yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Психологія->Содержание->15.5. Вищі почуття

Общая психология

15.5. Вищі почуття

В емоційній сфері людини особливе місце посідають вищі по

чуття. Вони є відображенням переживань ставлення до явищ

соціальної дійсності. За змістом вищі почуття поділяють на мо

ральні, естетичні, праксичні та інтелектуальні. Рівень духовного

розвитку людини оцінюють за тим, якою мірою їй властиві ці по

 

217

 

 

 

С.Д. Максименко «Загальна психологія»

 

чуття. У вищих почуттях яскраво виявляються їх інтелектуальні,

емоційні та вольові компоненти. Вищі почуття є не лише особис

тим переживанням, а й засобом виховного впливу на інших.

Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке

ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої

себе. Джерелом моральних почуттів є спільне життя людей, їх

взаємини, боротьба за досягнення суспільних цілей. Моральні

почуття людини сформувались у суспільно історичному житті

людства, у процесі спілкування людей і стали важливим засобом

оцінювання вчинків і поведінки, регулювання взаємин особисто

стей.

Естетичні почуття — це відчування краси в явищах природи,

у праці, у гармонії барв, звуків, рухів і форм. Гармонійна злагод

женість в об’єктах цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія

пов’язані з почуттям приємного, насолодою, яка глибоко пережи

вається та облагороджує душу. Ці почуття викликають твори ми

стецтва. Не тільки в мисленні, а й у почуттях людина утверджує

себе у предметному світі.

Залежно від рівня загальної та мистецької культури люди

по різному відгукуються на красу. Одні глибоко переживають

гармонійно виражені ритм і риму, переходи та взаємопереходи

кольорів, звуків, форм та рухів, інші не відчувають цієї гармонії й

захоплюються грубими, різкими звуками, безладними рухами,

випадковими поєднаннями кольорів.

Естетичні почуття тісно пов’язані з моральними. Вони обла

городжують особистість, сповнюють її високими прагненнями,

утримують від негативних вчинків. Отже, естетичні почуття є іс

тотними чинниками у формуванні морального обличчя людини.

Вищі рівні розвитку естетичного почуття виявляються в по

чуттях високого, піднесеного, трагічного, комічного, гумору. Ці

різновиди естетичних почуттів органічно пов’язані з моральними

почуттями і є важливим засобом їх формування.

Праксичні почуття — це переживання людиною свого став

лення до діяльності. Людина відгукується на різні види діяль

ності: трудову, навчальну, спортивну. Це виявляється в захоп

ленні, у задоволенні діяльністю, творчому підході, радості від

успіхів або у незадоволенні, байдужому ставленні до діяльності.

Праксичні почуття виникають у діяльності. Яскраве уявлення

про зміст і форми діяльності, її процес і результат, громадську

 

218

 

 

 

Частина V. Емоційно вольові процеси

 

цінність — основна передумова виникнення й розвитку праксич

них почуттів.

Праксичні почуття розвиваються або згасають залежно від

організації та умов діяльності. Вони особливо успішно розвива

ються і стають стійкими тоді, коли діяльність відповідає інтере

сам, нахилам і здібностям людини, коли в діяльності виявляють

ся елементи творчості, розвиваються перспективи її розвитку.

Праксичні почуття стають багатшими, якщо поєднуються з

моральними. Праця як справа честі, гуманістичне ставлення до

діяльності роблять праксичні почуття важливим чинником бо

ротьби за високу продуктивність та якість праці.

Інтелектуальні почуття є емоційним відгуком на ставлення

особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні.

Ці почуття виявляються в допитливості, чутті нового, здиву

ванні, упевненості або сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво

виявляються в пізнавальних інтересах, любові до знань, навчаль

них і наукових уподобаннях.

Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та ви

ховання мають різні рівні розвитку. Такими його рівнями є

цікавість, допитливість, цілеспрямований, стійкий інтерес до

певної галузі знань, захоплення пізнавальною діяльністю. Ме

ханізмом пізнавальних почуттів є природжений орієнтувальний

рефлекс, але його зміст цілком залежить від навчання, вихован

ня, навколишньої дійсності, умов життя.

 

Ключові поняття теми

 

Почуття, емоції, стенічні почуття, астенічні почуття,

чуттєвий тон, настрої, афекти, пристрасті, стреси, фруст

рація, моральні почуття, інтелектуальні почуття, естетичні по

чуття, праксичні почуття.

 

Формалізована структура змісту теми

 

 

 

74