yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Податкова система

ЗАДАЧІ

 

 

Розділ: Податок на додану вартість

 

Задача

1. Визначити строки сплати ПДВ у звітному році, якщо:

а)  обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів у під­приємства за попередній календарний рік складає 300 000 грн.;

б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попе­редній календарний рік складає 20 4000 грн.

Задача

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, та строки сплати у таких випадках:

а) у січні загальний обсяг продажу продукції власного вироб­ництва підприємства складає 4000 грн. (без ПДВ). У цьому ж мі­сяці воно сплатило вартість сировини та матеріалів, вартість яких відноситься до складу валових витрат на суму 2000 грн. (без ПДВ);

б)  15 лютого підприємство ввозить на митну територію Украї­ни товари, контрактна вартість яких складає 3000 дол. США. В цьому ж місяці підприємство реалізувало ці товари за 12 000 грн. (без ПДВ);

в) підприємство займається продажем книжок вітчизняного виробництва. В лютому обсяг продажу складав 80 000 грн. (без ПДВ), загальна сума придбаних товарів, що відносяться до скла­ду валових витрат, в лютому складала 40 000 грн. (без ПДВ);

г)  16 лютого підприємство ввозить на митну територію Украї­ни товари, контрактна ціна яких складає 2000 дол. США. На суму податкового зобов'язання платник надав митним органам прос­тий вексель строком погашення через 30 днів. Крім того, обсяг оподатковуваних операцій в лютому становить 40 000 грн. (без ПДВ), у березні — 60 000 грн. (без ПДВ), у квітні — 80 000 грн. (без ПДВ);

д) 29 січня підприємство відвантажило по бартеру продукції власного виробництва на суму 100 000 грн. (без ПДВ), а отрима­ло і оприбуткувало по обліку товари по цій операції від іншого підприємства 10 лютого. 15 лютого ці товари були продані за 140 000 грн. (без ПДВ);

є) загальний обсяг продажу у липні складав 400 000 грн. (без ПДВ), з них 40 000 грн. — експорту. У липні придбано основні виробничі фонди, які використовуються як для виробництва екс­портної, так і неекспортної продукції, на суму 100 000 грн. (без ПДВ);

є) поліграфічне підприємство займається як виготовленням рекламних проспектів, так і підручників. У червні обсяг продажів рекламних проспектів складав 20 000 грн. (без ПДВ), підручни­ків— 10 000 грн. (без ПДВ). У червні підприємство придбало папір, який використовуватиметься як для виготовлення реклам­них проспектів, так і підручників, на суму 4000 грн. (без ПДВ).

Задача

Визначити суму та строки сплати ПДВ.

Підприємство розпочало свою роботу в травні поточного ро­ку. В травні обсяг оподатковуваних операцій складав 2000 грн., у червні— 6000 грн., у липні— 10 000 грн., у серпні — 40 000 грн., у вересні — 100 000 грн., у жовтні — 60 000 грн., у листопаді — 80 000 грн., у грудні — 100 000 грн.

Задача

Визначити суму бюджетного відшкодування.

Загальна сума придбаних у звітному періоді товарів, що нале­жать до складу валових витрат підприємства, складала 20 000 грн. (без ПДВ). Загальний обсяг продажу в звітному пері­оді становить 16 000 грн. (без ПДВ), у тому числі обсяг експорт­ного продажу — 10 000 грн.

Задача

Підприємство ввозить на митну територію України 2000 пля­шок горілки (0,5 л, 40 %), контрактна вартість якої складає 4000 дол. США. Визначити суму мита, A3 і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету (ставка мита— 7,5 екю за 1 л 100%-го спирту).

Задача

За вихідними даними, наведеними в таблиці, визначити відпуск­ну ціну виробу і суму акцизу, що припадає на одиницю продукції.

 

Показники

 

 

Варіанти

 

 

І

II

III

IV

V

VI

Собівартість, грош. од.

60

300

284.10

260

100

300

Прибуток, % від собівартості

40

60

40

50

38

48

Ставки акцизу, %

40

50

20

70

60

80

 

Розділ: Податок на прибуток підприємств

 

Задача

Визначити суму скоригованого валового доходу.

За звітний період підприємство отримало доходів від продажу товарів— 24 000 грн. (з ПДВ), штраф, одержаний за рішенням арбітражного суду, становив 10 000 грн., доходи у вигляді безпо­воротної фінансової допомоги— 20 000 грн., сума дивідендів, отримана від резидента, складала 4000 грн.

Задача

Визначити суму валових витрат підприємства у таких випа­дках:

а) За звітний період витрати, пов'язані з придбанням сирови­ни, становили 48 000 грн. (з ПДВ), витрати на оплату праці — 6000 грн., сума відрахувань на соціальні заходи — 2000 грн., ви­трати на рекламу— 1200 грн. (з ПДВ), витрати на утримання об'єктів соціальної сфери— 4000 грн., нараховані відсотки за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської ді­яльності— 3000 грн., витрати на організацію презентації — 5000 грн., сума штрафу, сплаченого за рішенням арбітражного суду, складала 7000 грн.

Задача

За звітний період витрати, пов'язані з оплатою отриманих по­слуг виробничого характеру, становили 12 000 грн. (з ПДВ), при­ріст балансової вартості матеріалів на складах — 4000 грн., сума коштів, перерахованих до благодійного фонду, — 8000 грн., ви­трати на розповсюдження подарунків з метою реклами — 6000 грн., витрати на оплату праці — 20 000 грн., витрати на придбання основних виробничих фондів — 1 000 000 грн. (з ПДВ). Оподатковуваний прибуток попереднього звітного періоду становив 100 000 грн.

Задача

Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному році сума скоригованого доходу підприємства складала 120 000 грн., валових витрат— 40 000 грн., амортизаційних відрахувань — 20 000 грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 10 000 грн. Балансова вартість їх на по­чаток звітного року становила 120 000 грн.

Задача

Визначити суму податку на прибуток, який сплачується ко­жного кварталу, якщо:

а)  сума оподатковуваного прибутку за перший квартал скла­дає 60 000 грн., за другий— квартал від'ємне значення об'єкта оподаткування становить 40 000 грн., за третій квартал оподатко­вуваний прибуток — 20 000 грн., за четвертий — 40 000 грн.

б)  від'ємне значення об'єкта оподаткування за перший квар­тал складає 200 000 грн., оподатковуваний прибуток за другий квартал — 40 000 грн., за третій — 60 000 грн., за четвертий — 20 000 гри., за перший квартал наступного року — 100 000 грн.

Задача

Скоригований валовий дохід підприємства за звітний квартал становив 120 000 грн., витрати на заробітну плату— 10 000 грн., на соціальне страхування — 4000 грн., витрати на оплату покуп­них матеріалів — 4800 грн. (з ПДВ). Залишок матеріалів на скла­ді на початок звітного кварталу складав 2000 грн., за квартал ви­трачено на виробничу діяльність матеріалів на суму 1600 грн. Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті за звітний квартал.

Задача

Сума оподатковуваного прибутку за перший квартал звітного року становить 400 000 грн. За результатами роботи за минулий рік підприємство нарахувало дивідендів на суму 300 000 грн. і 20 березня виплатило їх засновникам. Сума оподатковуваного прибутку за другий квартал становить 40 000 грн., за третій квар­тал — 80 000 грн., за четвертий — 100 000 грн. Визначити суми податку на прибуток, що підлягають сплаті до бюдлсету, та строки сплати.

Задача

Визначити суму податку на прибуток страхової організації: сума валових доходів за звітний період від страхування життя

складає 40 000 грн., від інших нидів страхової діяльності — 80 000 грн. Валовий дохід, отриманий за договорами страхування життя у випадках дострокового розірвання договорів, становить 10 000 грн.

Задача

Підприємство— резидент України має дочірна підприємство в Швеції. Оподатковуваний прибуток від діяльності на території України складає 400 000 грн.. від діяльності на території Шве­ції— 200 000 грн. Визначити суму податку на прибуток, який підлягає сплаті до бюджету в Україні, якщо на території Шве­ції він був сплачений ставкою: а) 40 %, б) 20 %.

Задача

Визначити суму податку на прибуток нерезидента, який здійс­нює діяльність на території України через постійне представниц­тво на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за звітний рік, виходячи з таких даних:

Сума валових доходів нерезидента — 8 000 000 грн.

Витрати:

нерезидента в цілому — 400 000 грн.,

постійного представництва — 20 000 грн.

Чисельність працівників:

нерезидента в цілому — 500 чоп.,

постійного представництва — ':■ і«сл.

Вартість основних і оборотних фондів:

нерезидента в цілому — 2 000 000 грн.,

постійного представництва — 40 000 грн.

Валові витрати, понесені постійним представництвом,— 50 000 грн.

 

Розділ: Акцизний збір. Мито

 

Задача

У січні підприємство — виробник по понових виробів вигото­вило сигарет з фільтром 160 млн. шт., собівартість яких станови­ла 8 млн. грн.; прибуток — 200 тис. грн. Задекларована виробни­ком максимальна роздрібна ціна за одну пачку (20 шт.) сигарет, які він виробляє, без податку на додану вартість та акцизною збору становить 2 грн. Визначити суму акцизного збору і ПДВ (ставки A3 — 22,10 грн. за 1 тис. шт. та з %> бази оподаткування).

Задача

У січні підприємство ввозить на митну територію України сига­рети з фільтром у кількості 10 млн. шт., контрактна ціна яких скла­дає 200 тис. доларів США. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за одну пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він ім­портує, без податку на додану вартість та акцизного збору стано­вить: а) 10 грн.; б) 4 грн. Визначити суму мита, A3 та ПДВ, які під­лягають статі до бюджету (ставка мита — 3 євро за 1 тис. шт.).

Задача

Собівартість однієї пляшки горілки (0,5 л, 40 %) для підприємст-ва-виробника становить 2 грн., розрахунковий прибуток на одну пляшку — 1 грн. Визначити ціну реалізації однієї пляшки горілки, суму A3 і ПДВ (ставка A3 — 32 грн. за 1 л 100 %-ного спирту).

Задача

Підприємство ввозить на митну територію України 1 тис. пляшок горілки (0,5 л, 40 %), контрактна вартість якої становить 4 тис. доларів США. Визначити суму мита, A3 і ПДВ, які підля­гають сплаті до бюджету (ставка мита — 7,5 євро за 1 л 100 %-ного спирту).

 

Розділ: Фіксований сільськогосподарський податок Задача

 

Сільськогосподарське підприємство орендує в поточному році 4 тис. га ріллі. Грошова оцінка її в даній області становить 18 000 грн. за 1 га. Визначити суму фіксованого сільськогоспо­дарського податку в поточному році та строки його сплати до бюджету.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 днів після закінчення відповідного місяця в розмірі третини суми по­датку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку у такий спосіб:

у І кварталі — 10 %;

у II кварталі — 10 %;

у III кварталі — 50 %;

у IV кварталі — 30 %.

Кошти, що надійшли від цього податку, розподіляються в та­ких пропорціях: до місцевого бюджету— 30%, на обов'язкове державне пенсійне страхування — 68 %, на обов'язкове соціаль­не страхування — 2 %.

 

 

110