yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.8.3. Штрафи, які самостійно донараховує та сплачує платник податків

Податкова система

3.8.3. Штрафи, які самостійно донараховує та сплачує платник податків

 

Платник податків, який до початку перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зо­бов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

•  або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму не­доплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до по­дання уточнюючого розрахунку;

•  або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільше­ну на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з від­повідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник пода­тків подає нову декларацію з виправленими показниками до за­кінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи до платника не застосовуються. При самостійному донарахуванні платником суми податкових зо­бов'язань адміністративні штрафи на керівників підприємств та установ не накладаються.

Платник податків, який не подає податкову декларацію або уточнюючий розрахунок у строки, визначені законодавством, са­мостійно повинен сплатити штраф у розмірі десяти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або його затримку. Порядок відображення відповідних показників в уточненому розрахунку наведений у Методичних рекомендаціях щодо виправлення платниками податків помилок, виявлених ни­ми самостійно   .

При цьому при поданні уточненого розрахунку платник пода­тків повинен самостійно нарахувати штрафні санкції у разі неві-дображення сум ПДВ у складі податкових зобов'язань (ряд. 1—8 податкової декларації) та внаслідок зайвого віднесення сум ПДВ до податкового кредиту (ряд. 10—16).

За умов неврахування підприємством сум ПДВ у складі пода­ткового кредиту, які слід було відобразити у декларації, або зай­вого відображення сум податку в сумах податкових зобов'язань, штрафні санкції не нараховуються. Розглянемо декілька ситуа­цій, які виникають при поданні уточненого розрахунку.

Приклад 9. ТОВ «Схід» у грудні самостійно встановило факт невідображсння суми ПДВ у складі податкових зобов'язань за деклараціями лютого, травня, серпня та жовтня поточного року, що привело до:

•  збільшення суми, яку потрібно було сплатити у березні за даними податкової декларації лютого, на 10,0 тис. грн.;

•  зменшення на 15 тис. грн., заявленого до відшкодування ПДВ у декларації за травень у сумі 100,0 тис. грн.;

• зменшення суми у 45 тис. грн., заявленої до відшкодування з бюджету у декларації за серпень, на 45,0 тис. грн.;

•  зменшення, заявленого до відшкодування у сумі 250,0 тис. грн. у декларації за жовтень, на 250,0 тис. грн. та одночасно збільшення суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету в сумі 30,0 тис. грн.

Згрупуємо відповідні розрахунки у вигляді табл. 10 та розра­хуємо суму штрафу, яку потрібно сплатити платнику податків у грудні. Вона дорівнюватиме 8,5 тис. грн. (0,5 + 1,5 + 6,5). Одно­часно підприємство повинно повернути до бюджету безпідставно отримані кошти у сумі 130,0 тис. грн., відшкодовані згідно даних, заявлених у деклараціях серпня та жовтня, та додатково сплатити до бюджету 40,0 тис. грн. ПДВ (підсумок значень рядка 7.1 табл. 10). Аналогічно розраховуються штрафні санкції у разі помилко­вого відображення сум ПДВ у складі податкового кредиту.

Розглянемо інший варіант, коли платник податків помилково не відобразив у розділі «Податковий кредит» податкових декла­рацій звітних періодів суми нарахованого (сплаченого) ПДВ по­стачальникам.

Таблиця 10

РОЗРАХУНОК СУМ ПДВ ТА ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

ПО ТОВ «СХІД» У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ САМОСТІЙНИМ ВИПРАВЛЕННЯМ

ПОМИЛКИ ПО ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ,

НЕ ВРАХОВАНИХ РАНІШЕ (грн.)

 

 

Код рядка

Показники

 

Дані декларації

 

лютий

травень

серпень

жовтень

1

Сума по деклараціях того періоду, в

якому виявлено помилку

 

1.1

сума, що підлягає сплаті до бю­джету

50 000

1.2

сума, заяплена до відшкодування з бюджету

100 000

45 000

250 000

1.2.1

із рядка 1.2 — відшкодовано

80 000

30 000

100 000

2

сума податкових зобов'язань, іцо не була врахована раніше

+ 10 000

+15 000

+45 000

+280 000

6

Уточнена сума по деклараціях того періоду, в якому виявлено помилку

6.1

сума, що підлягає сплаті до бю­джет}'

60 000

 

30 000

6.2

сума, заявлена до відшкодування з бюджету

85 000

0

6.2.1

із рядка 6.2 — відшкодовано

80 000

30 000

100 000

7

Розрахунки з бюджетом у зв'язку з виправленням помилки

 

7.1

збільшення суми ПДВ, яка підля­гає сплаті до бюджету

+10 000

+30 000

7.2

зменшення суми ПДВ, яка підля­гає сплаті до бюджету

7.3

збільшення суми ПДВ, заявленої до відшкодування з бюджету

7.4

зменшення    суми,    заявленої   до відшкодування з бюджету

+ 15 000

+45 000

+250 000

7.4.1

із рядка 7.4 — відшкодовано

30 000

100 000

8

Сума ПДВ, яка збільшує податкові зобов'язання

+ 10 000

+ 15 000

+45 000

+280 000

9

Сума ПДВ, яка зменшує податкові зобов'язання

12

Сума штрафу, нарахована платни­ком самостійно

500

1500

6500

X

Розрахунок штрафних санкцій

10 000 х х5/100

30 000 х х5/100

130 000 х х5/100

 

 

Приклад 10. Мале приватне підприємство «Південь» у груд­ні встановило, що помилково не відобразило суми ПДВ у складі податкового кредиту січня, березня, червня та вересня звітного року згідно податкових по товарах, вартість яких була віднесена до валових витрат. Розрахунок суми ПДВ, що зменшує податкові зобов'язання у зв'язку із виправленням помилки, наведено у табл. 11. При цьому слід пам'ятати, що у разі неврахування у складі податкового кредиту або зайвого відображення сум ПДВ у сумах податкових зобов'язань, штрафні санкції не нараховуються.

Таблиця 11

РОЗРАХУНОК СУМ ПДВ ПО ТОВ «ПІВДЕНЬ» У ЗВ'ЯЗКУ

ІЗ САМОСТІЙНИМ ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛКИ,

ЯКА ЗМЕНШУЄ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (грн.)

 

 

Код рядка

Показники

Дані декларації

 

січень

березень

червень

вересень

1

Сума по деклараціях того періоду, в якому виявлено помилку

 

1.1

сума, що підлягає сплаті до бюджету

100 000

45000

250 000

1.2

Сума, заявлена до відшкодування з бюджету

50 000

2

сума податкового кредиту, що не була врахована раніше

+ 10 000

+ 15 000

+45 000

+280 000

6

Уточнена сума по деклараціях того періоду, в якому виявлено помилку

6.1

сума, що підлягає сплаті до бюджету

+85 000

6.2

сума, заявлена до відшкодування з бюджету

60 000

0

-30 000

7

Розрахунки з бюджетом у зв'язку з виправленням помилки

 

7.1

збільшення суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету

7.2

зменшення суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету

-15 000

-45 000

-250 000

7.3

збільшення суми ПДВ, заявленої до відшкодування з бюджету

-10 000

-30 000

7.4

зменшення суми, заявленої до від­шкодування з бюджету

8

Сума ПДВ, яка збільшує податкові зобов'язання

9

Сума ПДВ, яка зменшує податкові зобов'язання

-10 000

-15 000

-45 000

-280 000

12

Сума штрафу, нарахована платни­ком самостійно

X

X

X

X

 

 

29