yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->                               2. Мета, предмет, метод, об’єкти  аудиту

Основи аудіту

                               2. Мета, предмет, метод, об’єкти  аудиту

       Згідно із ст.3 ЗУ “Про аудиторську діяльність”  поняття “аудиторська діяльність” містить у собі організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок і  пов¢язаних  із ними експертиз, консультацій із питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово – господарської діяльності та інших видів економічно – правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

        Разом із цими видами послуг аудиторські підприємства в Україні проводять

роботи з приватизації майна державних підприємств, комерціалізації торгівлі, акціонування підприємств, готують матеріали до розгляду справ клієнтів у господарських судах. Завдяки аудитові здійснюються посередницькі контакти.

        У кінцевому підсумку аудит являє собою досить високу форму організації і реалізації економічних ідей.

        Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є висвітлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів. За результатами аудиту складається аудиторський висновок  про реальний фінансовий стан суб¢єкта господарювання. Отже, метою проведення аудиту є складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб¢єкта, що перевіряється.

Основні завдання аудиту – збирання та оброблення достовірної інформації  про господарсько – фінансову діяльність суб¢єкта господарювання і формування  на цій основі аудиторських висновків.

          Предмет аудиту – стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходиться в сфері аудиторської оцінки.

          Метод аудиту – це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких ведеться дослідження предмета та об’єктів аудиторської діяльності . Передусім це загальні методичні прийоми, такі, як індукція, дедукція, документування, оцінка, групування й узагальнення інформації. У зв’язку з тим, що в процесі проведення аудиту розв’язується велике коло питань, пов’язаних із різними функціями управління (планування, організація оперативного і стратегічного управління, економічний аналіз, прогнозування), в аудиті використовуються прийоми та способи різних галузей знань (економічно-математичні, статистичні методи, методи системного аналізу, експертних оцінок, прийоми і способи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контрольно-ревізійної роботи).

          Безпосередньо в аудиті використовуються такі прийоми та способи, як огляд, підрахунок, зважування, вимірювання, спостереження, зіставлення, опитування, тестування.

        Об’єктом дослідження в аудиті, як і в інших економічних науках, є взаємопов’язані складові (сторони) функціонуючої господарської системи. Об’єкти аудиту конкретизують його  предмет та можуть мати різні характеристики, тому їх вирізняють за окремими видами й  критеріями. Так, до об’єктів системи управління, яка досліджується аудитором, належать організаційні форми управління, функції управління, методи управління. До об’єктів системи обліку – активи, капітал, зобов’язання, господарські процеси, економічні результати діяльності, фінансова та інші види бухгалтерської звітності. Іншими критеріями можуть бути стан об’єктів у часі, складність об’єктів, характер оцінювання, термін перебування під наглядом аудитора тощо. 

        Починаючи вивчення аудиту, необхідно звернути увагу на те, що аудит як окремий інститут ринкової інфраструктури і специфічна форма незалежного фінансового контролю є складовою загальної теми економічного (господарського) контролю. У сучасних умовах в Україні формується система економічного контролю, який можна поділити на адміністративний та незалежний, вони мають істотну різницю (табл. 1.1).

        Хоча аудит і входить до загальної системи економічного контролю, його функції є ширшими, ніж суто контрольні. У сучасному суспільстві аудитори, крім контрольної функції, виконують інші завдання і допомагають підприємству ефективно функціонувати.

       

 Таблиця 1.1

 

 Відмінності незалежного аудиту та адміністративного контролю

 

Ознака відмінності

Аудит

Адміністративний контроль

Правова основа

 

 

Мета

 

 

 

 

Характер діяльності

 

Практичні завдання

 

 

 

Статус фахівця

 

Управлінські зв’язки

 

 

 

Результат

 

 

Користувачі

 

Оплата послуг

 

Цивільне право, на основі господарського договору

 

Висловлення думки про перевірену фінансову звітність, допомога клієнту

 

 

Підприємницька

 

Підтвердження достовірності фінансової звітності, поліпшення фінансового стану

 

Незалежний аудитор

 

Горизонтальні, добровільні, рівноправні, підзвітність клієнту

 

Аудиторський висновок, звіт, рекомендації для клієнта

 

Широке коло з оприлюдненням

аудиторського висновку

Платить клієнт (замовник)

Адміністративне право, на основі закону, інструкції, наказу

Виявлення недоліків та їх недопущення в майбутньому, притягнення до відповідальності винних осіб

 

Виконавча

 

Дотримання чинного законодавства, профілактика зловживань

 

Контролер, ревізор, інспектор

 

Вертикальні, примусові, призначення контролера, підзвітність адміністративному органу

Акт ревізії, контрольної перевірки, санкції

 

Адміністративний орган

 

Платить державний орган або адміністрація

 

         

 

5