зручній для сприйняття людиною;
 • знач­не поширення документів як носіїв вхідних даних та результатів обробки даних;
 • значні обсяги перероблюваної інформації в разі використання у процесах обробки поряд зі змінними і сталих (постійних) даних;
 • необхідність одержання значної кількості під­сумків у результаті обробки одних і тих самих даних за різними критеріями;
 • основна частина економічної інформації підлягає періодичному, регулярному обробленню;
 • необхідність стиснення розмірів при передаванні з нижчої ланки управління до вищої;
 • здобута похідна інформація часто використовується як вхідна для наступних розрахунків;
 • необхідність нагромадження й тривалого зберігання тощо.

 

2.3 Основні вимоги до  економічної інформації

            До якісної економічної інформації висунуто низку вимог. Розглянемо основні із них.

 • Репрезентативність інформації  пов'язана з правильністю її добору й формування з метою адекватного відображення заданих властивостей об'єкта.
 • 3містовність інформації  дорівнює відношенню кількості інформації в повідомленні до розміру даних, що його відтворюють. Зі збільшенням змістовності інформації зростає пропускна здатність інформаційної системи, оскільки щоб дістати одні й ті самі відомості, необхідно переробити менший обсяг даних.
 • Повнота інформації означає, що вона має мінімальний, але достатній для прийняття ефективного управлінського рішення набір показників. Як неповна, так і надмірна інформація знижує ефективність управління.
 • Доступність інформації забезпечується виконанням відповідних процедур її одержання і переробки.
 • Актуальність визначається ступенем збереження цінності інформації для управління в момент її використання і залежить від статистичних характеристик відображуваного об’єкта і від інтервалу часу, який минув з моменту виникнення даної інформації.
 • Своєчасність інформації. Своєчасною є така інформація, яка надходить на той чи інший рівень управління не пізніше заздалегідь призначеного моменту часу, узгодженого з часом розв'язування задач управління.
 • Стійкість - це властивість управлінської інформації реагувати на зміни вхідних даних зберігати необхідну точність.
 • Точність інформації визначається ступенем наближення відображуваного інформацією параметра та його істинного значення. Для економічних показників, які відображують цифрові коди, відомі чотири класифікаційні поняття точності: 1)формальна точність, вимірювана значенням одиниці молодшого розряду числа; 2)реальна точність, що визначається значенням одиниці останнього розряду числа;    3)досяжна точність - максимальна точність, якої можна досягти за даних конкретних умов функціонування системи;  4)необхідна точність, яка визначається функціональним призначенням показника.
 • Достовірність (вірогідність) інформації - це властивість інформації відображати реально діючі об'єкти з необхідною точністю. Вимірюється достовірність інформації довірчою ймовірністю необхідної точності, тобто ймовірністю того, що відображувані інформацією значення параметра відрізняються від істинного значення цього параметра в межах необхідної точності.
 • Цінність інформації - комплексний показник її якості.

 

2.4 Види економічної інформації

 

Економічну  інформацію можна класифікувати за різними ознаками. Її різновиди слід враховувати при орга­нізації обробки даних, побудові комп'ютерних інформаційних систем, виборі варіантів технології розв'язування тих чи інших економічних задач. Розглянемо деякі з них.

1 За стадіями управління інформацію ділить на  прогнозовану, планову, облікову, аналізу господарської діяльності, нор­мативну, оперативного управління і регулювання. Прогнозована інформація пов'язана з функцією прогнозування, планова - з плануванням (перспективним, техніко-еко­номічним, оперативно-виробничим), облікова - з бухгалтер­ським, фінансовим, господарським обліком, інформація аналізу господарської діяльності - з функцією економічного аналізу, оперативного управління і  регулювання - з відповідними функціями. Нормативна інформація використовується і виникає на стадіях технічної підготовки виробництва, а також при формуванні цін, тарифікації  і містить всілякі норми і нормативи,  розцінки, тарифи і т.ін.

2 За стадіями формування інформація буває  первинною та вторинною. Первинна інформація виникає безпосередньо під час діяльності об’єкта і реєструється на початковій стадії процесу управління і пов’язана з джерелом виникнення. Вторинна отримується внаслідок обробки інформації і може бути проміжною та результативною. Проміжна інформація містить результати розрахунків, які використовуються як вхідні дані для подальших розрахунків. Результатну інформацію одержують під час обробки первинної і проміжної інформації і використовують її для управління об’єктом і прийняття рішень.

3 За повнотою економічну інформацію поділяють на достатню, надмірну і недостатню. Для розв’язання задач необхідна до­сить конкретна за змістом мінімальна інформація - достатня. Надмірна – містить зайві дані, що зовсім не використовуються при розв'язуванні задач.

4 За стабільністю інформацію поділяються на постій­ну (сталу), умовно-постійну і змінну. Постійна інформація не змінює своїх значень (наприклад, звітні дані); умовно-постійна зберігає їх протягом тривалого періоду (наприклад, нормативи, норми), а змінна характеризується частою зміною своїх значень (наприклад, відомості про нарахування заробітної плати). Постійна інформація лишається незмінною упродовж тривалого часу, багатократно використовується при обробці змінної інформації. Постійність інформації в часі характеризується коефіцієнтом стабільності, який визначається відношенням кількості позицій номенклатури, що не змінюється протягом певного періоду (як правило, року), до загальної кількості позиції цієї номенклатури на початок цього періоду.  До постійної враховують інформацію, для якої коефіцієнт стабільності більший за 0,7.

5 З позицій технології розв'язування економічних задач розрізняють інформацію вхідну, проміжну і вихідну. Інформація, яка надходить в об’єкт управління і підлягає обробці, на­зивається вхідною. Вихідна інформація є підсумком обробки вхідних даних. Проміжна інформація потрібна при розв’язуванні задач у наступних періодах.

 

 

7