yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ У ПРОСТОРІ

Основи виробництва

6. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ У ПРОСТОРІ

6.1. Сутність і структури управління промисловим підприємством

Управління виробництвом та його  ланками являє собою безперервну систему заходів впливу на колективи людей, зайнятих у процесі виробництва, а через них-на матеріально-речовинні елементи праці в напрямку підвищення ефективності їхньої діяльності. Управління включає:

-              підвищення цілей, що стоять перед колективом;

-              координацію праці робітників, які входять до цього колективу;

-              регулювання діяльності у зв’язку зі змінами раніше встановлених параметрів, що можуть виникати в процесі робіт;

-              стимулювання праці, спрямоване на підвищення зацікавленості працівників у досягненні кращих результатів;

-              контроль, аналіз і оцінку роботи працівників підприємства. Промислове підприємство слід розглядати як виробничу систему, до складу якої входять керівна і керована підсистеми.

Управління підприємством здійснюється через структури його органів управління. Існують такі типи структур управління підприємствами: лінійна (ієрархічна); лінійно-штабна; функціональна.

Сутність лінійної (ієрархічної) структури управління полягає в тому, що керівний вплив на об’єкт управління може передаватися тільки однією посадовою особою – керівником об’єкта. Лінійний тип структури управління являє собою ієрархічну систему лінійних керівників, кожний з яких здійснює одноосібнє управління, виконуючи відповідні функції управління.

Лінійно-штабний тип структури характеризуються тим, що процес управління здійснюється ієрархічною системою лінійних керівників (ЛК), кожен з яких підсилений відповідним апаратом управління.

Функціональний тип структури управління має своїм призначенням розвантажити лінійного працівника. Але тут управління здійснюється лінійним керівником (ЛК) через групу підпорядкованих йому функціональних керівників (ФК), кожен з яких, на відміну від спеціалістів і керівників штабних підрозділів, має право керувати підпорядкованими підрозділами (виконавцями) (В) нижчого рівня управління в межах доручених йому функцій.

6.2. Основні вимоги до організації управління підприємством

  При організації управління підприємством необхідно орієнтуватися на кінцеві результати його діяльності, ефективне використання економічних стимуляторів, удосконалення організаційної структури, комплексне рішення проблем зростання і розвитку виробництва.

  Метою діяльності промислового підприємства  є виготовлення і реалізація якісної продукції в заданих кількостях за участю найменшої кількості працівників за умов мінімальних витрат матеріальних і грошових  ресурсів при якомога повнішому використанні основних виробничих фондів.

  Цілі функціональних підрозділів підприємства полягають у тому, щоб найбільш старанно здійснювати підготовку виробництва, утримувати тривалий час основні виробничі фонди в працездатності стані, безперебійно забезпечувати виробництво матеріальними ресурсами, своєчасно переміщати предмети праці в процесі обробки, постійно контролювати якість вироблюваної продукції, стимулювати зростання продуктивності праці, раціонально використовувати всі ресурси підприємства, дотримуватися норм,  встановлених виробничим планом.

  Цілі виробничих підрозділів підприємства  повинні бути доведенні до кожного робочого місця. Виконавець на робочому місці повинен виготовити за визначений час задану кількість продукції належної якості з найменшими витратами матеріалу, інструменту, енергії.

6.3. Створення організаційної структури і визначення функцій апарату управління

Система управління промисловим підприємством включає органи, що здійснюють загальне керівництво, планування, підготовку виробництва, організацію праці і заробітної плати, технічний контроль виробництва і якості продукції, ремонт, енергопостачання, транспортування, матеріально-технічне постачання, збут продукції, підбір і підготування кадрів, облік та аналіз господарської діяльності, фінансування виробництва, господарське обслуговування, забезпечують охорону праці, техніку безпеки, економічну безпеку підприємства тощо.

Генеральний директор об’єднання (директор підприємства) здійснює загальне керівництво діяльністю підприємства, процесами планування, фінансування, обліку, капітального будівництва, підбору і розстановки кадрів, організації праці і заробітної плати, технічного контролю якості продукції.

Головний інженер є першим заступником директора підприємства. Він керує процесами проектування і освоєння виробництва нової продукції, впровадження передової техніки і прогресивних технологічних процесів, конструювання і виготовлення інструментів і приладів, ремонту основних фондів.

У цілому функції основних відділів і служб промислового підприємства зводяться до наступного:

Планово-економічний відділ зобов’язаний розробляти проекти техпромфінплану (основні показники) підприємства і цехів, складати проекти перспективних планів підприємства, організовувати роботу інших відділів при розробці функціональних розділів техпромфінплану і спеціальних планів, аналізувати всю виробничо-господарську діяльність підприємства та складати звіти, розробляти методики організації і планування роботи госпрозрахункових.

Планово-диспетчерський відділ  одержує від планово-економічного відділу сформовану виробничу програму й організовує її виконання.

Відділ праці і заробітної плати повинен розробляти заходи щодо підвищення продуктивності праці, організовувати працю і заробітну плату відповідно до умов окремих цехів і дільниць підприємства згідно з новими умовами оплати праці.

Технічний відділ, що знаходиться у підпорядкуванні головного інженера, зобов’язаний здійснювати технічну підготовку виробництва.

Відділ головного конструктора розробляє проекти конструкцій нових виробів і деталей, здійснює модернізацію основних виробів, їх нормалізацію і стандартизацію, забезпечує креслярсько-технічною документацією цехи і відділі підприємства, здійснює проектування нових виробів за етапи: ескізний проект, технічний проект, робочий проект.

Відділ головного технолога забезпечує технологічні процеси підприємства з виробництва продукції, удосконалює чинну технологію, конструює спеціальні інструменти і прилади, розробляє прогресивні норми витрат сировини, матеріалів, тощо.

Відділ кадрів організує набір, підготування і підвищення кваліфікації працівників під керівництвом директора підприємства.

Центральна бухгалтерія і фінансова частина ведуть матеріальний і грошовий облік; здійснюють розрахунки з робітниками та службовцями, з постачальниками і споживачами; складають звіт і баланси, розробляють фінансовий план; контролюють фінансову діяльність підприємства.

Відділ технічного контролю наглядає за технологічним процесом, якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що надходять ззовні, інструмента і продукції, що випускається.

Відділ капітального будівництва здійснює управління капітальним будівництвом підприємства.

Відділ матеріально-технічного постачання організує постачання промисловому підприємству сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, устаткування, нормального і стандартного інструмента та інших необхідних матеріалів.

Відділ головного механіка перебуває в підпорядкуванні головного інженера. Він здійснює управління ремонтом устаткування і роботою ремонтних цехів, а також наглядає за правильною експлуатацією у4статкування.

Відділ житлово-комунального господарства здійснює управління експлуатацією і ремонтом приміщень.

 

16