yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Медицина->Содержание->Навчальне видання

Організація протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях

Навчальне видання

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

розділу

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101 «Медицина»

 

 

 

Відповідальний за випуск М.Д. Чемич

Редактор Н.Г. Гончарук

Комп’ютерне верстання  І.В.Павлової

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку   05                         , поз.

Формат 60х84/16.   Папір офс.   Гарнітура Times New Roman Cyr.   Друк офс.

Ум. друк. арк.                      Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр.                      Собівартість вид.

Зам. №

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

 

 

18