yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->7.4. Матрична часова модель виробничого процесу

Основи виробництва

7.4. Матрична часова модель виробничого процесу

В останні роки розроблено ряд аналітичних методів вирішення завдань організації виробничого процесу, у тому числі оптимізаційних. Проте вони дуже складні, громіздкі і вкрай рідко застосовуються при вирішенні організаційно-тех­нологічних завдань. Процес прийняття рішення повинен ви­ходити з простої цільової функції (час, вартість), а не прагну­ти до визначення оптимуму при великих витратах. Безпе­рервність здійснення робіт і використання ресурсів на прак­тиці більш важливі, ніж математичний оптимум або цифри після коми. Ще одним фактором впливу, який свідчить на ко­ристь простих практичних методів, є час. Справа в тому, що, коли відповідні проблеми виникають на практиці, вони потре­бують швидкого оперативного вирішення, а не тривалого ме­тодичного вивчення, тому що вирішальним чинником часто є саме час.

Нині при вирішенні завдань організації виробничих про­цесів частіше усього використовуються графоаналітичні, мат­ричні з евристичними підходами або чисто евристичні методи, необхідність застосування яких обґрунтована змістом організаційних завдань.

7.5. Рівноритмічна, різноритмічна і неритмічна виробничі структури

При рівноритмічній структурі виробничих процесів найбільш повно дотримуються принципи пропорційності, ритмічності, безперервності.

Як було зазначено, рівноритмічна виробнича структура утворюється тоді, коли такт випуску відмінний від тактів ок­ремих виробничих процесів.

Умови безперервної роботи верстатів записуються так: якщо такт наступної операції більший від попередньої - то зліва направо. При цьому закінчення операції щодо виго­товлення першого виробу на попередньому верстаті запи­сується як її початок на другому верстаті; якщо такт наступної операції менший від попередньої - то справа наліво. При цьому закінчення обробки останнього виробу на попередньому верстаті записується як початок його обробки на наступному верстаті.

 

n

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

Рис. 5. Циклограма рівноритмічної виробничої структури процесу

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

Рис. 6. Циклограма різноритмічної виробничої структури процесу

При різноритмічній структурі тривалість може залежати від виду руху предметів праці. В одиничному та дрібносерійному виробництвах (судно­будування, будівництво тощо) здебільшого зустрічається не­ритмічна виробнича структура. У багатосерійному і масо­вому виробництвах в окремих цехах, на дільницях з виготов­лення окремих виробів можуть також зустрічатися неритмічні виробничі структури.

7.6. Визначення раціональної послідовності  обробки деталей

При організації виробничих процесів досить часто виника­ють проблеми вибору послідовності, маршруту і календарних термінів виконання деяких робіт. Загальною ознакою таких процесів є фіксоване число каналів обслуговування, тому виз­наченню підлягають або розподіл заявок, або послідовність їх обслуговування, або обидві залежності. Задача полягає у визна­ченні послідовності надходження заявок (дисципліна черги), або в упорядкуванні робіт, що повинні бути виконані при мінімальній ціні відповідних витрат (грошей, часу, ресурсів).

Прийнято розрізняти власне задачі упорядкування (тобто встановлення тільки порядку виконання певного набору робіт), задачі календарного планування, як встановлення термінів ви конання робіт (тобто моментів початку робіт), задачі вибору найкоротшого маршруту переміщення по декількох пунктах. Ці задачі відображаються моделями цілочисленого програмуван­ня, але через велику розмірність практичних задач їх намага­ються зводити, по можливості, до комбінаторних і сітьових мо­делей із застосуванням евристичних алгоритмів.

 

21