ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->3.4. Об'єкт оподаткування і податкова база

Податкова система

3.4. Об'єкт оподаткування і податкова база

 

При визначенні належної до сплати в бюджет сум податку з'являється необхідність чітко встановити об'єкт оподатку­вання, тобто господарські операції, які підлягають оподатку­ванню податком на додану вартість. За допомогою рисунку З визначимо склад об'єкта оподаткування відповідно до сг. З За­кону України «Про податок на додану вартість». Подальшим кроком буде встановлення бази оподаткування податком на до­дану вартість.

База оподаткування — це оборот у вартісному виражений, до якого застосовується ставка для визначення суми податку .

Податковою базою ПДВ є:

• договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними ці­нами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків і зборів (за винятком ПДВ та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послу­ги стільникового рухомого зв'язку, що включаються до ціни то­варів (послуг) на попередніх етапах руху цих товарів або послуг);

•  фактична ціна операції, але не нижче за звичайні ціни, у разі продажу товарів без оплати або з частковою оплатою їх вартості у межах бартерних (товарообмінних) операцій, здійснення опе­рацій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг),передачі то­варів (робіт, послуг) для невиробничого використання пов'язаній особі, в рахунок оплати праці у натуральній формі, а також суб'єкту підприємницької діяльності, що не є платником ПДВ;

• договірна (контрактна) вартість товарів, які імпортуються на митну територію України, але не менша митної вартості з ура­хуванням витрат на транспортування, навантаження (розванта­ження, перевантаження), страхування до пункту митного кордону України, сплати винагород, пов'язаних з імпортом, плати за ви­користання об'єктів інтелектуальної власності, ввізного мита, ак­цизного збору та інших обов'язкових платежів, що включаються в ціну імпортованих товарів (за винятком ПДВ, сплаченого в Україні на попередніх етапах руху товарів);

• договірна (контрактна) вартість для послуг, які поставля­ються нерезидентами з місцем їх надання на митній території України з урахуванням акцизного збору та інших податків (за ви­нятком ПДВ, що включаються у ціну поставки згідно із законами України з питань оподаткування), в тому числі вартість послуг, наданих резидентами або/та нерезидентами на митній території України, із транзитного перевезення (переміщення) товарів (ван­тажів, пасажирів) митною територією України;

• договірна (контрактна) вартість готової продукції, виготов­леної на території України з давальницької сировини нерезиден та, у разі її поставки на митній території України, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків, за винятком ПДВ на попередніх етапах руху товарів, що використовуються для виготовлення такої готової продукції. При цьому податок сплачується до бюджету покупцем у порядку, передбаченому для оподаткування імпортованих товарів, а відповідальність за спла­ту податку покупцем несе вітчизняний її переробник;

• змінена сума договірної вартості або її частина у разі, коли після поставки товарів здійснюється будь-яка зміна суми компе­нсації їх вартості (перегляд цін за ініціативою продавця або по­купця, повернення покупцем — платником ПДВ продавцю про­даних ним товарів, послуг, в тому числі платниками, які на момент поставки не були платниками ПДВ);

•  комісійна винагорода такого платника податку у випадку, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів, що були в користуванні (комісійна торгівля) або придбані в осіб, не зареєстрованих платниками ПДВ;

• договірна (контрактна) вартість товарів (робіт, послуг) під забезпечення боргових зобов'язань покупця (векселів та інших боргових вимог), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів, у тому числі за процентними векселями — договірна (контрактна) вартість таких товарів, збільшених на суму нарахо­ваних процентів на номінальну вартість векселя, але не нижче за звичайні ціни;

• звичайна ціна, за умови ліквідації основних фондів, а також безоплатної передачі основних фондів особі, яка не зареєстрова­на платником ПДВ (для основних фондів групи 1 — за звичай­ними цінами, не меншими за балансову вартість);

• звичайна ціна, якщо товари (послуги) використовуються в неоподатковуваних операціях або основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів у тому звітному періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спору­дження).

 

 

15