ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->4.6. Порядок сплати та подання розрахунків

Податкова система

4.6. Порядок сплати та подання розрахунків

 

Платники акцизного збору самостійно обчислюють суму по­даткового зобов'язання, яку зазначають у розрахунку акцизного збору. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий не денатурований, призначений для виробництва алко-

гольних напоїв та виноматеріалів (сусла), зобов'язані надати ор­ганам державної податкової служби податковий вексель, до ДПІ за місцем реєстрації — Розрахунок за формою згідно з додатком З до «Положення про порядок нарахування, терміни сплати і по­дання розрахунку акцизного збору», затвердженого Наказом ДПА України за № 111 від 19.03.2001 року. Всі інші платники акцизного збору повинні скласти та подати до ДПІ Розрахунок за формою згідно з додатком 1 до відповідного Положення.

Розрахунки не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, незалежно від того, виникло у платника в звітному періоді подат­кове зобов'язання чи ні. Податковий вексель, виданий виробни­ком алкогольних напоїв після отримання спирту, погашається повністю або частково під час придбання акцизних марок на су­му акцизного збору, розраховану зі ставок акцизного збору на го­тові алкогольні напої.

Узгоджені суми A3, зазначені у розрахунках, сплачуються до бюджету в такі строки:

1.  Підприємствами-виробниками, які реалізують алкогольні напої — на третій робочий день після здійснення обороту з реалі­зації, крім випадків погашення податкового векселя, виданого виробниками органам податкової служби. Сплата A3 на третій день після реалізації здійснюється у разі реалізації алкогольних напоїв, виготовлених зі спирту етилового, придбаного до набран­ня чинності Порядку видачі та погашення векселів, затверджено­го Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.1999 за № 275, а також у разі реалізації слабоалкогольних напоїв зі вміс­том спирту етилового від 1,2 до 8,5 % об'ємних одиниць, які не підлягають маркуванню акцизними марками, та за наявності реа­лізації алкогольних напоїв, виготовлених без використання спир­ту етилового. В інших випадках виробники сплачують суму ак­цизного збору шляхом погашення податкового векселя протягом 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового. Пога­шення векселя здійснюється на суму A3 у вигляді проставлення відповідальними особами ДПІ на лицьовому боці векселя штампу «ПОГАШЕНО», який скріплюється відповідною печаткою.

2.  Підприємствами вторинного виноробства— при придбанні акцизних марок на суму, розраховану зі ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з виноградних, плодових та інших виноматеріалів та сусла, з використанням спирту етилового. При цьому підприємства первинного виноробства до моменту отри­мання спирту етилового повинні видати ДПІ податковий вексель, авальований банком, на термін не більше 180 календарних днів.

3.  Підприємствами-виробниками, які реалізують тютюнові вироби,— щомісячно до 16 числа місяця, наступного за звітним виходячи з фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за минулий місяць та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, задекларовані їх виробниками в цьому самому періоді.

4.  Власники (замовники) тютюнових виробів та виноматеріа-лів, виготовлених з використанням давальницької сировини, — не пізніше дня одержання готової продукції.

5.  Фізичні особи, які ввозять підакцизні товари на митну те­риторію України, сплачують акцизний збір під час митного офо­рмлення товарів.

6.  Суб'єкти підприємницької діяльності, які, відповідно до за­конодавства, набули статусу податкового агента і ввезли (імпор­тували) на митну територію України підакцизні товари (продук­цію) без сплати акцизного збору, — протягом 7 календарних днів, наступних за датою продажу (відчуження) підакцизного то­вару (продукції) та не пізніше 20 числа місяця, наступного за зві­тним, подають до ДШ щомісячний звіт за встановленою формою згідно з додатком 1 або 2 до Порядку позбавлення статусу подат­кового агента, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 6 січня 2000 року за № 4 і зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції України ІЗ січня 2000 року за № 16/4237.

7.  Інші платники сплачують акцизний збір протягом 10 кален­дарних днів, наступних за останнім граничним строком подання відповідного податкового розрахунку.

У разі несплати узгодженої суми A3 у встановлені строки вона визнається сумою податкового боргу і стягується органами пода­ткової служби згідно з вимогами Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» за № 2181-ПІ від 21.12.2000 року.

Існують деякі особливості нарахування та сплати акцизного збору при здійсненні експортно-імпортних операцій. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних на­поїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р. за №481/95-ВР експорт алкогольних напоїв і тютюнових виробів може здійсню­ватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власно­сті за наявності у них спеціальних ліцензій. Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, призначених па екс­порт, здійснюється митними органами лише за місцем їх вироб­ництва. Експортер, який не є виробником, має право експортува-

ти алкогольні та тютюнові вироби за межі України лише на під­ставі договорів комісії, доручення, агентських угод з виробни­ком, які не передбачають передачу права власності на такі товари експортеру.

Крім того, A3 не справляється при реалізації підприємствами-виробниками підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту за умови документального підтвердження здійснення експортної операції, а саме при наданні до ДШ:

• довідки установи банку про надходження коштів в іноземній валюті на розрахунковий рахунок платника;

•  оригіналу п'ятого аркуша («примірник для декларанта») вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), на якому ми­тним органом проставлено напис про фактичний перетин підак­цизної продукції митного кордону України, який засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу.

Напис на примірнику митної декларації про перетин кордону здійснюється митним органом, який проводив митне оформлення експорту підакцизної продукції, лише після одержання від мит­ного органу, розташованого на митному кордоні України, через який здійснювалося вивезення підакцизної продукції, офіційного повідомлення про фактичне вивезення цієї продукції у повному обсязі.

A3 також не справляється з митної вартості сировини, імпор­тованої для виробництва алкогольних напоїв, що ввозиться під­приємствами-виробниками алкогольних напоїв безпосередньо для виготовлення таких товарів, за наявності довідки ДПІ за міс­цезнаходженням підприємства.

 

35