yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->47.Охарактеризувати типологію уроків  за дидактичною метою.

Педагогика

47.Охарактеризувати типологію уроків  за дидактичною метою.

             Типологія уроків У теорії та практиці навчання провідне значення відводиться наступним типологиям уроків: - За основною дидактичної мети ; - За основним способом їх проведення; - По основних етапах навчального процесу . 1 . Урок ознайомлення з новим матеріалом Структура цього уроку визначається його основною дидактичною метою : введенням поняття , встановленням властивостей досліджуваних об'єктів , побудовою правил , алгоритмів і т.д. Його основні , етапи : 1 . повідомлення теми , мети , завдань уроку і мотивація навчальної діяльності; 2 . підготовка до вивчення нового матеріалу через повторення і актуалізацію опорних знань ;3 . ознайомлення з новим матеріалом;4 . первинне осмислення і закріплення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення;5 . постановка завдання додому ;6 . підведення підсумків уроку . 2 . Урок закріплення вивчення Основна дидактична мета його - формування певних умінь . Найбільш загальна структура уроку закріплення вивченого така:1 . перевірка домашнього завдання , уточнення напрямів актуалізації матеріалу;2 . повідомлення теми , мети і завдань уроку , мотивація навчання ;3 . відтворення вивченого і його застосування в стандартних умовах;4 . перенос набутих знань та їх первинне застосування в нових або змінених умовах з метою формування умінь ;5 . підведення підсумків уроку;6 . постановка домашнього завдання 3 . Урок застосування знань і умінь У процесі застосування знань і умінь розрізняють такі основні ланки : відтворення і корекція необхідних знань і умінь ; аналіз завдань і способів їх виконання ; підготовка необхідного обладнання; самостійне виконання завдань ; раціоналізація способів виконання завдань ; зовнішній контроль і самоконтроль в процесі виконання завдань . Цим обумовлена ​​можлива структура такого уроку:1 . перевірка домашнього завдання ;2 . мотивація навчальної діяльності через усвідомлення учнями практичної значущості застосовуваних знань і умінь , повідомлення теми , мети і завдань уроку;3 . осмислення змісту і послідовності застосування практичних дій при виконанні майбутніх завдань;4 . самостійне виконання учнями завдань під контролем вчителя;5 . узагальнення і систематизація результатів виконаних завдань ;6 . підведення підсумків уроку і постановка домашнього завдання .4 . Урок узагальнення та систематизації знань На уроках узагальнення та систематизації знань виділяють найбільш загальні й істотні поняття, закони та закономірності , основні теорії та провідні ідеї , встановлюють причинно -наслідкові та інші зв'язки і відносини між найважливішими явищами , процесами , подіями , засвоюють широкі категорії понять і їх систем і найбільш загальні закономірності . Процес узагальнення та систематизації знань передбачає таку послідовність дій : від сприйняття , осмислення й узагальнення окремих фактів до формування понятті , їх категорій і систем , від них - до засвоєння більш складної системи знань : оволодіння основними теоріями і ведучими ідеями досліджуваного предмета . У зв'язку з цим , в уроці узагальнення і систематизації знань виділяють такі структурні елементи:1 . постановка мети уроку і мотивація навчальної діяльності учнів;2 . відтворення і корекція опорних знань3 . повторення і аналіз основних фактів , подій , явищ ;4 . узагальнення і систематизація понять , засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань ;5 . засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань ; 6 . підведення підсумків уроку . 5 . Урок перевірки та корекції знань і умінь Контроль і корекція знань і вмінь здійснюється на кожному уроці . Але після вивчення однієї або декількох підтем або тим вчитель проводить спеціальні уроки контролю і корекції, щоб виявити рівень оволодіння учнями комплексом знань і умінь , і на його основі прийняти певні рішення щодо вдосконалення навчального процесу . При визначенні структури уроку контролю та корекції , доцільно виходити з принципу поступового наростання рівня знань і умінь , тобто від рівня усвідомлення до репродуктивного та продуктивного ( конструктивного ) рівнів . При такому підході можлива наступна структура уроку:1 . ознайомлення з метою та завданнями уроку , інструктаж учнів з організації роботи на уроці;2 . перевірка знань учнями фактичного матеріалу та їх умінь розкривати елементарні зовнішні зв'язки в предметах і явищах ;3 . перевірка знань учнями основних понять , правил , законів і умінь пояснити їх сутність , аргументувати свої судження і наводити приклади ;4 . перевірка вмінь учнів самостійно застосовувати знання в стандартних умовах;5 . перевірка вмінь учнів застосовувати знання в змінених , нестандартних умовах;6 . підведення підсумків ( на даному і наступних уроках) .6 . комбінований урок Комбінований урок характеризується постановкою і досягненням кількох дидактичних цілей . Їх численними комбінаціями визначаються різновиди комбінованих уроків . Традиційною є наступна структура комбінованого уроку:1 . ознайомлення з темою уроку , постановка його цілей і завдань;2 . перевірка домашнього завдання ;3 . перевірка знань і вмінь учнів з пройденого матеріалу ;4 . виклад нового матеріалу;5 . первинне закріплення вивченого матеріалу;6 . підведення підсумків уроку і постановка домашнього завдання.

 

 

49