ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->працівниками податкової служби при документальній перевірці платників ПДВ

Податкова система

працівниками податкової служби при документальній перевірці платників ПДВ

 

При перевірці податківці визначають правильність відобра­ження оборотів по дебету та кредиту рахунку 64 Журналу-ордеру № 3 розділ II. Для визначення правильності нарахування ХДДВ перевіряють відомість реалізації товарів (робіт, послуг), касові документи, журнали-ордери № 1—3, товарно-транспортні накла­дні по реалізації.

Обов'язково у кожній накладній £ЦДВ повинна відображати­ся окремим рядком. Перевірка правильності відображених сум по дебету 64 проводиться з використанням журналу-ордеру № З розділ І по рахунках № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», № 68 «Розрахунки з іншими операціями», № 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», № 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

За умов встановлення працівниками податкової служби зани­ження податкового зобов'язання з ПДВ платник податків, крім суми несплаченої недоплати, повинен сплатити штрафні санкції у розмірі 10 відсотків заниженої суми, починаючи з податкового періоду, в якому утворилася відповідна недоплата (період подан­ня відповідної декларації), і закінчуючи податковим періодом, на

який припадає отримання рішення ДПІ про необхідність сплати донарахованої при перевірці суми. При цьому штраф не повинен перевищувати 50 відсотків суми недоплати і має бути не меншим 170 грн. (10 нмдг) сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості минулих періодів.

Приклад 7. У серпні 2005 року з працівниками відділу контро­льно-перевірочної роботи податкової інспекції проведена планова документальна виїзна перевірка Мі 111 «Південний Буг» за період з 01.01.2004 по 30.06.2005 року. При цьому встановлено порушення Закону України «Про податок на додану вартість», а саме:

1.  У лютому 2004 року сплачено ПДВ на митниці в сумі 10 тис. грн. при розмитненні імпортних лікарських засобів. У по­датковій декларації підприємства за березень 2004 року сплачена сума 10 тис. грн. віднесена у рядок 12.1 «ПДВ, сплачений митним органам» колонки Б «Дозволений податковий кредит»;

2.  У квітні 2004 року до податкового кредиту 1200 грн. зарахо­вано сплачений ПДВ ТОВ «Техобслуговування» (м. Вінниця) за ре­монт запчастин до легкового автомобіля директора підприємства;

3.  Не проведено коригування податкового кредиту в декла­рації за січень 2005 року в сумі 5000 грн. за отримане облад­нання, за яке МП «Південний Буг» не розрахувалося у зв'язку з ліквідацією постачальника та закінченням строку позовної давності.

Розв'язок

До підприємства згідно з пп. 17.1.3, п. 17.1, ст. 17 Закону «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бю­джетами та державними цільовими фондами» та відповідно до ст. 6 Інструкції про застосування та стягнення сум штрафних (фінан­сових) санкцій органами державної податкової служби (затвер­джено наказом ДПА України № ПО від 17.03.2001 р. та зареєст­ровано в Мінюсті за № 268/5459) застосовано штрафні санкції.

Отже, якщо законодавством не передбачалося граничного розміру застосованих органами податкової служби фінансових санкцій (50 % від суми недоплати), сума штрафу складала б 19 300 грн. (табл. 9). За результатами документальної перевірки підприємства МП «Південний Буг» до сплати у бюджет донара­ховано 16,2 тис. грн. податку на додану вартість та застосовані штрафні санкції у сумі 8,1 тис. грн.

Інший механізм перевірок передбачений для підприємств, як­що сума ПДВ за підсумками звітного періоду в податковій декларації заявлена платником до відшкодування із Державного бюджету. Хоча підприємство мало право на бюджетне відшкоду­вання протягом місяця, наступного після подачі декларації, від­повідний висновок ДПІ на відшкодування платник не завжди отримує своєчасно.

Таблиця 9

РОЗРАХУНОК ДОНАРАХОВАНИХ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

ТА ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА 2004 РІК ТА І ПІВРІЧЧЯ 2005 року

ПО МП «Південний Буг»

Вид по

датку

Період, в якому наді­слано повід­омлення — рішення

Період, в якому утворилася недоплата

Сума донара­хованого податку (грн.)

Кількість

податкових

періодів

Сума

донарахова­них штраф­них санкцій

Сума

застосованих

штрафних

санкцій з

урахуванням

граничних

розмірів

(грн.)

1

2

3

4

5

6 - гр. 4 ■ гр. 5 х х 10/100

7(<50%сумиу гр. 4 та > 170 грн.)

пдв

серпень 2005

квітень

2004

10 000

16

16 000

X

пдв

серпень 2005

травень 2004

1200

15

1800

X

пдв

серпень 2005

січень 2005

5000

8

4000

X

X

Разом

X

16 200

X

21 S00

8100

Це пов'язано з тим, що працівники ДПІ проводять перевірки з питань достовірності заявлених сум до відшкодування та зустрі­чні перевірки постачальників товарів по ланцюгу до виробника або імпортера. У разі якщо на момент перевірки платника подат­ку органом державної податкової служби суми податку на додану вартість, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються документально не підтвердженими, платник подат­ку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, встанов­лених законодавством, нарахованих на суму податкового креди­ту, не підтверджену документально, незалежно від виду та типу податкової декларації (повна, скорочена).

Одночасно не підтверджені суми ПДВ (відсутність податкової накладної, податкова накладна виписана платником, який не за­реєстрований платником ПДВ та ін.) вилучаються із податкового кредиту. У разі якщо зменшується сума податку на додану вар­тість, заявлена до відшкодування, яка не була відшкодована з бюджету, штрафні санкції не застосовуються.

Приклад 8. Товариство з обмеженою відповідальністю «По­дільський промінь» у податкових деклараціях, поданих до ДПІ, заявляло суми ПДВ, які підлягали відшкодуванню з бюджету (сі­чень — 25,0 тис. грн., лютий — 5,0 тис. грн., березень — 10,0 тис. грн.). Уточнені розрахунки з позитивним значенням (до сплати у бюджет) за січень—березень підприємство не подавало. Із заявою до ДПІ щодо надання висновку до органу Державного казначейства товариство не зверталося. Перевіркою встановлено, що підприємством необгрунтовано завищено суми до відшкоду­вання на 31,0 тис. грн. (січень— на 20,0 тис. грн., лютий— на 3,0 тис. грн., березень — на 8,0 тис. грн.).Отже, фактична заявле­на сума ПДВ до відшкодування станом на день перевірки підпри­ємства складає 9,0 тис. грн. (40 - 31,0). Враховуючи, що підпри­ємство не отримувало відшкодування з бюджету, фінансові санкції до товариства не застосовуються.

 

 

28