ГоловнаЗворотній зв'язок

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванніІ злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі

ВИСНОВКИ

 

Результатом дослідження є з'ясування сутності і значення криміналістичної тактики, розгляд історичного аспекта і сучасних концепцій її розвитку та вдосконалення засобів, визначення особливостей організації і тактики слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі.

Ефективність боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі, швидке і повне розкриття злочинів, викриття та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб багато в чому залежить від своєчасного і законного вирішення питань, пов’язаних із криміналістичним забезпеченням досудового розслідування, зокрема з підготовкою, проведенням і застосуванням результатів слідчих дій.

Проведений під час дослідження аналіз вищеозначених проблемних питань, що стосуються організації і тактики проведення слідчих дій як у системі криміналістики в цілому, так і при розслідуванні злочинів в УВП зокрема, дозволяє зробити такі висновки:

1. Актуальність і значущість дослідження історичного аспекта задекларованої проблематики полягає в тому, що дозволяє простежити процес становлення і формування криміналістичної тактики, глибше зрозуміти і проаналізувати її витоки (природу), виявити соціально-економічні причини, що зумовили її виникнення, визначити основні тенденції її розвитку, оцінити ефективність застосування її прийомів та засобів.

2. Криміналістична тактика має тривалу історію розвитку й охоплює весь період формування базових знань про злочинність. Вивчення пам’яток права, наукових джерел, зокрема монографій, навчальних і практичних посібників, підручників з криміналістики, дозволяють виділити два основні етапи у її розвитку: а) виникнення і становлення криміналістичної тактики;      б) формування і вдосконалення криміналістичної тактики.

3. Для впорядкованого вивчення історії розвитку криміналістичної тактики та її основних елементів на етапі її формування і вдосконалення, пропонується така періодизація її розвитку: а) зародження криміналістичної тактики як однієї зі складових зростаючого масиву криміналістичних положень та правил (з другої половини ХІХ ст. до середини 30-х років ХХ ст.);                 б) розробка наукових основ криміналістичної тактики – формування учень про її предмет, слідчу версію, планування розслідування, тактику окремих слідчих дій (з середини 30-х років ХХ ст. до середини 60-х років ХХ ст.);                        в) інтенсифікація та поглиблення наукових досліджень проблем предмета криміналістичної тактики, тактичних операцій і комбінацій, слідчих ситуацій, тактики слідчих дій (з середини 60-х років ХХ ст. дотепер).

4. Узагальнення значного емпіричного матеріалу послужило базою для розробки наукового забезпечення криміналістичної тактики і сприяло поглибленню наукових досліджень тактико-криміналістичних проблем, зокрема стосовно тактики слідчих дій. Криміналістична тактика виникла і розвивається як частина, галузь науки криміналістики, невіддільна від неї за своїми предметом та завданнями.

5. Аналіз наукових позицій щодо поняття криміналістичної тактики дає підстави пропонувати таке її визначення в теоретичному аспекті:

– це галузь науки криміналістики, що відповідає її засадам і загальним положенням, ґрунтується на досягненнях наукового розвитку, передової практики правоохоронної діяльності і є системою положень про наукові, законні та етичні прийоми збирання і використання доказів з метою розслідування та попередження злочинів.

6. Як практична діяльність, криміналістична тактика полягає в організації і здійсненні розслідування злочинів шляхом побудови слідчих версій, планування розслідування, підготовки, проведення і застосування результатів слідчих дій. Така діяльність спрямована на подолання протидії розслідуванню злочинів, яку чинять заінтересовані особи.

7. Основними засобами криміналістичної тактики є тактичні прийоми, а також слідчі дії, в рамках яких вони реалізуються. Діяльність на всіх стадіях і етапах слідчої дії є системою застосування тактико-криміналістичних прийомів. У дисертації проаналізовані наукові позиції багатьох вчених щодо суті тактичного прийому, і пропонується таке його визначення: це найбільш раціональний і ефективний спосіб проведення слідчої дії, обраний на основі оцінки ситуації, за якої здійснюється розслідування. Практично застосовними можуть бути лише ті тактичні прийоми, що відповідають завданню розслідування злочину, науковим, законним і етичним вимогам до його здійснення, реальній слідчій ситуації, є безпечними.

8. Беручи до уваги результати проведеного дослідження, а також враховуючи вже розроблені наукові підходи до поняття слідчої дії, можна пропонувати таке її визначення: це система тактичних прийомів, що застосовуються відповідно до наукових, законних і етичних вимог для виконання тактичних завдань розслідування злочинів шляхом одержання, перевірки і використання доказів.

9. У дисертації проаналізовані наукові позиції щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів як вітчизняних, так і закордонних вчених. Виходячи з них, під криміналістичним забезпеченням досудового розслідування злочинів в УВП слід розуміти створення з метою виконання його завдань належних організаційно-управлінських, техніко- і тактико-криміналістичних умов.

Тактико-криміналістичним забезпеченням досудового розслідування злочинів в УВП є обрання і застосування оптимальних тактичних прийомів та їх комбінацій, окремих слідчих дій або їх систем (операцій) відповідно до особливостей розслідування злочинів засуджених.

10. У дисертації досліджені особливості тактико-криміналістичного забезпечення проведення окремих слідчих дій в умовах УВП.

Тактико-криміналістичне забезпечення слідчих дій відповідає загальним положенням організації розслідування злочину – створення у розрахунку на певну ситуацію оптимальних умов для використання доцільних тактичних прийомів з метою одержання, перевірки і застосування фактичних даних. Воно має здійснюватися у правовому, етичному і психологічному аспектах з врахуванням кола негативних і позитивних обставин, що впливають на підготовку і проведення слідчих дій в УВП.

11. Питання про вдосконалення організації і тактики слідчих дій є одним з основних у практиці досудового розслідування злочинів.

Шляхами вдосконалення організації і тактики слідчих дій при розслідуванні злочинів засуджених є: а) точне і неухильне дотримання та вдосконалення законодавства України, зокрема кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого, та відомчих нормативних актів ДДУзПВП; б) здійснення розслідування злочину в цілому, підготовки і проведення кожної слідчої дії за принципом повноти застосування криміналістичних прийомів; в) впровадження новітніх і широке використання традиційних техніко-криміналістичних засобів і методів, наукова достовірність яких доведена, а їх застосування у повному обсязі забезпечить захист прав та законних інтересів учасників розслідування; г) забезпечення законної, етичної і психологічно зразкової діяльності особи, яка здійснює розслідування злочинів засуджених; д) поєднання підготовки, проведення і застосування результатів слідчих дій з оперативно-розшуковими заходами.

 

 

11