ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)

Податкова система

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)

 

 

3.1. Універсальний акциз як форма непрямого оподаткування

 

Непрямі податки (податки на споживання) існують у формі: специфічних та універсальних акцизів. Якщо специфічні акцизи застосовуються до окремих груп товарів (лікеро-горілчані та тю­тюнові вироби, паливно-мастильні матеріали тощо), то універса­льний акциз нараховується на товари, які є об'єктом купівлі-продажу. Одночасно універсальний акциз також має особливості порівняно зі специфічними акцизами, а саме:

• широка база оподаткування;

• можливість використовувати універсальні ставки (незалеж­но від виду товарів);

• податковою базою є валовий оборот у грошовому вираженні.

Універсальний акциз має три види: податок з продажу, пода­ток з обороту та податку на додану вартість. Систематизуємо особливості, переваги та недоліки універсального акцизу у ви­гляді (табл. 1—3).

Таблиця 1

ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ З ПРОДАЖУ

№з/п

Характеристика податку

Податок з продажу

 

 

особливості (переваги)

недоліки

1

Платниками податку є оптові, роздрібні продавці або товаровиробники обробної промисловості

+

 

2

Податковою базою є величина валового обороту продавця на одному етапі продажу товарів до но­вого власника

+

 

3

Простота обчислення та контролю

+

 

4

Нерівномірність податкових надходжень

 

+

5

Неоднакові умови серед виробників та продавців щодо сплати податку

 

+

6

Неможливість контролювати процеси споживання на всіх етапах по ланцюгу від виробника до спо­живача

 

+

 

Найпростішою формою універсальних акцизів є податок з продажу (табл. 1), який справляється на одному етапі руху това­ру або продукції. Другою формою є податок з обороту (табл. 2). І нарешті, третьою (універсальною) є податок на додану вар­тість (ПДВ). ПДВ призначений для поповнення дохідної частини бюджету, регулювання процесів споживання та вирівнювання можливостей отримання надприбутків (табл. 3).

Таблиця 2

ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ З ОБОРОТУ

№з/п

Характеристика податку

Податок з обороту

 

 

особливості (переваги)

недоліки

1

Платниками податку є всі учасники руху товару від виробника до роздрібного продавця

+

 

2

Ритмічність та значні суми податкових надходжень

+

 

3

Однакові умови серед виробників та продавців щодо сплати податку

+

 

4

Можливість контролювати процеси споживання на всіх етапах по ланцюгу від виробника до кінце­вого споживача

+

 

5

Використання диференційованих ставок за вида­ми товарів

+

 

6

Наявність кумулятивного ефекту. Призводить до подвійного оподаткування, оскільки до валового обороту включаються податки, сплачені раніше

 

+

7

Має регресивний вплив на кінцеву ціну та стиму­лює інфляцію

 

+

8

Сприяє бартеризації економіки та кризи неплатежів

 

+

 

Таблиця З

ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

№з/п

Характеристика податку

Податок з обороту

 

 

особливості (переваги)

недоліки

1

Платниками податку є всі учасники руху товару від виробника до роздрібного продавця

+

 

 

2

Відсутність подвійного оподаткування і кумуля­тивного ефекту

+

 

 

3

Як правило, рівні умови серед виробників та про­давців щодо сплати податку

+

 

 

4

Ритмічність податкових надходжень

+

 

 

5

Дає можливість стримувати зростання цін

+

 

 

6

Стримує кризу перевиробництва, вирівнює мож­ливість отримання надприбутків та регулює про­цеси споживання

+

 

 

5

Складний механізм нарахування та сплати

 

+

 

6

Регресивний вплив на малозабезпечені верстви населення

 

+

 

7

При відсутності прозорої системи надходжень до бюджету можлива наявність бюджетної заборго­ваності

 

+

 

8

Ухилення від сплати податку, в т. ч. за рахунок      неузгодженості  законодавчих актів  з  оподаткування, недосконалої системи податкового обліку

 

 

 

+

 

 

 

12