yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців

ВИСНОВКИ

 

 

Дослідження і аналіз проблем виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців на підставі приписів актів національного та зарубіжного законодавства, вивчення наукової літератури, порівняння поглядів вчених з проблем, пов’язаних з темою дисертації, дали підстави автору дійти до відповідних висновків.

1. Державна служба є різновидом трудової діяльності, у зв’язку з чим регламентація правовідносин на державній службі повинна здійснюватися на підставі галузевих принципів трудового права, інакше це може привести до необґрунтованого обмеження трудових прав державних службовців, погіршенню їх особистого правового статусу в процесі професійної діяльності. Разом з тим, державні службовці є особливими суб’єктами трудових правовідносин. Виконуючи завдання і функції держави, вони мають забезпечувати права і свободи громадян, соціальну стабільність в державі. Хоча їх праця має значну специфіку, але відносини, що виникають на підставі трудового договору (конкурсу,  призначення)  регулюються трудовим правом, бо служіння державі є праця, трудова діяльність цих громадян. Проведена класифікація трудових відносин державних службовців дозволила визначити особливості їх правового положення.

 2. У процесі визначення предмету трудового права дістало подальший розвиток положення, що “зовнішні” відносини державної служби, які охоплюють зовнішні зв’язки державних службовців з фізичними і юридичними особами, регулюються нормами не тільки адміністративного, а й трудового права. В “зовнішньому середовищі” трудові відносини не втрачають своєї якості, а навпаки, збагачуються новим змістом, обумовленим тим, що тут державний службовець виступає, з однієї сторони, - працівником, а з іншої – представником держави, від імені якої вступає в “зовнішні” відносини з фізичними і юридичними особами, а це є частиною трудових відносин. Відносини державних службовців щодо їхньої виконавчо-розпорядчої діяльності від імені держави  у відносинах управлінського характеру з фізичними і юридичними особами є адміністративно-правовими.

3. Закон України “Про державну службу” не призначений для регулювання всіх видів державної служби, а тому визначена необхідність прийняття загального закону,  який  містив би  притаманні усім видам державної служби принципи і заклав основи для подальшого регулювання правовідносин в окремих  державних органах державної служби, а також Кодексу етики поведінки державних службовців – єдиного законодавчого акту, що регулював би поведінку всіх категорій державних службовців.

4. Законодавство про державну службу та Кодекс законів про працю України повинні містити норми про поширення трудового законодавства на державних службовців з особливостями, передбаченими законодавством про державну службу.

5. З метою забезпечення реалізації принципу рівного права доступу до державної служби у Законі “Про державну службу” необхідно  передбачити вичерпний перелік умов прийняття на державну службу. Обмеження доступу до державної служби повинно розповсюджуватися і на громадян, які: визнані у встановленому порядку обмежено дієздатними; відповідно до закону позбавлені права займати посади в державних органах та їх апараті протягом установленого терміну.

6. З метою удосконалення правових засад державної служби в Законі “Про державну службу” необхідно передбачити, що прийняття на державну службу на посади державних службовців здійснюється шляхом укладення трудового договору, якому, як правило, передують конкурсний відбір,  а також акт про призначення на посаду державного службовця.  У цьому ж Законі  повинно бути визначено, на яку категорію посад і яким органом ( чи посадовою особою)  провадиться призначення.

7. На сучасному етапі становлення державної служби велике значення має вдосконалення механізму конкурсного відбору осіб на посади державних службовців. Зокрема, необхідно  закріпити положення про те, що рішення конкурсної комісії має бути обов’язковим для державного органу і його керівника. Воно є юридичною підставою для укладення трудового договору. Рішення про укладення трудового договору повинно прийматися керівником державного органу не пізніше трьох днів. З урахуванням зарубіжної практики,  конкурсні комісії повинні формуватися шляхом особливих правил, які б забезпечували  незалежність їх від впливу керівників державного органу. Необхідно вдосконалити порядок публікацій про вакантні посади та більш відкритий доступ до відповідної інформації для зацікавлених осіб. Конкурс повинен проводитись у формі складання кваліфікаційного іспиту. У Закон “Про державну службу” необхідно внести зміни і доповнення, які: 1) містили б точний перелік випадків, коли прийняття на роботу або просування по службі провадилося б поза конкурсом; 2) визначали, що перевага на заміщення посади  для визначення переможця повинна надаватися (особам, які перебували у кадровому резерві, на стажуванні) тільки у тому випадку, коли претенденти на неї за результатами конкурсу показали рівні професійні якості і мають однакову кваліфікацію.

8. У Законі України “Про державну службу”  необхідно передбачити застосування контракту при заміщенні  посад державних службовців 1-2 категорій, що надасть цим відносинам більшу визначеність, підвищить у державних службовців позитивну трудову мотивацію і відповідальність за доручену роботу.

9. На державній службі зміна правовідносин відбувається переважно шляхом просування. Система просування по службі, у тому числі присвоєння рангів, повинна передбачати порядок, згідно з яким рішення приймається не одноособово керівником органу, а з урахуванням рішення компетентної комісії, яка може складатися з рівної кількості представників від керівника державного органу й від інших працівників. Особливістю зміни трудових правовідносин державних службовців є те, що по відношенню до них застосовується ротація кадрів – особливий вид переведення на іншу посаду чи в інший державний орган на визначений строк державних службовців, які працюють на окремих посадах у випадках, передбачених законами України. Зміна рангу державних службовців, що відбувається  у межах посад, не є зміною істотних умов праці, а свідчить про набуття більш високого статусу. У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії,  відбувається переведення на іншу роботу.

10. Звільнення з державної служби на підставі ст. 30 Закону України “Про державну службу” не є дисциплінарним стягненням тому, що при настанні обставин, передбачених Законом,  державний службовець не може перебувати на державній службі. Таке звільнення є обов’язком  керівника державного органу перед державою і воно не припускає обов’язкового дотримання порядку застосування дисциплінарних стягнень.

11. Відставка  є особливою, специфічною формою припинення трудових правовідносин; її порядок не регулюється нормами КЗпП України. Визначені відмінності між відставкою і звільненням за власним бажанням.  

12. Сформульовано висновок про необхідність обов’язкового службового розслідування при припиненні трудових правовідносин державних службовців за дисциплінарними підставами (п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40;  п. 1 ст. 41 КЗпП України) та у випадках, передбачених Законом України “Про державну службу”, з метою підвищення гарантій від незаконного звільнення.

13. Піддано сумніву загальне положення про існування граничного віку перебування на державній службі і запропоновано скасувати таку підставу припинення державної служби, як досягнення державним службовцем граничного віку і вилучити із ст. 30 Закону “Про державну службу” пункт 3.

14. Виявлено необхідність поширення  на державних службовців норм права, передбачених ст. 38, ст. 39 КЗпП України. Піддано критиці погляд про те, що звільнення можливе лише за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України).

15. Обмеження роботи за сумісництвом на державній службі не повинно носити абсолютного і категоричного характеру, зокрема,  там, де ця діяльність не може негативно вплинути на виконання службових обов’язків. А такий фактор, як низький рівень грошового утримання деяких категорій державних службовців в Україні, створює можливість допущення виконання ними іншої оплачуваної роботи.

16. Сформульована пропозиція про доцільність встановлення  обмеження на комерційну і консультаційну діяльність громадян на певний період безпосередньо після звільнення зі служби в цілях попередження зловживань при використанні конфіденційної і секретної інформації, раніше доступної їм по роду служби.

17. У Законі України “Про державну службу” необхідно  передбачити припинення державної служби також у разі: визнання державного службовця  обмежено дієздатним рішенням суду, що набрав чинності; позбавлення права займати державні посади на протязі певного строку рішенням суду, що набрав чинності; наявності підтвердженого висновком медичної установи захворювання, що перешкоджає виконанню  посадових обов’язків; відмови від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, якщо виконання посадових обов’язків пов’язано з використанням таких відомостей.

18. Запропоновано скасувати, передбачене ст.22 Закону України “Про державну службу”, положення про зберігання заробітної плати на період відсторонення від виконання повноважень як невиправдану пільгу. Заробітна плата повинна  зберігатися тільки у випадку, коли правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування.

19. У зв’язку з проведенням службового розслідування стосовно державних службовців, термін якого не може перевищувати двох місяців, в ст.  148 КЗпП України необхідно внести примітку про встановлення трьохмісячного строку застосування дисциплінарного стягнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

1.                Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України  28.06.1996 р. № 254/96. - К.: Юрінком, 1996. – 80с.

2.                Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-Х11  //Відом. Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст.490.

3.                Лавріненко О.В. Правове регулювання прийняття на службу до органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Ун-т внутр. справ. – Х., 1998. – 16с.

4.                Лавриненко О.В. Правовое регулирование приема на службу в органы внутренних дел Украины. – Х.: Знание ЛТД, 1998. – 192с.

5.                Лаврінчук І.П. Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Київ. ун-т. - К., 1999.- 20с.

6.                Лаврінчук І. Обставини встановлення правового статусу державного службовця  //Право України. - 1999. -  № 9. - С.98-102.

7.                Лаврінчук І. Особливості правового регулювання проходження служби державними службовцями    //Право України. - 1998. -  № 3. - С.71-74.

8.                Процевський В.О. Особливості правового статусу державних службовців //Збірник наукових праць. (Серія “Економіка і право”. Вип.1) – Х.: Прапор, 1998. – С.53-57.

9.                Процевський В.О. Особливості розірвання трудового договору з державними службовцями //Збірник наукових праць. (Серія “Економіка і право”. Вип.2) – Х.: ХДАДТУ, 1999. – С.161-169.

10.           Процевський В.О. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями  //Право України. – 2001. - № 11. – С.75-79.

11.           Щербина В.І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Ун-т внутр. справ. – Х., 1998. – 22с.

12.           Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців //Право України. - 1997. - № 1. - С.63-65.

13.           Воловик В. Про галузеву належність правовідносин, пов’язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців   // Право України.  – 1999. - № 2. - С.96-98.

14.           Конституція України – Основний закон суспільства, держави, людини: Наук.-метод. рекомендації. - К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 211с.

15.           Коліушко І., Петришин О. Основні напрямки реформування законодавства про державну службу //Вісн. Акад. правових наук України. - 1998. - № 4. - С.92-103.

16.           Леліков Г.І. Організаційно-правові засади формування і функціонування державної служби в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 /Нац. юрид. акад. України. -  Х., 1999. – 20с.

17.           Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т.4. - М.: Русский язык,  1980.- 683с.

18.           Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы  //Государство и право. - 1994. - № 4. - С.53-61.

19.           Жданов А.А. О понятии советской государственной службы //Изв. вузов. Правоведение. – 1962. - № 4. - С.37-44.

20.           Пашерстник А.Е. К вопросу о советской государственной службе  //Вопр. сов. адм. права: Сб. статей.  - М.-Л., 1949.- 208с.

21.           Студеникин С.С.  Советская государственная служба. //Вопр. сов. адм. права: Сб. статей. - М.-Л., 1949.- 208с.

22.           Манохин В.М. Советская государственная служба. – М.: Юрид. лит., 1966. - 195с.

23.           Советское административное право: Учебник для юрид. ин-тов и факульт. /Под ред.  проф.  Р.С. Павловского. - К.: Вища школа, 1986.- 415с.

24.           Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.: БЕК, 1993.- 368с.

25.           Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 456с.

26.           Лазарев Б.М. Государственная служба. – М.: РАН. Акад. правовой ун-т при Ин-те гос. и права, – 1993. – 16с.

27.           Битяк Ю.П. Государственная служба в СССР и развитие её демократических основ: Учебное пособие. - К.: УМК ВО, 1990. – 66с.

28.           Комментарий к Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» и законодательству о государственной службе зарубежных государств. / Отв. ред. Л.А.Окуньков – М.: Юрид. фирма КОНТРАКТ; ИНФРА*М, 1998. – 369с.

29.           Оболонский А.В. Эволюция государственной службы в Великобритании //Государство и право. –1996. -  № 6. - С.121-130.

30.           Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження. - К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1999. – 168с.

31.           Закон Республіки Польща “Про державну службу” (5 липня 1996 р.) //Зібрання матеріалів з питань організації урядової адміністрації і державної служби Республіки Польща. - АРД /Чеккі Консорціум Верховенство права. – 25с.

32.           Бергман Вильфрид. Право и система государственной службы в Германии //Проблемы теории и практики управления. – 1992. - № 5. – С.86-89.

33.           Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. -  М.: БЕК, 1996. - 698с.

34.           Битяк Ю. Державна служба в Україні, її види //Вісн. Акад. правових наук України. - 2000. -  № 3(22). - С.58-65.

35.           Дубенко С.  Державна служба в Україні: Посібник. – К.: УАДУ, 1998. – 196с.

36.           Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юрид. лит., 1975. – 263с.

37.           Керимов Д.А. Методология права. – М.: Аванта+, 2000. – 560с.                                                                                                                                          

38.           Оболенський О. Теорія системного підходу в державному управлінні //Вісн. Української Академії державного управління при Президентові України. – 1996. - № 3. - С.151-158.

39.           Турчинов А.И. Государственная служба как профессиональная деятельность. //Государственная служба Российской Федерации. Информ.-аналит. бюл. - М.: РАГС, 1997. - № 1. – С.33-43.

40.           Петришин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки. Сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ.  – Х.: Факт, 1998. –  168с.

41.           Кучма Л.Д. Нашим головним завданням є забезпечення стабільності, законності і порядку. Заключний виступ Президента України на засіданні Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних органів та місцевого самоврядування 6 березня 2001 р.  //Урядовий кур’єр. – 2001. – 13 березня.

42.           Советское административное право: Учебник  /Под ред. Студеникина С.С. - М.: Юриздат, 1946. - 307с.

43.           Зіллер Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. /Пер. з фр.  В.Ховкуна. – К.: Основи,  1996. – 420с.

44.           Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – М.: Юрид. лит. – 1982. – 407с.

45.           Брэбан Г. Французское административное право. /Пер. с фр. Васильева Д.И., Карповича В.Д. - М.: Прогресс, 1988. – 487с.

46.           Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Законодательный опыт Германии  //Советская юстиция. - 1993. - № 15. - С.21-25.

47.           Конвенція Міжнародної організації праці № 151 1978 р.  про  захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі  //Конвенції і рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. В 2-х т. – Т.2. - 1965-1999. – Женева, 1999. - С.1135-1139.

48.           Конвенція Міжнародної організації праці № 98 1949 р. про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів //Конвенції і рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. В 2-х т. – Т.1. - 1919-1964. –  Женева, 1999. - С.530-533.

49.           Державний  класифікатор професій (ДК 003-95). Видання офіційне. Держстандарт України. – К.: Соцінформ,  2001.- 584с.

50.           Конвенція Міжнародної організації праці № 160 1985 р. про статистику праці //Конвенції і рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. В 2-х т. – Т.2. – 1965-1999. – Женева, 1999. – С.1284-1289.

51.           Реестр государственных должностей федеральных государственных служащих: Утв. Указом Президента РФ от 11.01.1995 г. № 33 //Собр. законодат. РФ. – 1995. - № 3. – Ст. 174.

52.           Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку /За заг. ред. В.Б.Авер’янова. - К.: Видавничий Дім Ін-Юре,  1999. - 272с.

53.           Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату //Вісн. Акад. правових наук України. - 2000. - № 2(21). - С.37-45.

54.           Про судову практику в справах про хабарництво. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.10.1994 р. № 12  // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2т. (За заг. ред. В.Ф.Бойка. – К.: А.С.К., 2000. –  Т. 2. – С.199-207.

55.           Кримінальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 05.04.2001 р. № 2341 -111 //Відом. Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. – Ст.131.

56.           Манохин В.М. Органы советского государственного управления. (Вопросы формирования). – Саратов, Изд-во Сарат. ун-та, 1962. – 163с.

57.           Оболонский А.В. Человек и государственное управление. - М.: Наука, 1987. – 252с.

58.           Петров Г.И. О понятии органа государственной власти в СССР //Вестник ЛГУ. Серия Право. - 1956. - № 5. - С.43-47.

59.           Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю.  Юридическая энциклопедия. - М.: Юринформцентр, 1997. – 526с.

60.           Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98 //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 21. – Ст. 943.

61.           Смелзер Нейл. Социология: Пер. с англ. /Науч. ред. В.А.Ядов. – М.: Феникс, 1994.- 687с.

62.           Про основи державної служби Російської Федерації: Федеральний Закон від 31.07.1995 р. № 119-3  //Собр.  законодат. РФ. - 1995. - № 31. – Ст.2990.

63.           Манохин В.М. Нужны основы законодательства о службе Российской Федерации  //Государство и право. - 1997. -  № 9. - С.5-11.

64.           Про ведення обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців: Наказ Головдержслужби від 18.12.2000 р. № 952/5173 //Офіц. вісн. України. – 2000. - № 52. – Ст. 2299. 

65.           Правовое регулирование труда и социальной защиты государственных служащих субъектов Российской Федерации: Учебное пособие.   / Под ред. В.Ш. Шайхатдинова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Акад. гос. службы, 1998. - 109с.

66.           Авер’янов В.Б. Законодавче регулювання державної служби в Україні. - К.: Уніан-право, - 1995. -  № 2.

67.           Государственная служба: теория и организация: Курс лекций. /Под общ. ред. Е.В. Охотского,  В.Г. Игнатова. - Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 640с.

68.           Новий тлумачний словник української мови. – У 4-х т. – К.: Аконіт, 2000. – Т.2. – 911с.

69.           Петришин О.В. Правовий режим державної служби: питання загальної теорії: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 /Нац. юрид. акад. України – Х., 1999. – 36с.

70.           Про віднесення посад працівників апарату судів і арбітражних судів до категорій посад державних службовців: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.1995 р. № 131-р (з допов. від 03.10.97р. № 560-р) //Бюл. Міністерства юстиції України. – 2001. - № 2. – С.123.

71.           Про віднесення посади працівників апарату Конституційного Суду України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 р.  № 147-р //Офіц. вісн. України. – 1997. - № 12.  Ч.1. – С.187.

72.           Про віднесення посади працівників місцевих державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, які не мають спеціальних звань: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 р. № 503-р //Офіц. вісн. України. – 1997. - № 38. - С.44.

73.           Про віднесення посади працівників апарату Ради національної безпеки і оборони України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.1997 р. № 713-р //Офіц. вісн. України. – 1997. - № 50. – С.95.

74.           Про віднесення посади працівників державної виконавчої служби системи Мінюсту України до категорій посад державних службовців: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.1998 р. № 461-р //Офіц. вісн. України. – 1998. - № 26. – Ст.959.

75.           Про віднесення  посад працівників Верховної Ради України до категорій посад державних службовців: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.01.1999 р. № 42-р //Офіц. вісн. України. - 1999. - № 3. – Ст.106.

76.           Про віднесення посад спеціалістів апарату управлінь військових напрямів Прикордонних військ України до шостої категорії посад державних службовців: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.99 р. № 1361-р //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 49. – Ст.2417.

77.           Про заходи щодо реалізації Закону України “Про державну службу” в Збройних Силах України:  Наказ Міністра оборони України від 15.12.1998 р. № 455 //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 1. – Ст. 30.

78.           Інструкція про порядок присвоєння рангів державним службовцям Збройних Сил України: Затв. наказом Міністра оборони України від 15.12.1998 р. № 455 //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 1. – Ст. 30.

79.           Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні //Вісн. Акад. правових наук. - 1998. - № 2(13). - С.75-82.

80.           Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-111 //Відом. Верховної Ради України. – 2001. - № 33. – Ст.175.

81.           Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29.05.2001 р. № 345/2001 //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 22. – Ст.985.

82.           Холодова Е.В. Правовое регулирование труда государственных служащих: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /МГУ. – М., 1995. – 29с.

83.           Зуб И.В. Трудовое право России и Украины: общие проблемы, общие решения //Государство и право. - 1997. - № 10. - С.33-38.

84.           Дубенко С.Д. Державна служба  і державні службовці в Україні: Навч.-метод. посібник. - К.: Видавничий Дім Ін Юре, 1999. – 242с.

85.           Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-Х11 //Відом. Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 4. – Ст.20.

86.           Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-Х11 //Відом. Верховної Ради України. – 1992. - № 27. – Ст. 382.

87.           Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Юристъ, 1999.- 480с.

88.           Пашков А.С. Проект нового трудового кодекса //Государство и право. - 1995. - № 3. - С.76-85.

89.           Процевский А.И. Предмет советского трудового права. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224с.

90.           Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-Х11  //Відом. Верховної Ради України. – 1991. - № 53. – Ст.793.

91.           Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. № 2728-111 //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 42. – Ст.1881.

92.           Чиканова Л.А. Государственные служащие /Под ред. проф. Б.А. Шеломова. Серия: Правовое регулирование труда и социального обеспечения: комментарии, разъяснения, рекомендации. - М.: Юристъ, 1998. – 112с.

93.           Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факульт. – К.: Вентурі, 1998. – 208с.

94.           Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання) //Право України. – 1999. - № 9. – С.13-19.

95.           Овсянко Д.М.  Государственная служба Российской Федерации: Учебное пособие. -  М.: Юристъ, 1996. - 208с.

96.           Колпаков В.К.  Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 736с.

97.           Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України (Заг.част.): Консп. лекцій. - Х.: НЮА України, 1997. - 155с.

98.           Прокопенко В.І. Трудове право: Підручник для студ. юрид. вузів. - Х.: Консум, 1998.- 480с.

99.           Береговий І., Береговий Г. Адміністративна реформа і кадрова політика (проблемний аналіз) //Командор. – 1999. - № 1. – С.8-9.

100.      Попов В.И. Нормативное регулирование трудовых отношений и применение норм трудового права. Автореф. дисс... д-ра юрид. наук: 12.00.05 /Урал. гос. юрид. акад. – Екатеринбург,  2000. – 50с.

101.      Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. - К.: Наук.  думка, 1984. – 280 с. 

102.      Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Л.: Львів. Держ. ун-т  ім. І.Франка, 1999. - 214с.

103.      Проблемы, концепции и разработки нового Трудового кодекса РФ (Материалы конференции) /Материал подготовлен Н.М.Нестеровой    //Государство и право. – 2000. - № 10 – С.57-67.

104.      Ярошенко О.М. Правовий статус сторін трудових правовідносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Нац. юрид. акад. – Х.,1999. – 18с.

105.      Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин: Автореф. дис...  канд. юрид. наук: 12.00.05 /Нац. юрид. акад. України. - Х., 1998. – 18с.

106.      Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.:  НОРМА – ИНФРА * М, 1998. – 652с.

107.      Про громадянство України: Закон України  від 18.01.2001 р. № 2235-111  //Офіц.  вісн. України. – 2001. - № 9. – Ст.342.

108.      Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 р. № 3929 – Х11  //Відом. Верховної Ради України. – 1994. - № 23. – Ст.161.

109.      Адміністративне право України. /За ред. Ю.П. Битяка. - Х.: Право, 2000. – 520с.

110.      Пилипенко П. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах //Право України. – 1999. - № 12. – С.94-98.

111.      Про внесення доповнень до порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.1999р. № 2081 //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 46. – Ст.2269.

112.      Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою  України 12.12.1991 р. № 1970-Х11 //Відом. Верховної Ради України. – 1992. - № 16. – Ст.203.

113.      Кучма Л.Д. Україна: поступ у ХХ1 століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки. – К.: Преса України, 2000.

114.      Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців /С.Мельник та ін. (розроб.); Головне управління держ. служби України. – Вид. офіц. – К.: Соцінформ, 1999. – 86с.

115.      Мельник С. Новий нормативний акт: Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців //Вісн. держав. служби України. - 1999. - № 4. - С.76-82.

116.      Положення про проведення атестації державних службовців: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922 //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 1-2. – Ст.27.

117.      Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28.10.1989 р. № 8312-11 //Відом. Верховної Ради Української РСР. - 1989. - № 45. – Ст.58.

118.      Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) від 14.12.1999 р. № 10-рп/99 //Офіц. вісн. України. – 2000. - № 4. – Ст.125.

119.      Загальні правила поведінки державного службовця: Затв. наказом Головного управління державної служби України 23.10.2000 р. № 58 //Офіц. вісн. України. – 2000. - № 45. – Ст.1971.

120.      Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных служащих. – М.: Статут, 1999. – 592с.

121.      Дріжчана С.В. Захист трудових прав громадян при укладенні і припиненні трудового договору в умовах формування ринку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Ін-т держ. і права. – Х., 1994. – 26с.

122.      Конвенція Міжнародної організації праці № 111 1958 р. про  дискримінацію в галузі праці та занять //Конвенції і рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. В 2-х т. – Т.1. – 1919-1964. – Женева, 1999. - С.648-651.

123.      Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. – К.: Укр. Правнича Фундація.  Вид-во Право, 1995. – 40с.

124.      Бару М. Чи потребують судового захисту трудові спори до виникнення трудових правовідносин?  // Право України. - 1996. - № 5. – С.63, 64, 73.

125.      Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности кадров. Х.: Вища школа, 1977. –129с.

126.      Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР  //Відом. Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст.256.

127.      Жернаков В. Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд //Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 7. – С.68-71.

128.      Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций. – М.: Юристъ,  1997. – 672с.

129.      Цивільний кодекс України: Затв. Законом Української РСР від 18.07.1963 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. - № 30. – Ст.463.

130.      Цивільно-Процесуальний кодекс України: Затв. Законом Української РСР від 18.07.1963 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. - № 30. – Ст.464.

131.      Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. - К.: А.С.К., - 2000. - 1072с.

132.      Порядок видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій: Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2000 р. № 2 //Вісн. держ. служби України. - № 1. - 2000. – С.90-95.

133.      Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-Х11   //Відом. Верховної Ради України. – 1994. - № 16. – Ст.93.

134.      Звід відомостей, що становлять державну таємницю України: Затв. наказом Голови Служби безпеки України 1.03.2001 р. № 52 //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 13. – Ст.580.

135.      Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18.10.2001 р. № 2766-111 //Відом. Верховної Ради України. – 2001. - № 51-52. – Ст.265.

136.      Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. № 474-X1V //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 12. – Ст. 469.

137.      Порядок розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 732  //Офіц. вісн. України. – 1998. - № 21. – Ст.763.

138.      Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Учебное пособие. – Х.: Консум, 1998. – 140с.

139.      Алексеев С.С. Общая теория социалистического права (Курс лекций): Учебное пособие. – Вып. 2. – Свердловск, 1964. – 226с.

140.      Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. – М.: Изд.-во АН СССР, 1958. – 187с.

141.      Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. – 192с.

142.      Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.

143.      Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.: Юриздат, 1948. – 334с.

144.      Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение – М.: Госюриздат, 1958. – 173 с.

145.      Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М.: Юрид.

 

18