yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.2. Характеристика і структура виробничого процесу

Основи виробництва

3.2. Характеристика і структура виробничого процесу

Виробництво як об'єкт управління, який повинен забезпе­чувати отримання бажаних кінцевих результатів, варто роз­глядати у наведеній нижче ланці зв'язків.

Аналіз будь-якого процесу доз­воляє встановити, що він може бути простим і складним, ос­новним і допоміжним, побічним і підсобним, підготовчим і за­ключним.

Простий процес характеризується тим, що об'єктом вироб­ництва є нерозподілений на складові частини предмет праці, а сам процес передбачає проходження даного предмета через од­ну стадію обробки. Ознаками простого процесу є: організаційна не­подільність (як правило, він виконується на певному робочо­му місці), функціональна однорідність, безперервність вико­нання, постійний склад та інтенсивність споживання ресурсів (різання, змішування, формування).

Складний процес виникає через складність самого продук­ту. Роздільність продукту на складові частини породжує пев­ну кількість процесів.

Загальний виробничий процес складається із окремих складових виробничих процесів, що розрізняють за їх роллю в процесі створення готової продукції. Такими окремими вироб­ничими процесами є наступні.

Основний процес. Основним є процес, спрямований на зміну предметів праці і надання їм властивостей кінцевого продукту. Він складається з окремих процесів, а вони, в свою чергу, - з операцій, що поділяються па окремі елементи, які теж можуть бути віднесені до основних, допоміжних і обслуго­вуючих. Різноманіття здійснюваних на підприємстві процесів в залежності від їхніх цілей формує окремі виробництва. Про­цеси, за допомогою яких виготовляється основний продукт да­ного підприємства, формують основне виробництво.

Допоміжне виробництво. Це сукупність процесів ма­теріального виробництва, що мають свій предмет праці, свій результат виробництва у вигляді певного продукту, що вико­ристовується в основному виробництві, не формуючи ма­теріальну субстанцію основного продукту (виготовлення форм, ремонт). Допоміжні процеси в основному служать для створення нормальних умов для здійснення основних про­цесів. До допоміжних процесів відносяться: виробництво різноманітних видів енергії, регенерація і рекуперація відходів виробництва, відновлення засобів праці, виготовлення засобів праці тощо. Зазвичай, продукція допоміжних виробничих процесів споживається усередині підприємства.

Обслуговуючі процеси. Обслуговуючі виробництва не створюють матеріального продукту, їх продуктом є послуги основному виробництву, такі як: переміщення предметів праці, збереження матеріальних ресурсів, контроль якості продукції, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, тобто господарське і виробниче обслуговування.

Побічне виробництво. У цьому виробництві здійснюється виготовлення продукту з відходів або з компо­нентів сировини, що має самостійний характер.

Підсобні виробництва - це процеси з виробництва продук­ту, спрямовані на допомогу основному виробництву, що носять (ситуаційний характер (сільське господарство, лісові заготівлі).

Підготовчі процеси є обов'язковим структурним елемен­том будь-якого виробничого процесу. Відсутність або недо­статня підготовка процесу призводять до поганої якості про­дукту, збільшення витрат на виробництво, низького рівня про­дуктивності праці.

Заключні процеси - це процеси, пов'язані із завершенням виробництва. Виготовлений продукт залишає сферу вироб­ництва і надходить до сфери обігу, а потім у відповідне вико­ристання.

Процеси управління - це процеси, пов'язані з підготов­кою, координацією здійснюваних процесів у часі і просторі, із забезпеченням відповідності кількості і якості, із здійсненням управління виконавцем відповідно до цілей і задач вироб­ництва.

Складовим елементом структури будь-якого процесу є логічні процеси. Вони об'єднують структурні елементи проце­су, можуть здійснюватися машиною і виконавцем.

 

8