yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Основи виробництва

1.3. Функції організації

Функція управління - це продукт поділу і спеціалізації управлінської праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє здійснювати управлінський вплив.

За ознакою розрізняють

-  загальні (ключові) функції, що розкривають склад процесу управління,

- спе­цифічні (конкретні) функції, що вказують напрямок цілеспря­мованого впливу на той чи інший вид виробничої діяльності.

До основних функцій управління відносяться:

- Планування - функція управління, що визначає перспек­тиви розвитку системи і її майбутнє становище, що обумовлює темпи розвитку, джерела, методи і форми розвитку виробни­чого організму для досягнення сформульованої мети.

- Організація - функція управління, метою якої є форму­вання керівної і керованої систем, а також зв'язків і відносин між ними, що забезпечують кооперування людей і знарядь праці з найвищою ефективністю протікання їх спільної трудо­вої діяльності. Результатом здійснення функції організації є: створення на основі об'єктивних функцій управління відповідних органів управління; побудова чіткої структури апарату управління; обґрунтоване формування управлінських підрозділів; розробка положень про органи управління і посадових інструкцій; встановлення    взаємозв'язків    між    управлінськими підрозділами; розстановка управлінських кадрів за функціональною ознакою; розробка нормативів, методик, технологічних карт тощо.

- Мотивація - сукупність стимулів окремої людини чи виробничого колективу до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації (підприємства).

- Контроль - функція управляння, яка завершує будь-яку діяльність і представляє собою перевірку, а також постійне спостереження з метою перевірки чи нагляду.

Об'єкт управління -  є організаційно відо­кремленою ланкою, що здійснює одну із стадій або частину стадії виробничо-господарського процесу і є наступником цілеспрямованого управлінського впливу.

Наприклад, виробничо-господарська діяльність підприємства може бути поділе­на на ряд стадій і етапів.

Підготовча стадія складається з етапів: науково-технічна підготовка виробництва; економічна підготовка виробництва; соціальна підготовка виробництва.

Виробнича стадія складається з етапів: основне виробництво; допоміжне виробництво; обслуговуюче виробництво.

Заключна стадія складається з етапів: реалізація продукції; фінансова діяльність.

Таким чином, етапи виробничо-господарської діяльності структурно відокремлюються і являють собою об'єкти уп­равління. У свою чергу, кожний з етапів може включати більш дрібні структурно відокремлені об'єкти управління відповідно до різних рівнів системи управління.

 

4