yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Психологія->Содержание->19.5. Формування характеру

Общая психология

19.5. Формування характеру

Формування характеру — це процес становлення стійких пси

хологічних утворень особистості під впливом об’єктивних і

спеціально створених для цього умов, коли її дії та вчинки в ре

зультаті їх багаторазових повторень стають звичними й визнача

ють типову модель її поведінки.

Характер людини формується в процесі її індивідуального

життя під провідним впливом суспільних умов. Особливо важли

ву роль у вихованні характеру відіграє активна діяльність особи

стості, і передусім праця як середовище її суспільного буття,

спілкування, як необхідна умова її самопізнання та саморе

алізації. В процесі праці виявляються моральні, інтелектуальні,

вольові та інші якості особистості, що, закріплюючись під впли

вом певних умов життя, набувають рис характеру.

Реформування, що відбуваються в сучасному суспільстві, по

ява нових ідеалів і цінностей, зумовлених входженням до систе

ми ринкових відносин, створюють передумови для формування

рис характеру нової ділової людини.

Серед чинників, які мають для людини життєве значення і

впливають на формування її характеру, особлива роль належить

вихованню. Виховання організовує обставини життя і спрямовує

в потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створює

відповідне ставлення до навколишньої дійсності особистості, що

формується. Разом з тим воно гальмує негативні впливи, пере

шкоджає закріпленню небажаних звичок і рис її поведінки.

На певному, достатньо високому етапі розвитку особистості

починають діяти самовиховання і саморегулювання процесу

становлення характеру. Сформовані в процесі виховання потре

 

267

 

 

 

С.Д. Максименко «Загальна психологія»

 

би, ідеали, установки особистості стають підґрунтям її вимог як

до зовнішніх умов життя, так і до самої себе. Вона сама починає

організовувати своє життя і виховувати себе, керуючись при цьо

му як власними, так і суспільними ціннісними орієнтирами. По

вною мірою здатність до самовиховання характеру виявляється

тоді, коли особистість набуває життєвого досвіду, оволодіває за

садами психологічної культури, коли у неї формується світогляд

і остаточно складаються ідеали, відповідно до яких вона починає

свідомо планувати своє життя і визначати в ньому своє місце.

Відмінності в характерах помітні вже у дітей молодшого

дошкільного віку. У цьому віці, як показує досвід виховання в ди

тячих садках, досить виразно виявляються такі риси: това

риськість, колективізм, ласкавість, сміливість, соромливість, за

мкнутість, охайність, точність, терплячість або примхливість,

впертість, різкість та ін. Прояви рис характеру у цьому віці близь

ко стосуються темпераменту.

Особливо важливе виховання характеру в підлітковому віці.

Підліток уже не дитина, у нього гострий інтерес до навколишньої

дійсності, дуже велика активність, прагнення до праці — фізичної

та розумової. Потрібно навчитися організовувати цю активність,

навчити підлітків діяти дружно, займатися громадською робо

тою, працювати організовано. Треба мати на увазі те, що невраху

вання у вихованні вікових особливостей підлітків дуже часто зу

мовлює негативізм, браваду, неслухняність, нестриманість, не

вмотивовані вчинки. Разом з тим підлітки чутливі до думки ко

лективу. Вони дорожать оцінкою колективом їхньої трудової, на

вчальної та спортивної діяльності, керуються нею у своїй по

ведінці, і це відіграє значну роль у формуванні їхнього характеру.

Юнаки та дівчата старшого шкільного віку вже досягають

фізичної зрілості й здатні виявляти в поведінці, праці та навчанні

достатньо сформовані риси характеру: відповідальність, дис

циплінованість, цілеспрямовану наполегливість, принциповість,

самостійність.

Дослідженнями формування характеру доведено, що особли

во дієвими чинниками є самостійність і самодіяльність у праці,

навчанні. При цьому необхідно поставити юнака чи дівчину

в такі умови, за яких вони могли б виявити колективізм,

мужність, витримку, працьовитість. Але буде великою помил

кою, якщо виховання в колективі нівелюватиме індивідуальні

якості особистості. В колективі потрібно розкривати й зміцнюва

268

 

 

 

93