ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->3.5. Пільги при справлянні ПДВ

Податкова система

3.5. Пільги при справлянні ПДВ

                                                                                              

Звільняються від сплати ПДВ ті операції платників, що підпа­дають під пільги. Основні види пільг:

• операції, які не є об'єктом оподаткування (не відносяться до об'єктів оподаткування);

•  понижені ставки ПДВ ;

• операції, звільнені від оподаткування.

Операції, що не відносяться (не включаються) до об'єкта опо­даткування, визначено п. 3.2 ст. З Закону. Перелік цих операцій досить великий. Тому для зручності згрупуємо їх у вигляді табл. 5.

Наприклад, у разі експорту книг або лікарських засобів вітчи­зняного виробництва, платник податків, що вивозить такі товари, матиме права на застосування нульової ставки. До інших товарів, звільнених від оподаткування на території України відповідно до п. 5.1—5.2, ст. 5 Закону та вивозяться за межі України, пільги за нульовою ставкою не застосовуються.

Таблиця 5

ОПЕРАЦІЇ, ЩО НЕ Є ОБ'ЄКТОМ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

№ з/п

Не відносяться (не включаються) до об'єкта оподаткування операції

Підстава

1

• з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, випуще­них в обіг (емітованих) емітентами, в т.ч. сертифікати, деривативи, а також корпоративних прав, виражених в інших формах, ніж цінні папери;

•  обміну емітованих цінних паперів та вищезазначених корпора­тивних прав на інші цінні папери;

•  розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної ді­яльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управлін­ня активами згідно із законом

пп. 3.2.1,

п. 3.2, ст. 3

2

•  передачі майна до схову (на відповідальне зберігання) та повер­нення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику;

•  передача майна у лізинг (оренду) та повернення з лізингу (оре­нди), а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім передачі у фінансовий лізинг

та повернення;

• нарахування та сплати процентів (комісій) у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку ІІБУ, встанов­лену на день нарахування таких процентів (комісій). 3 метою опо­даткування сплата процентів по майну, оціненому в іноземній ва­люті, визначається у гривнях за курсом НБУ на момент їх сплати;

пп. 3.2.2,

п. 3.2, ст. 3

2

• передача майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії договору, якщо

місце такої передачі (знаходиться) на території України;

• виплати резидентом або на його користь у грошовій формі ос­новної суми іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, а також інші операції з іпотечною заборгованістю згідно з пп. 3.2.2 Закону;

пп. 3.2.2,

п. 3.2, ст. 3

3

• надання послуг зі страхування, співстрахування або перестра­хування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також послуги страхових агентів

та страхових (перестрахових) брокерів;

• надання послуг із загальнообов'язкового соціального та пен­сійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, за­лучення та обслуговування пенсійних вкладів

пп 3 2 3

п. 3.2, ст. 3

4

• операції з  обігу  валютних  цінностей,  банківських  металів, банкнот і монет Національного банку (за винятком грошових

цінностей, що використовуються для нумізматичних цілей), з поставки негашених поштових марок України, конвертів та листі­вок (крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателі­стичних потреб), виплати грошових виграшів, грошових призів та грошових винагород;

пп 3 2 4

п. 3.2, ст. 3

5

• кредитно-касові операції (інкасації, розрахунково-касового об­слуговування) та операції із залучення, розміщення та повернен­ня коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, доручення, управління коштами та корпоративними правами і дериватива-ми, операції з фінансовими кредитами, кредитними гарантіями

та банківськими поручительствами;

•  операції з торгівлі за кошти або цінні папери борговими зо­бов'язаннями (крім інкасації боргових вимог та факторингових операцій, за винятком факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності та цінні папери);

•  технічна або благодійна (гуманітарна) допомога у вигляді ім­порту майна згідно з міжнародними договорами, ратифіковани­ми Верховною Радою України;

пп 3 2 5

п. 3.2, ст. 3

6

Оплати (поставки) державних платних послуг, включаючи плату

за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у ви­гляді зборів, державного мита;

пп 3 2 6

п. 3.2, ст. 3

7

• виплати у грошовій формі заробітної плати (інших прирівня­них до неї виплатах), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);

• виплати дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

пп 3 2 7

п. 3.2, ст. 3

 

 

• надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгі­влі та/або управління цінними паперами (корпоративними пра­вами),   деривативами   та   валютними   цінностями,   включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим, валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам, в т. ч. їх членам, у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривати­вами та валютними цінностями;

 

8

• поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку, в т. ч. включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. При цьому підприємство-покупець набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи;

пп. 3.2.8,

п. 3.2, ст. 3

9

•  операції з безоплатної передачі у державну чи комунальну вла­сність, у т. ч. у їх спільну власність, об'єктів, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних, місцевих організацій ви­конавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, це положення поширюється на:

•  операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника податку, майно якого перебуває в державній або комунальній власності, на баланс іншої юридичної особи, майно якої перебу­ває відповідно в державній або комунальній власності;

• операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів житлового фонду, а також об'єктів соціальної інфраструктури (у т.ч. об'єктів їх незавершеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в держа­вній або комунальній власності, чи безпосередньо на баланс від­повідної місцевої ради.

Під об'єктами соціальної інфраструктури слід розуміти заклади дошкільної, середньої та середньо-професійної освіти, охорони здоров'я, спорту, відпочинку, культури, а також об'єкти житло­во-комунального господарства, у т. ч. мережі постачання елект­роенергії, газу, тепла, води та водовідведення; будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування (котельні, бойлерні, каналіза­ційні та водопровідні споруди, колектори та їх обладнання), по­жежні депо та протипожежна техніка і обладнання

пп. 3.2.9, п. 3.2, ст. 3

 

 

 

 

10

Інші операції, передбачені п. 3.2, ст. 3

пп. 3.2.10— 3.2.12, 14

Різновидом пониженої ставки вважається нульова ставка по­датку, яка, зокрема, обчислюється за операціями з поставки това­рів, що були експортовані платником податку за межі митної те­риторії України та послуг, супутніх такому експорту товарів (табл. 6). Надання пільг у вигляді застосування до окремих опе­рацій ставки 0 % означає, що продавець (постачальник) має мож­ливість не нараховувати податкові зобов'язання за ставкою 20 % за умови продажу товарів, продукції або надання послуг, у той час як нараховані або сплачені суми ПДВ постачальникам зара­ховуються до складу податкового кредиту платника. Не дозволя­ється застосування нульової ставки податку до операцій експорту товарів (супутніх послуг) у разі, коли такі операції звільнено від оподаткування на території України згідно п. 5.1—5.2 ст. 5 Зако­ну України «Про податок на додану вартість» (крім поставок пе­ріодичних видань друкованих засобів масової інформації, кни­жок, підручників, навчальних посібників, словників, зошитів українського виробництва та лікарських засобів, виробів медич­ного призначення за переліком Кабінетом Міністрів України).

Таблиця 6

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА СТАВКОЮ 0 % ОПОДАТКУВАННЯ

№ з/п

Операції за ставкою 0 %

Підстава

1

Проведення в Україні робіт з рухомим майном, в т. ч. по переро­бці давальницької сировини, що належить нерезиденту з пода­льшим вивезенням його за межі митної території України плат­ником,    який    виконував    такі    роботи,    або    одержувачем-нерезидентом

пп. 6.2.1, ст. 6

2

Поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної тор­гівлі, які розташовані на території України у зонах митного кон­тролю (безмитних магазинах), відповідно до порядку, встановле­ного Кабінетом Міністрів України

пи. 6.2.2, ст. 6

3

Поставки транзитних транспортних послуг залізничним, автомо­більним, морським та річковим транспортом по перевезенню па­сажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами України

пп. 6.2.2, ст. 6

4

Поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою ва­гою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм вла­сності і господарювання

пп. 6.2.6, ст. 6

5

Поставки товарів (крім підакцизних товарів та тих, що підпада­ють під визначення 1—24 груп УКТ ЗЕД) та послуг (крім граль­ного та лотерейного бізнесу), які безпосередньо виготовляються підприємствами організацій інвалідів (не менше 50 відсотків за­гальної чисельності працюючих, фонд оплати праці таких інвалі­дів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва

пп. 6.2.6, ст. 6

6

Поставки на експорт товарів та супутніх такому експорту послуг

пункт 6.2, ст. 6

7

Інші операції, що оподатковуються за ставкою 0 %

ст. 11

До конкретних видів пільг, звільнених від оподаткування, від­носяться операції поставки, передбачені у ст. 5 «Операції, звіль­нені від оподаткування». Перелік їх також досить значний, тому згрупуємо їх у відповідних колонках таблиці 7. Слід зазначити, що платник, який проводить неоподатковувані операції згідно зі ст. З або 5 Закону, не має права відносити до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені постачальникам за придбані товари або основні фонди, які в подальшому використовуються в опера­ціях, звільнених або таких, що не є об'єктом оподаткування ПДВ. Зазначена сума ПДВ повинна відноситися до валових витрат, як­що платник проводить, крім неоподатковуваних, також операції, що підлягають оподаткуванню за ставками 0 % і 20 % або при­дбані основні фонди, призначені для використання у господарсь­кій діяльності та по них нараховується амортизація. Не включа­ється до складу податкового кредиту сума ПДВ, сплачена платником податку при придбанні легкових автомобілів (крім та­ксомоторів), призначених для використання у господарській дія­льності платника.

Таблиця 7

ОПЕРАЦІЇ, ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ С Т. 5 ЗАКОНУ

№ п/п

Звільнено від оподаткування

підстава

1

Поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановленими Кабінетом Міністрів України

пп. 5.1.1,

п. 5.1, ст. 5

2

Поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-украінської мови; доставки таких періодичних видань друкованих  засобів  масової  інформації  на  митній  території України

пп. 5.1.2,

 

 

3

Поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музични­ми та художніми школами, школами мистецтв, будинками куль­тури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначених Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в ін­тернатах або гуртожитках

пп. 5.1.3, п. 5.1, ст. 5

 

 

 

 

4

Поставки товарів спеціального призначення для інвалідів за пе­реліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

пп. 5.1.4, п. 5.1, ст. 5

5

Поставки послуг з виплати і доставки пенсій із системи загаль­нообов'язкового державного пенсійного страхування, пенсійних виплат за недержавним пенсійним забезпеченням, страхових ви­плат (у т. ч. ануїтетів) за договорами довгострокового страхуван­ня життя, з банківських пенсійних рахунків, за пенсійними вкла­дами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних про­грам

пп. 5.1.5, н. 5.1, ст. 5

6

Поставки послуг з реєстрації актів громадянського стану держа­вними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством

пп. 5.1.6, п. 5.1, ст. 5

7

Поставки (у т. ч. аптечними закладами) зареєстрованих та допу­щених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, який щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, що передує звіт­ному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року

пп. 5.1.7, п. 5.1, ст. 5

8

Поставки послуг з охорони здоров'я згідно з переліком, встанов­леним Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здо­ров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг

пп. 5.1.8, п. 5.1, ст. 5

9

Поставки путівок на санаторно-курортне лікування та відпочи­нок на території України фізичних осіб віком до 18 років

пп. 5.1.9, п. 5.1, ст. 5

10

Інші операції поставки згідно з пп. 5.1.10, 5.1.13—5.1.23, п. 5.1 та п. 5.2—5.4, 5.13—5.17 Закону

ст. 5

 

 

16