yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ВИРОБНИЦТВА

Основи виробництва

3. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ВИРОБНИЦТВА

3.1. Виробничий процес

Виробничий процес - це послідовна зміна стану предмета праці при перетворенні його з матеріалів і сировини в продукт із заздалегідь заданими властивостями, що здійснюється у просторі і часі. Виробничий процес, здійснюваний як частина загальної суми трудових і природних процесів, повинен забез­печувати високу ефективність.

Незважаючи на різноманіття, усі види виробничих процесів можна поділити на:

- добувні виробничі процеси (видобуток вугілля, руди, золота, нафти, сільгоспродуктів тощо);

- хімічні процеси, спрямовані на зміну хімічного складу, хімічних властивостей предметів праці (хімічна, металургійна, харчова галузі промисловості тощо);

- процеси, що змінюють вихідну форму матеріалів і сиро­вини та початкові розміри і форми предметів праці (металооб­робка, машинобудування, будівництво, швейне виробництво тощо). Вони розподіляються на формотворчі (лиття, кування, пресування), роздільні (різання, токарське опрацювання, шліфовка, покрій), з'єднуючі (клепка, шиття, зварювання, склейка).

 До основних елементів виробничого процесу відносять:

- працю як доцільну діяльність людей;

- засоби праці, за допомогою яких здійснюється процес виробництва (машини, агрегати, устаткування);

- предмети праці, з яких виготовляється продукція в ре­зультаті виробничого процесу.

Будь-яке виробниче завдання може бути успішно виріше­не лише при забезпеченні успішного узгодження цих еле­ментів праці. Основними чинниками, що впливають на елементи праці, а відтак і на виробничий процес, є:

- чинники, що впливають на людину: фізіологічні, психо­логічні, соціологічні, фактори гігієни й охорони праці, винаго­рода за працю, умови комфортності на роботі, рівень освіти, фахова підготовленість тощо;

- чинники, що впливають на засоби праці: конструкції знарядь праці, технічні й експлуатаційні характеристики, рівень механізації, ступінь безперервності виробничих про­цесів тощо;

- чинники, що впливають на предмети праці: технологія виробництва, вихідні характеристики, складування тощо.

На підприємстві можна виділити такі рівні організації ви­робничого процесу:

- організація процесу на робочому місці - включає поєднання елементів трудового процесу, забезпечення сприят­ливих і безпечних умов праці, інтенсивне і повне використан­ня робочого часу та всіх ресурсів;

- внутрішньоцехова організація виробництва - охоп­лює виробничий процес, що протікає на одній або декількох технологічних лініях і виробничих дільницях у межах цеху, його організацію у часі і просторі. Саме цей рівень організації виробничого процесу є основним, центральним, який забезпе­чує узгодженість виробництва;

- міжцехова організація - складається із сукупності за­ходів для просторового і часового поєднання, узгодження ос­новних, допоміжних і обслуговуючих процесів, спрямованих на забезпечення безперервності всіх стадій виробничого про­цесу.

 

7