yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание

Педагогика

1.Визначити предмет і завдання педагогіки,охарактерезувати основні її категорії. 

                                                                                                                                  Предмет педагогіки — виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством.                                                                                                             Термін походить від грецьких слів «pais» («paidos») — дитя і «ago» — веду, виховую, тобто «дітоводіння», «дітоводство». У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії «пайдагогос» найчастіше були жерці, а в Давній Греції — найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни: педономи, педотриби, дидаскали, педагоги. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науками, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів. Давньоруській державі педагогів називали «майстрами». Упродовж багатьох століть тут не існувало спеціальних навчальних закладів для підготовки вчителів. Ними були і дяки з піддячими, і священнослужителі, і мандрівні дидаскали — «школярі-книжники».                                              Завдання педагогіки :   а) вдосконалення змісту освіти; б) вироблення принципово нових засобів навчання, навчального обладнання; в) підготовка підручників відповідно до вдосконалення змісту освіти; г) комп’ютеризація праці вчителя; ґ) вироблення нових і модернізація наявних форм і методів навчання; д) підсилення виховної ролі уроку; е) вдосконалення змісту й методики виховання; є) удосконалення політехнічної підготовки учнів, їх професійної орієнтації та підготовки до праці; ж) вироблення шляхів демократизації та гуманізації життя й діяльності школи.                                         До основних категорій належать виховання, навчання й освіта.                                                Виховання — цілеспрямований та організований процес формування особистості.                               У педагогіці поняття «виховання» вживають у широкому соціальному, в широкому педагогічному, у вузькому педагогічному, в гранично вузькому педагогічному значеннях.                                   На певному щаблі суспільного розвитку складовою частиною виховання в широкому його значенні стає освіта. Освіта — процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей. Основним шляхом і засобом здобуття освіти є навчання, в процесі якого реалізуються цілі освіти.                                                                                        Навчання — цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички. У живому педагогічному процесі ці педагогічні категорії взаємопов'язані та взаємозумовлені. Як у широкому соціальному, так і в широкому педагогічному значенні виховання охоплює навчання та освіту. Закономірністю навчального процесу є виховуючий характер навчання.

2.З’ясувати і пояснити особливості процесу виховання

3.Охарактерезувати систему педагогічних наук,розкрийте зв’язок педагогіки з іншими науками.

4.Розкрити сутність особистісного підходу у вихованні,сформувати основні вимоги до організації виховного процесу.                                                                                           

5.Співвідношення шкільного навчання і наукового пізнання можна спів ставити через визначення спільного й відмінного між ними.Встановіть і поясніть це спільне й відмінне.

6.Сформувати основні завдання,розкрити зміст та визначити педагогічні умови організації трудового виховання у сучасній школі.

7.Розкрийте сутність «розвиток особистості».Яка роль навчання у розвитку особистості?(концепція Л.Виготського) 

8.Що таке конфлікт у вихованні?Охарактерезувати структуру,визначити типи конфліктних ситуацій.Стилі поведінки у конфлікті.

9.Вказати і пояснити основні фунції процесу навчання.

10.Визначити критерії оцінки вихованості учнів.Які методи дослідження використовувалися при цьому?

11.Обгрунтувати основні елементи змісту освіти.Визначити їхні фунції.

12.З’ясувати трудності і суперечності сімейного виховання.

13.Що таке навчання як педагогічний процес?Вкажіть основні структурні елементи процесу навчання.

14.Охарактерезуйте систему роботи школи з формування естетичної культури школярів.

15.Охарактерезувати систему дидактичних принципів,намітити шляхи реалізації одного з принципів навчання.

16.Визначити основні завдання підготовки школярів до подружнього життя.

17.Які способи (форми) організації навчальної діяльності школяра на уроці вам відомі?

18.Встановити взаємозв’язок понять «розвиток» , «виховання» , «соціалізація» особистості.

19.Охарактеризувати діяльність вчителя та учнів у процесі навчання.Розкрити роль мотивів в учінні школярів.

20.Визначити і пояснити педагогічні умови взаємодії особистості і колективу.

21.З’ясувати сутність педагогічної діагностики : діагностика,діагностування,контроль та оцінка успішності?

22.Виділити у понятійному апараті педагогіки головне поняття,дайте його сутнісну характеристику.

23.Охарактеризувати сучасну систему оцінки знань,умінь  і навичок учнів.

24.Розкрити сутність філософсько – світоглядної підготовки школярів,шакреслити шляхи формування світогляду

25.Охарактеризувати поняття «метод», «прийом», «засіб» навчання.Які класифікації навчання вам відомі.

26.Визначити й обгрунтувати основні вимоги  до організації діяльності у виховному процесі.

27.Охарактеризувати методи навчання  за джерелами одержання знань.

28.З’ясувати зміст і роль громадського виховання у системі формування базової культури особистості.

29.Охарактерезувати класифікацію методів навчання  за рівнем пізнавальної діяльності учнів.

30.Визначити основні завдання  й зміст фізичного виховання школярів

31.Охарактеризувати сучасні методи науково – педагогічних досліджень

32.Запропонувати програму  самовиховання школяра,базуючись на загальних методах  та формах виховної роботи.                                                                                                                                           Правила сприяючі самовихованню школяра :

33.Пояснити чим обумовлений  вибір методів навчання у сучасній школі.

34.Формування основ моральної культури особистості передбачає виховання гуманності,свідомості дисципліни,культури поведінки та основ екологічної культури.Які ви бачите практичні шляхи реалізації вказаних складників.

35.Розкрити структуру  процесу засвоєння  знань учнями.

36.Що таке діяльність особистості? З’ясувати особливості виховної діяльності, охарактеризувати її види.

37.Здійснити порівняний аналіз головних вікових та індивідуальних особливостей молодшого школяра,підлітка й старшокласника у навчальній діяльності.

38.Розкрити основні фунції та обов’язки класного керівника.

39.Охарактеризувати види навчання у сучасній школі.

40.Вказати на основні стилі(стратегії) поведінки в конфлікті.Поведінка вчителя у конфліктній ситуації.Особливості управління педагогічним конфліктом.

41.Охарактеризувати організаційні  форми навчання у сучасній школі.

 42.Які ідеї сучасної ідеології  виховання мають бути покладені в основу зміту особистісно зорієнтованих технологій виховання?

43.Що таке методологія педагогіки?Охарактерезувати основні філософські напрямки,що виступають  у якості різних людинознавчих наук,в тоу числі й педагогіки.

44.Розкрити найважливіші  закономірності  процесу виховання.

45.Сформувати  і пояснити  основні вимоги  до сучасного уроку  в школі.

46.Дати визначення «метод» , «прийом» , «засіб» виховання.На які групи поділяються методи виховання у відомих вам класифікаціях?

47.Охарактеризувати типологію уроків  за дидактичною метою.

48.Пояснити з якою метою використовувалися група методів формування свідомості особистості вихованця .Сформувати основні  вимоги до їх реалізації.

50.Охарактеризувати методи стимулювання  поведінки й діяльності  школярів.

51.Чим характеризується структура уроку засвоєнням нових знань.

52.Пояснити думку про те,що виховання є спеціально організований і свідомо здійснюваний педагогічний процес.

53.На які типи поділяються навчальні предмети відповідно провідного компоненту?    

54.Охарактеризувати методи організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки школярів.                    

55.Відомо, що відносно самостійними видами діяльності педагога є викладання і виховна робота.Охарактеризувати їх.

56.Визначити ознаки виховного колективу.Розкрити його основні етапи (стадії) розвитку.

57.Охарактеризувати державні нормативні документи,в яких відображений зміст освіти у сучасній школі.

 58.Довести,що виховання – це процес інтеграції загальнолюдських цінностей.

59.Відомо,що основна фунція педагога є управлінська(управління педагогічним процесом).З’ясувати яким чином вона реалізується на кожному з етапів даного процесу.

60.Визначити місце особистості у системі колективних відносин,назвати ознаки колективу.

 

1