yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->2.Організація роботи аудиторського підприємства

Основи аудіту

2.Організація роботи аудиторського підприємства

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими нормативними документами  аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат на право заняття аудиторською діяльністю на території України. Сертифікат аудитора засвідчує професійну придатність фахівця здійснювати аудит фінансової звітності та інші види аудиту. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створювати аудиторську фірму, об'єднуватися з іншими аудиторами в спілку.

Аудиторська фірма - це організація, яка зареєстрована як суб’єкт  аудиторської діяльності, тобто отримала право на здійснення своєї діяльності на території України, і займається виключно  наданням аудиторських послуг.

Аудиторську фірму можна створити на основі будь-яких форм власності.  Частки засновників- аудиторів у статутному капіталі фірми не можуть  бути меншими ніж 70% від його загальної величини.

Аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише   за умови, якщо в ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права на одержання дивідендів від акцій і доходів від інших корпоративних прав.

      Перед державною реєстрацією аудиторської фірми бажано узгодити   назву, статут і установчий договір фірми у секретаріаті Аудиторської палати України.

 

Розподіл та планування праці аудиторів

Розподіл і планування праці аудиторів здійснюється на підставі нормативів аудиту:

-         планування аудиту;

-         контроль якості роботи аудитора;

-         основні принципи, що регулюють аудит.

Розподіл і планування праці аудиторів залежить також від вибраних варіантів проведення аудиту.

Можна виділити три такі варіанти:

1. Паралельний - сутність цього варіанта полягає у тому, що окремі аудитори перевіряють окремі об'єкти; аудиторський звіт (акт) та аудиторський висновок формуються простим складанням матеріалів перевірки окремих об'єктів аудиту.

         2. Паралельно-послідовний варіант - проведення аудиту може мати два різновиди. За першого різновиду окремий аудитор перевіряє один або кілька логічно пов'язаних між собою об'єктів аудиту. При цьому аудиторський звіт (акт) і аудиторський висновок узагальнюються керівником робіт. Другий різновид передбачає просте складання матеріалів перевірки кожного об'єкта.

Варіанти проведення аудиту мають свої переваги та недоліки. Серед переваг слід визнати те, що паралельний і паралельно-послідовний методи проведення аудиту сприяють спеціалізації аудиторів за окремими об'єктами аудиту, що забезпечує дуже швидке і помітне підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів, якості перевірки окремих його об'єктів, скорочення часу на проведення, підвищення якості перевірок у цілому (в основному за умов паралельно-послідовного варіанта проведення аудиту).

Недоліки цих методів полягають у тому, що не завжди бездоганно проведена перевірка окремих об'єктів забезпечує дійсну картину фінансового стану підприємства. Даний варіант найбільш виграшний із позицій підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації.

3. Послідовний варіант  полягає в тому, що один аудитор (кілька аудиторів) виконує весь комплекс робіт аудиторської перевірки підприємства. Такий  варіант потребує висококваліфікованих фахівців та може забезпечувати гарантовано високу якість проведення аудиту.

Перевагою такого варіанта є також і те, що аудитор працює з підприємством індивідуально, знає його негативні та позитивні сторони і може кваліфікованіше надавати йому аудиторські й консультативні послуги.

Недоліком цього варіанта проведення аудиту є, по-перше, неефективне використання висококваліфікованих працівників, по-друге, тривалі строки виконання аудиту  найдовші і, по-третє, цей варіант має обмежені можливості щодо підготовки спеціалістів й обміну досвідом.

 

Нормування та контроль якості праці аудиторів

Нормування праці аудиторів - це процес установлення міри витрат праці на виконання певних обсягів робіт за визначений проміжок часу. При цьому трудомісткість може бути виражена або безпосередньо у затратах часу робітника потрібної кваліфікації на виконання одиниці роботи (норма часу), або через визначення чисельності робітників, необхідних для виконання всього обсягу робіт   за визначений термін.

Установлення нормативної трудомісткості робіт стає основою планування роботи аудиторської фірми.

Методи нормування праці аудиторів

         Можна виділити два основні методи нормування праці аудиторів:

-         аналітично-розрахунковий;

-         аналітично-дослідний.

Аналітично-розрахунковий метод - це метод, який ґрунтується на раніше розроблених нормативних матеріалах, і його використання не вимагає значних витрат ресурсів на розроблення нових нормативних матеріалів, що потребує великих витрат.

Аналітично-розрахункові методи нормування праці диференціюються за видами нормативних матеріалів. Нормативи часу розраховуються за факторами, які вирішальним чином впливають на трудомісткість робіт і можуть бути подані у вигляді рівнянь:

-         мультиплікативних;

-         адитивних;

-         кратних.

Аналітично-дослідні методи базуються на безпосередньому вивченні витрат часу. 

За їх допомогою можуть бути встановлені витрати праці у конкретних умовах підприємства. Але ці методи дуже трудомісткі.

 

Оцінювання якості праці аудиторів

      Якість роботи аудиторів характеризує досягнутий рівень результативності праці визначеного ступеня складності, яка обумовлена рівнем професійно-кваліфікаційної підготовки і притаманними діловими якостями працівника.

      Якісна робота аудиторів - це робота, виконана на підставі принципів аудиту відповідно до нормативних актів.

Аудит - складний технологічний процес, у котрому беруть участь:

-         аудитор, який має сертифікат і несе повну відповідальність за стан перевірки;

-         експерти фірми.

Таким чином, суб'єктами контролю якості праці є: сертифікований аудитор та експерти.

Контроль за якістю праці аудиторів може бути залежним, якщо його виконують працівники свого підприємства, і незалежним, якщо його здійснює інший аудитор-партнер, не пов'язаний із клієнтом стосовно аудиту. Усі ці види контролю є внутрішніми.

Можливий також зовнішній контроль - із боку Спілки аудиторів України, Аудиторської палати України або за їх дорученням - із боку іншої аудиторської фірми.

Основні вимоги щодо контролю якості аудиторських робіт установлює норматив аудиту - цілісна система заходів, що передбачає:

-         керівництво аудитом;

-         контроль за аудитом;

-         аналіз проведеного аудиту;

-         процедури контролю якості аудиторських робіт.

Політика контролю якості аудиторських робіт повинна переслідувати реалізацію основної мети аудиту шляхом дотримання всіх його вимог:

-         професійних - усі працівники аудиторського підприємства повинні дотримуватися принципів аудиту;

-         проведення аудиту фахівцями аудиторського підприємства, які мають необхідний досвід і рівень професійної підготовки;

-         належний рівень керівництва, контролю та аналізу роботи на всіх стадіях і етапах процесу аудиту;

-         отримання консультацій на інших не аудиторських підприємствах і в установах;

-         забезпечення впевненості клієнтів щодо оцінки репутації підприємства для залучення потенційних клієнтів;

-         гнучкий постійний моніторинг та забезпечення адекватності й ефективності внутрішньої політики та процедур контролю якості робіт.

 

 

8