yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Перекладацькі інновації

Секція

"АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  МОВОЗНАВСТВА"

 

Системні  та  функціональні  особливості англомовних  однослівних  ідіом

МОВНІ  МАНІПУЛЯЦІЇ  В  НІМЕЦЬКИХ  РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

КАТЕГОРИЯ  НЕГАЦИИ  ВО  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  КОНСТРУКЦИЯХ

КЛАСИФІКАЦІЯ  ЕМОЦІЙ  ТА  ЗАСОБІВ  ЇХ  МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ

Використання  меліоративних  евфемізмів  для вуалювання  явищ

ПАРАПРАКСИС  У  ПОЛІТИЧНОМУ  ІДІОЛЕКТІ

Оязыковление  небытия  языковыми  средствами

Вербальні  та  невербальні  особливості  компліменту  в  сучасній  англомовній  фатичній метакомунікації

Статус  ситуации  в  реализации  отрицания

СТРУКТУРНО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ  АНАЛІЗ  ІМЕНІ КОНЦЕПТУ  FASHION  НОМІНАЦІЇ  FASHION

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ  КОНЦЕПТІВ  "РАЙ  ТА  ПЕКЛО"  В ТИПОЛОГІЧНО  ДИСТАНТНИХ  МОВАХ

Особливості  оформлення  офіційно-ділового листа  в  англіцистиці  та  використання  їх  в англійських  художніх  текстах

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ  FASHION/ МОДА  В  БРИТАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ  ДИСКУРСІ

СЕМАНТИКА  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ,  ВЕРБАЛИЗУЮЩИХ КОНЦЕПТ  СМЕРТЬ  В  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

Словотворчі  особливості  молодіжної  німецької мови

Заперечення  як  мовна  універсалія

Explicit  and  implicit  means  of  negation  in  the English  language

Дефініція  основних  особливостей  "бушизмів"

(на  матеріалі  політичних  промов  Дж. Буша)

Функціональні  особливості  фатичної метакомунікації

СЕМАНТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ  ІЗ  ЧИСЛІВНИКОМ

МОРФЕМНЫЕ  СРЕДСТВА  ВЫРАЖЕНИЯ  НЕГАЦИИ

В  АНГЛИЙСКОМ  ДИСКУРСЕ

Типологічні  та  прагматичні аспекти неологізмів  у  німецькій  мові

ОСОБЛИВОСТІ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЕВФЕМІЗМІВ  У СУЧАСНІЙ   НІМЕЦЬКІЙ  МОВІ

GENDER  PECULIARITIES  OF  ENGLISH  NEOLOGISMS VERBALIZING  THE  LIFE  OF  TEENAGERS  AND  YOUTH  OF  THE XXI CENTURY

ОСОБЛИВОСТІ  НЕОЛОГІЗМІВ  ТА  ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  У  ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ

ЕКОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  ЯК  ЧИННИК  ФОРМУВАННЯ НЕОЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ  У  СУЧАСНІЙ 

АНГЛІЙСЬКІЙ  МОВІ

ОСОБЛИВОСТІ  АВСТРАЛІЙСЬКОГО  ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ

Особливості  власних  імен  в  англомовній літературі

ФЕНОМЕН  мовної  ГРИ  в  публіцистиці  німецької  мови

Скорочення  в  англійській  мові

Секція

"ПЕРЕКЛАД  ТА  МІЖКУЛЬТУРНА  КОМУНІКАЦІЯ"

 

РЕАЛІЗАЦІЯ  КАТЕГОРІЇ  НЕГАЦІЇ:  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ  АСПЕКТИ

Фоновые  представления,  связанные  с концептом  "Лошадь",  в  русском  и  казахском языках

 

Лінгвостилістичні  особливості

 рекламних слоганів

 (на  матеріалі  англійської  та  української мов)

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ СРЕДСТВ  ВЫРАЖЕНИЯ  НЕОБХОДИМОСТИ  В  РУССКОМ  И  КАЗАХСКОМ  ЯЗЫКАХ

СЕМАНТИЧНА  ПРИРОДА  КАНАДИЗМІВ.

ОСОБЛИВОСТІ  ПЕРЕКЛАДУ  КАНАДИЗМІВ

УПОТРЕБЛЕНИЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ  АББРЕВИАТУР В  РУССКОМ  КОНТЕКСТЕ  И  СПОСОБЫ  ИХ РАСШИФРОВКИ

Сопоставительный  анализ  ШКОЛЬНЫХ учебников   русского  языка  на  предмет  реализации  в  них  этнокультурного  компонента

К  ВОПРОСУ  ОБ  ЭТНОСТЕРЕОТИПАХ  В  ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  КАЗАХОВ  И  РУССКИХ

Секція  

"ДИСКУРСИВНА  ЛІНГВІСТИКА" 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ  МЕДИА-ДИСКУРСА

В  КОНСТРУИРОВАНИИ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ  СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ  МОЛОДЕЖИ

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ  КІЛЬКІСНИХ НОМІНАЦІЙ  У  РЕКЛАМНОМУ  ДИСКУРСІ

Використання  термінів  у  політичному  дискурсі

Засоби  екстерИоризації  конфлікту

в  англомовному  дискурсі

Прецедентні  імена  в  англомовному  рекламному  дискурсі

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  КОНЦЕПТА  ЯЗЫК  В

 ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

ДИСКУРСИВНИЙ  АКТ  "ПРОПОЗИЦІЇ – ВІДМОВИ"  В СУЧАСНОМУ  АНГЛОМОВНОМУ  ДІАЛОГІЧНОМУ  ДИСКУРСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ  АСПЕКТ

Комунікативний  аспект  сучасного англомовного  казкового  дискурсу

МОВЛЕННЄВИЙ  АКТ  СПОНУКАННЯ  В  СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ  ХУДОЖНЬОМУ  ДИСКУРСІ

Образний  простір  американського  поетичного дискурсу  (лінгвокогнітивний  аспект)

Лінгвістичні  інновації  в  публіцистичному дискурсі

 

ФОРМУВАННЯ  КОНЦЕПТУ "СТРАХ" 

В  АНГЛОМОВНОМУ  ПОЛІТИЧНОМУ  ДИСКУРСІ

СУБ'ЄКТИВНА  МОДАЛЬНІСТЬ  СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО  ПУБЛІЦИСТИЧНОГО  ДИСКУРСУ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ  КІЛЬКІСНИХ  ПАРАМЕТРІВ  ОКУЛЕСИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ  В  АНГЛОМОВНОМУ  ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Лексико-семантичні  інновації  комп'ютерного  дискурсу

проблема  емотивності  в  мові

ВЕРБАЛЬНА  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ  НЕГАТИВНИХ  ЕМОЦІЙ  В АНГЛОМОВНОМУ  ХУДОЖНЬОМУ  ДИСКУРСІ

ЗАСОБИ  РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ  КОНЦЕПТУ  "НЕДОВІРА"  В АНГЛІЙСЬКОМУ  ДИСКУРСІ

Конотативний  компонент  лексичного  значення

(на  матеріалі  американського  та  британського

 передвиборчого  дискурсу)

Секція  

"ПРОБЛЕМИ  СТИЛІСТИКИ  І  ЛІНГВІСТИКИ  ТЕКСТУ"

 

ГЕНДЕРНІ  АСПЕКТИ  СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ  АДРЕСАТА АНГЛОМОВНОЇ   БАНЕРНОЇ   РЕКЛАМИ

КОСМЕТИЧНИХ  ЗАСОБІВ

ІДІОСИНКРАТИЧНІ  РИСИ  ПРОМОВИ  АДВОКАТІВ ЗАХИСТУ  (ЛЕКСИЧНИЙ  АСПЕКТ)

Лінгвістичні  особливості  нетипових  текстів

(на  прикладі  текстів  татуювань)

ЛІНГВІСТИЧНА  РЕАЛІЗАЦІЯ  ГЕНДЕРНИХ  СТЕРЕОТИПІВ  В  АМЕРИКАНСЬКОМУ  ПОЛІТИЧНОМУ  ДИСКУРСІ

Композиційна  структура  англомовних рекламних  текстів,  взятих  з  іНтернет-ресурсів

ЛІНГВІСТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  АНГЛОМОВНИХ  РЕКЛАМНИХ  ТЕКСТІВ

ЛЕКСИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  АНГЛОМОВНОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО  ТЕКСТУ

Рекламные  билборды  как  индикатор общественной  жизни

СЕМАНТИЧНА  НАДМІРНІСТЬ  У  РОЗМОВНОМУ  СТИЛІ МОВЛЕННЯ 

(НА  МАТЕРІАЛІ  П'ЄСИ  ОСКАРА  УАЙЛЬДА

"ЖІНКА,  НЕ  ВАРТА  УВАГИ")

ОСОБЕННОСТИ  УПОТРЕБЛЕНИЯ  ЭТИКЕТНЫХ  ФОРМ ПРИВЕТСТВИЙ  В  ГЛОБАЛЬНОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ

(НА  ПРИМЕРЕ  КАЗАХСТАНСКИХ  ФОРУМОВ)

ЗАСОБИ  ВИРАЖЕННЯ  КАТЕГОРІЇ  ОЦІНКИ  В  МОВЛЕННІ ЧОЛОВІКІВ  ТА  ЖІНОК

Лексичний  аспект  розвитку  англійської  мови

Семантичні  паралелі  фразеологічних  одиниць

Структурно-семантичні  і  функціональні характеристики  англомовного  інтернет-банера косметичних  засобів

Секція

"МЕТОДОЛОГІЯ  Й  МЕТОДИКА  СУЧАСНИХ  ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ"

 

СПЕЦИФІКА  ПОЕТИЧНОГО  ПЕРЕКЛАДУ  Б. ПАСТЕРНАКА ШЕКСПІРІВСЬКОГО  СОНЕТА 

КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ  ТВОРІВ  ДЛЯ  ДІТЕЙ

Здобутки  англомовної  поетичної  Шевченкіани

НОВАТОРСЬКІ  ТЕНДЕНЦІЇ  ПОЕТИЧНОЇ  СЕМАНТИКИ  І ПОЕТИЧНОГО  СИНТАКСИСУ  Е. ДІКІНСОН

ЕЛЕГІЯ  ЯК  ЛІТЕРАТУРНИЙ  ЖАНР:  СТАНОВЛЕННЯ ЖАНРУ

 

1