yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Філософія->Содержание->14. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗУМІННЯ СУСПІЛЬСТВА (ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА)

Основи філософії

14. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗУМІННЯ СУСПІЛЬСТВА (ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА)

Природа суспільства у філософській традиції

Принципи кожного філософського напряму нерідко використовувалися для осягнення таємниць суспільства, розв'язання проблеми «людина – суспільство». Чи не першими були щодо цього античні мислителі (Платон, Арістотель, Епікур та ін.) зі своїми теоретичними уявленнями про соціум як систему співжиття людей.

В епоху домінування середньовічного християнського світогляду поза конкуренцією в поглядах на суспільство був соціальний універсалізм, а філософською основою був неоплатонізм. Суспільство ототожнювалось з «тілом Христа».

Однак уже в XVII – XVIII ст. відновлюються ідеї Епікура про суспільство. Мислителі Нового часу Т. Гоббс, Дж. Локк і Ж.-Ж. Руссо знову актуалізували ідеї добровільної угоди між людьми як вихідного принципу влаштування громадського життя.

Вже у XIX ст. знову відроджуються ідеї соціального універсалізму, щоправда, у складнішій інтерпретації. Ними опікувались філософи Жозеф де Местер (1753 – 1821), Луї де Бональд (1754 – 1840), пізніше Огюст Конт, який у своїй «Соціології» знову висунув окреслене ще Б. Паскалем уявлення про людство як єдину Людину.

У Великобританії над цими проблемами працював Едмунд Берк (1729 – 1797).

Соціологи, передусім англієць Джон-Стюарт Мілль (1806 – 1873) і особливо Герберт Спенсер, продовжували розвивати «універсальну» теорію суспільства.

Дещо інакше інтерпретував суспільство Е. Дюркгейм, розглядаючи його як здійснювану солідарність, композицію різноманітних ідей, вірувань, почувань (релігійних, моральних, естетичних, правових, політичних), що реалізуються завдяки посередництву індивідів.

На підставі аналізу різних підходів до соціального, суспільного, а отже, і суспільства можна стверджувати про двоаспектність сучасного тлумачення суспільства. З одного боку, це суспільство постає як система зв'язків і стосунків, у якій і завдяки якій люди, взаємодіючи між собою і природою, здійснюють свою життєдіяльність. У такій інтерпретації поняття «суспільство» означає не просту сукупність індивідів, що проживають спільно, а систему зв'язків і стосунків, у які вступають індивіди, виявляючи свою сутність. А з іншого боку, суспільство – це особлива форма інтеграції життєдіяльності індивідів у цілісність як реальність, що може успішно функціонувати тільки завдяки участі духовної енергії кожного індивіда. Тобто суспільство є певною єдністю і спільністю, яка виявляє себе в об'єднаності, спільності, упорядкованості життя  й функціонує як єдине конкретне ціле.

Суспільна система має свої підсистеми, функціонування яких забезпечує розвиток суспільства, суспільне відтворення. Серед таких підсистем виокремлюють:

-          «матеріальну», або економічну, сферу суспільного життя як сферу спеціалізованого виробництва, розподілу, обміну і споживання «речей»;

-          «соціальну» – сферу виробництва і відтворення безпосереднього людського життя, або «світ соціальних груп»;

-          «організаційну» (політичну ) – як сферу спеціалізованого виробництва суспільних відносин та ідей;

-          «духовну» – як сферу спеціалізованого духовного виробництва, інформації.

Онтологія соціального

Люди як об'єкти і суб'єкти суспільного буття характеризуються не лише індивідуальними ознаками і якостями, а й мають загальнозначуще – соціально-зумовлене обставинами їх суспільного існування: умовами матеріального виробництва, соціальним устроєм, політичною організацією, рівнем суспільної свідомості й культури. Постає питання суспільної природи соціального. Як правило, соціальним вважають усе те, що характеризує співіснування людей і що є відмінним від їх природної, біологічної основи. Виникає воно як системна характеристика, інтегральний ефект безпосередньої чи опосередкованої взаємодії людей. Без такої взаємодії соціальне неможливе.

Соціальність можна класифікувати як діяльне спілкування людей, що забезпечує якісну своєрідність їх життя як суспільного. Людину як носія суто соціальних якостей позначають поняттям «особа». Тобто особа – це індивід, що пройшов процес соціалізації – засвоєння зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в суспільстві.

Як особа, кожна людина займає в соціальній системі кілька позицій. Кожна з цих позицій, передбачаючи певні права і обов'язки, називається статусом. Серед кількох статусів, як правило, виокремлюють головний, або інтегральний, який і визначає місце в суспільстві конкретного індивіда. Соціальний статус виявляє себе як у зовнішній поведінці і вигляді (одязі, мові та інших ознаках соціально-професійної належності), так і внутрішній позиції (в установках, ціннісних орієнтаціях, мотиваціях та ін.). Статус може бути приписаним і набутим (досягнутим), природним і професійно-посадовим.

Соціальний статус визначає конкретне місце індивіда в даній соціальній системі. Залежно від цього він мусить задовольняти низку вимог, які ставить перед ним суспільство. Сукупність таких вимог становить зміст соціальної ролі.

Соціальна роль сукупність дій, які мусить виконувати особа, маючи певний статус у соціальній системі.

Кожний статус передбачає кілька ролей, які, за Т. Парсонсом, характеризуються п'ятьма основними прикметами:

-          емоційна: одні ролі потребують емоційної стриманості, інші – розкутості;

-          спосіб одержання: одні приписуються, інші – завойовуються;

-          масштаб: частина ролей сформульована і чітко обмежена, інша – розмита, невизначена;

-          формалізація – дія в межах установлених правил або довільно;

-          мотивація – спрямування на особисте чи загальне благополуччя тощо.

Від того, з якими структурами соціального буття пов'язана особа, визначають її соціальне походження (наприклад, із службовців або службовець, із селян або селянин, з робітників або робітник).

Отже, соціальне є сукупністю певних, особливостей суспільних відносин, взаємно інтегрованих індивідами чи певними групами у процесі спільної діяльності, які виявляються у їх ставленні один до одного, до свого місця і ролі в суспільстві, до явищ і процесів соціального життя. Тільки в процесі взаємодії індивіди впливають один на одного, сприяючи тому, що кожний із них стає носієм і виразником певних соціальних якостей.

Форми організації суспільного буття

Суспільство є системною сукупністю індивідів, які, взаємодіючи, перебувають у певних зв'язках і стосунках, забезпечуючи свою життєдіяльність. Ці взаємовідносини можуть набувати найрізноманітнішого змісту: демографічного, економічного, національного, професійного, політичного тощо, відповідно до чого формуються й певні об'єднання людей, різного рівня загальності (широти) – «соціальні спільності».

Соціальна спільність реально існуюча сукупність індивідів, що емпірично фіксується, відрізняється відносною цілісністю і є самостійним суб'єктом соціальної дії.

Всі спільності поділяються на два найзагальніші види: аморфні та групові.

Значно важливішою і суттєвішою різновидністю соціальних спільнот є соціальні групи – основна структурна одиниця суспільства, його «субкомпонент».

Соціальна група обмежена в розмірах спільність людей, виокремлених із соціального цілого на основі специфіки діяльності, соціальної належності, спільності відносин, цінностей, норм поведінки, що склались у межах історично визначеного суспільства.

Малі та середні соціальні групи

Малі соціальні групи (мікросоціальні спільноти) – спільноти, які об'єднують незначну кількість людей (до кількох десятків) на основі безпосередніх тісних контактів, стійкого спілкування, певних цінностей і норм поведінки.

Характерні риси малої соціальної групи: нечисленність складу, просторова близькість учасників, тривалість існування; спільність трудових цінностей, норм і зразків поведінки, добровільність вступу до групи.

Вони бувають формальними, або офіційними і неформальними.

Малі соціальні групи мають лідера – особу, здатну впливати на членів групи, здійснювати контроль і координацію спільної діяльності для досягнення мети.

Сім'я як мікросоціальна група – соціально-біологічна спільнота, що існує на основі шлюбних зв'язків, кровної спорідненості або всиновлення, яка регулює стосунки між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми й відповідає за виконання притаманних їй різноманітних функцій.

Сім'я як історичне явище в своєму розвитку пройшла кілька етапів, форм. Їй передував період проміскуїтету.

Первинною формою сім'ї  вважають кровноспоріднену, потім – групова сім'я, далі – парна сім'я, патріархальна сім'я.

Основними суспільними функціями сім'ї є: репродуктивна; рекреативна виховна; господарсько-побутова.

Середні (локальні) соціальні групи спільності людей, які формуються за стратифікаційною, функціональною, регіональною та іншими ознаками.

Ними, як правило, є численні об'єднання людей (від кількох тисяч до десятків мільйонів). За професійними ознаками – це працівники конкретного заводу, фабрики або певної галузі виробництва. З огляду на територіальні особливості – жителі конкретного населеного пункту (села чи міста), області чи регіону.

Великі соціальні групи як основні суб'єкти суспільного розвитку

(класи, нації)

Великі соціальні групи (макросоціальні спільноти) – довготривалі, сталі спільноти людей, що існують у масштабах усього суспільства.

До таких об'єднань відносять: суспільні класи, етнічні об'єднання (нації, народності, племена), вікові верстви (молодь, пенсіонери) тощо.

Великі соціальні групи є основними суб'єктами суспільного розвитку. Серед них особлива роль належить класам, які з'явилися на історичній арені суспільного життя понад 5 тисяч років тому.

Нині поняття «клас» дедалі рідше використовується для характеристики соціальної структури суспільства, поступаючись місцем поняттю «страта», що лежить в основі теорії соціальної стратифікації та соціальної мобільності.

Страта реальна, емпірично фіксована спільнота, що об'єднує людей на певних загальних позиціях або на основі спільної справи, яка зумовлює конституювання даної спільноти в соціальній структурі суспільства і протиставлення іншим соціальним спільнотам.

Об'єднання людей у групи відбуваються за статусними ознаками: владними, майновими, професійними, освітніми тощо.

До великих соціальних груп, які відіграють надзвичайно важливу роль у суспільному житті, належить і нація – феномен, що все очевидніше стає центром подій сучасної світової історії, привертаючи до себе небувалий інтерес.

Формується нація завдяки єдності кількох чинників.

1. Географічний.

2. Антропологічно-етнічний.

3. Культурний.

4. Історичний.

5. Морально-психологічний.

6. Економічний.

Нація духовно-соціальний різновид стійкої людської спільності, що склалась історично на певній території і характеризується глибоким внутрішнім відчуттям, самоусвідомленням власної належності до певної етнічної групи та спільністю мови, культури, побуту й звичаїв, історичних переживань, психічного складу, антропологічних особливостей, економічних інтересів у творенні матеріальних цінностей, території («життєвого простору»).

 

15