ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->3.3. Платники ПДВ як суб'єкти оподаткування

Податкова система

3.3. Платники ПДВ як суб'єкти оподаткування

 

Перш ніж визначати об'єкт та базу оподаткування доцільно встановити платника податку. Для цього застосовується катего­рія «особа». Згідно з п. 1.2, аб. 1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168-97/ВР із змінами та доповненнями (далі Закон) з метою оподаткування до «особи» відносяться будь-які суб'єкти підприємницької діяльності (ре­зиденти або нерезиденти), в тому числі філії, інші відокремлені підрозділи, а також підприємства з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій; юридич­ні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності; фізи­чні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особа без громадянства), які здійснюють діяльність, віднесену до підпри­ємницької відповідно до законодавства, або ввозять (пересила­ють) товари (супутні послуги) на митну територію України; , представництво нерезидента, що не має статусу юридичної осо­би, та дві чи більше осіб, які здійснюють спільну (сумісну) дія­льність без створення юридичної особи.

 

До категорії осіб для цілей оподаткування, згідно із Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 22 червня 1999 р. № 746/99, належать також юридичні особи, які перебува­ють на спрощеній системі оподаткування за ставкою єдиного по­датку 6 % від суми виручки від реалізації продукції, товарів або робіт, послуг незалежно від суми оподатковуваних поставок. Ці особи, згідно з нормами Закону, є платниками ПДВ (рис. 1), тобто суб'єктами оподаткування.

Підстави для реєстрації осіб та її анулювання передбачено у ст. 9 «Реєстрація осіб як платників податку на додану вар­тість» Закону «Про податок на додану вартість». Порядок ре­єстрації платника ПДВ, видачі свідоцтва та його анулювання, вилучення платників з реєстру платників ПДВ передбачений Наказом ДПА України «Положення про Реєстр платників по­датку на додану вартість» від 01.03.2000 р. за № 79. Реєстрація платника здійснюється за заявою особи, як підпадає під ви­значення платника згідно з вимогами Закону України «Про ПДВ» та Указу Президента «Про спрощену систему оподатку­вання, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва» або за власним бажанням.

Не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досяг­нення суми оподатковуваних операцій по поставці товарів (робіт) у сумі 300 000 грн.3 платник повинен подати реєстра­ційну заяву до податкового органу за встановленою формою (ф. № 1-Р).Орган державної податкової служби у 10-денний строк повинен видати або надіслати платнику поштою свідоц­тво про реєстрацію як платника ПДВ або відмовити у його ви­дачі у разі подання суб'єктом господарювання недостовірних даних.

На числовому прикладі з'ясуємо, як платник повинен вираху­вати відповідний обсяг у 300 000 грн., за наявності якого йому слід зареєструватися платником ПДВ.

Рис. 2. Терміни подання заяв для реєстрації осіб платниками ПДВ

Приклад 1. Юридична особа знаходиться на загальній сис­темі оподаткування. Основний вид економічної діяльності — на­дання ремонтних робіт за безготівковим розрахунком. Власну ді­яльність розпочала у лютому 2004 року. Потрібно встановити:

• у якому звітному періоді підприємство повинно зареєструва­тися платником;

• коли платник може бути знятий з реєстрації при відповідних обсягах оподатковуваних операцій.

Для зручності розрахунки викладемо у вигляді таблиці 4. От­же, у серпні 2005 року підприємство (табл. 4) перевищило необ­хідний для реєстрації обсяг оподатковуваних операцій у сумі 300 000 грн. Враховуючи, що обсяг поставки протягом серпня не перевищує 600 000 грн. (абзац другий п. 9.4 ст. 9 Закону), така особа зобов'язана не пізніше 20 вересня 2005 року подати заяву на реєстрацію у статусі платника ПДВ. Податковий орган пови­нен видати (відправити поштою) особі свідоцтво про податкову реєстрацію протягом 10 днів від дня отримання реєстраційної за­яви4. Дані про всіх платників ПДВ заносяться до Державного ре­єстру, який веде ДПА України та її підрозділи в регіональних по­даткових органах.

Таблиця 4

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ОПОДАТКОВУВАНИХ ПОСТАВОК (ОПЕРАЦІЙ), НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПЛАТНИКОМ ПДВ

календарного

місяця

Календарний місяць

Поточний обсяг

операцій (без

урахування ПДВ)

Обсяг поставок

(наростаючим

підсумком)

Розрахунок

А

1

2

3

4

2

Лютий 2004

2500

2500

X

3

Березень 2004

5600

8100

2500 + 5600 = 8100

4

Квітень 2004

6200

14 300

8100 + 6200= 14 300

5

Травень 2004

3400

17 700

14 300 + 3400 = = 17 700

6

Червень 2004

4500

22 200

17 700 + 4500 = = 22 200

7

Липень 2004

5450

27 650

22 200 + 5450 = = 27 650

8

Серпень 2004

8220

35 870

27 650 + 8220 = = 35 870

9

Вересень 2004

6460

42 330

35 870 + 6460 = = 42 330

10

Жовтень 2004

6250

48 580

42 330 + 6250= = 48 580

11

Листопад 2004

3200

51 780

48 580 + 3200 = = 51 780

12

Грудень 2004

2800

54 580

51 780 + 2800 = = 54 580

2004

Всього за рік

X

54 580

X

1

Січень 2005

2600

57 180

54 580 + 2600 = 57 180

2

Лютий 2005

2800

57 480

57 180 + 2800-- 2500 = 57 480

3

Березень 2005

14 900

66 780

57 480+14 900-- 5600 = 66 780

4

Квітень 2005

36 660

97 180

66 780 + 36 600--6200 = 97 180

5

Травень 2005

104 000

197 780

97 180+ 104 000--3400= 197 780

6

Червень 2005

55 200

248 480

197 780 + 55 200-- 4500 = 248 480

7

Липень 2005

52 000

295 030

248 480 + 52 000--5450 = 295 030

8

Серпень 2005

310 000

596 810

295 030+310 000--8220 = 596 810

X

Разом на звітну дату

X

596 810

X

 

Платник податків має право звернутися до податкового органу із заявою про анулювання реєстрації в якості платника ПДВ. Для вилучення з Державного реєстру платників ПДВ особа подає до органу державної податкової служби за місцем реєстрації заяву за встановленою формою (ф. № 3-р), свідоцтво про реєстрацію та його завірені копії. Орган державної податкової служби у 10-денний термін розглядає зазначену заяву та виключає платника з Реєстру у випадках, передбачених п. 9.8 ст. 9 Закону:

1) якщо особа зареєстрована більше 24 поточних календарних місяців в якості платника податку та мала за останні 12 поточних календарних місяців оподатковувані обсяги продажу товарів (ро­біт, послуг), менші за 300 000 грн.;

2) якщо зареєстрована як платник податку особа припиняє згі­дно з рішенням про ліквідацію такого платника, діяльність про що є повідомлення органу державної реєстрації за наявності лік­відаційної картки органу державної статистики;

3)  якщо ліквідаційна комісія платника податку—банкрута за­кінчує роботу чи юридична або фізична особа позбавляється ста­тусу суб'єкта господарювання за рішенням суду;

4)  при переході платника податку на додану вартість — юри­дичної особи на спрощену систему оподаткування, обліку та зві­тності за єдиним податком за ставкою 10 % або фізичної особи, яка обрала сплату фіксованого чи єдиного податку за спрощеною системою оподаткування і виявила бажання не реєструватися платником ПДВ;

5)  закінчення терміну дії договору про спільну діяльність чи угоди про розподіл продукції.

У разі відсутності підстав для вилучення платника податку на додану вартість з Реєстру орган державної служби повинен надати платнику письмове пояснення (відмова у вилученні) та повернути йому свідоцтво разом із завіреними копіями. Також здійснюється анулювання реєстрації підприємця у разі смерті фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності, про що свідчить інформація органів реєстрації актів громадянсь­кого стану.

Крім того, податковий орган має право за власною ініціати­вою вжити заходів щодо анулювання реєстрації платника ПДВ без його згоди, а саме:

• якщо особа — платник ПДВ не подає додаткового органу декларацію з цього податку протягом 12 послідовних податко­вих місяців або подає її (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом

такого періоду;

• наявність ухвали (рішення) суду (господарського суду) про затвердження ліквідаційного балансу банкрута та за умов завер­шення роботи ліквідаційної комісії.

За таких обставин платник повинен повернути реєстраційне свідоцтво протягом 12 календарних днів від дня прийняття рі­шення про анулювання. У разі ненадання або при наданні з по­рушенням встановлених термінів свідоцтва випадок затримки повернення реєстраційних документів прирівнюється до затрим­ки у наданні податкової звітності з цього податку.

 

 

Платник податку, в обліку якого на день реєстрації знаходять­ся товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нара­хований податковий кредит у минулих або поточних податкових періодах, зобов'язаний визначити умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх подат­кових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання. За таких умов він позбавля­ється права на бюджетне відшкодування, але зобов'язаний пога­сити суму податку, яка виникла до сплати або податкового боргу у строки, визначені законом, незалежно від того, буде така особа залишатися зареєстрованою як платник податків цього податку на дату сплати такої суми податку чи ні.

У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду суб'єкт підприємництва має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається незалежно від того, буде така особа на момент отримання з Державного бю­джету коштів в подальшому залишатися платником ПДВ чи ні. Це правило не поширюється на платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, спеціальний порядок нараху­вання чи сплату ПДВ чи звільняють таку особу від сплати пода­тку за рішенням суду. Якщо платник податків зобов'язаний за­реєструватися як платник податку на додану вартість і не здійснює такої реєстрації у терміни, визначені законодавством, то він несе відповідальність на рівні особи, яка зареєстрована платником ПДВ.

 

 

14