yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.3. Виробничі операції і технологічні процеси

Основи виробництва

3.3. Виробничі операції і технологічні процеси

При розкритті змісту і структури кожного виду виробни­чих процесів виявляється їхня закономірність та інваріантість. Дійсно, при розгляді підприємства в цілому можна виділити окремі види виробництв, при цьому кожний окремий процес має ідентичну структуру. Процес потрібно підготувати. У ході процесу необхідно безпосередньо виливати на предмет праці, змінюючи його якісний стан і зовнішні параметри, разом з тим паралельно необхідно здійснювати допоміжні елементи про­цесу: установку, зняття, контроль, переміщення на робочому місці. Кожний окремо узятий процес потребує обслуговуван­ня (доставка матеріалу, відправлення предмета праці на на­ступні стадії обробки, підтримка у справному стані засобів праці, перевірка якості продукції тощо). Процес виготовлення продукту закінчується стадією ліквідації (заключний процес), тобто відправлення продукту для його використання. Цей етап (стадія) теж є елементом процесу, що повинен бути вико­наний із належним результатом.

Частина виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії по зміні певного стану предметів праці, називається техно­логічним процесом. Закінчена частина технологічного проце­су, що виконується на одному робочому місці, називається технологічною операцією. Технологічна операція скла­дається з технологічних і допоміжних переробок.

В залежності від характеру впливу на предмети праці у ви­робництві можна виділити декілька видів технологічних опе­рацій:

- зміна форми під впливом зовнішнього силового впливу (різання, гнуття, фрезерування, стругання тощо);

- зміна макроструктури матеріалу під впливом дії зовнішніх сил на його компоненти (змішання, ущільнення, теплова обробка тощо);

- зміна мікроструктури матеріалу під впливом фізико-хімічних дій (гідратація, полімеризація, сушка тощо);

- комбінаційний вплив з метою зміни властивостей пред­метів праці (віброштампування, формування тощо).

Таким чином, сукупність технологічних операцій і пов'язаних з ними операцій переміщення і контрольно-облікових операцій утворює виробничі процеси.

В усіх виробничих процесах присутня операція пе­реміщення або предметів праці, або знарядь праці, а також операція контролю.

 Операція переміщення являє собою частину стадійного (або окремого) процесу, пов'язаного з переміщенням об'єкта виробництва (вантажу) у просторі без зміни його форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей за допомогою ме­ханізмів або вручну.

Операція контролю включає дії з перевірки однієї або декількох контро­льованих ознак об'єктів контролю.

В залежності від рівня технічної оснащеності процесів, ви­робничі операції поділяються на ручні, машинно-ручні, ма­шинні, автоматизовані, комплексно-автоматизовані, апаратурні.

Зі зростанням ріння механізації й автоматизації вироб­ництва операції переміщення і контролю органічно поєдну­ються з технологічними, що дозволяє проводити безперерв­ний контроль і переміщення предметів праці у ході основного технологічного процесу і на цій основі досягати потрібної якості та ефективності.

 

9