yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->4.8. Облік податку, контроль ДПІ та відповідальність платників

Податкова система

4.8. Облік податку, контроль ДПІ та відповідальність платників

 

Виходячи з того, що платники податку самостійно визначають належні до сплати суми акцизного збору, вони також облікову­ють нараховані та сплачені суми акцизного збору Для цього ви­користовуються бухгалтерський рахунок № 64 та субрахунок «Акцизний збір» .

На відміну від ПДВ, вся сума акцизного збору, нарахована ви­ходячи з обсягів реалізації, сплачується до бюджету. Облік над­ходжень по акцизному збору в ДПІ здійснює відділ обліку і звіт­ності, в розрізі кожного платника податку і в сумарній величині, по відповідній території. На кожного платника податку відкрива­ється особовий рахунок.

ДПІ здійснює контроль через проведення документальних та камеральних перевірок.

Камеральні перевірки здійснюються безпосередньо в ДПІ. Перевірці підлягають:

1)  правильність заповнення розрахунків по акцизному збору;

2) правильність проведення арифметичних розрахунків;

3)  співставлення даних розрахунків по акцизному збору з ін­шими документами податкового звіту;

4) своєчасність подання розрахунку у встановлені терміни.

Приклад 4. У жовтні підприємство виготовило та реалізува­ло споживачам 150 т паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Собівартість виготовлення 1т— 1000 грн. Прибуток від реаліза­ції склав 35 000 грн. A3 з реалізації підакцизної продукції було визначено в сумі 45 800 грн., а податкові зобов язання з ПДВ від реалізації ПММ — 44 400 грн. Офіційний курс НБУ на 1 жовтня поточного року за 1 евро— 6,0918 грн. Перевіривши достовір­ність нарахування підприємством акцизного збору (мінімальна ставка податку становить 60 евро за 1000 кг) та ПДВ, податківці встановили наявність недоплати по A3 в сумі 9026,2 грн. та ПДВ в сумі 3565,24 грн.

Розв'язок

1. Визначаємо базу оподаткування (БО) : БО = СБ + Прб = = 1000 ■ 150 + 35 000 = 185 000 грн.

2. A3min = 150 000 ■ 0,06 • 6,0918 = 54826,2 грн.

3. АЗфакт = 185 000 • 20 /100 = 37 000 грн.

4.  Враховуючи, що А3факт < A3m;n до нарахування береться су­ма 54826,2 грн. Отже, підприємством недонараховано до бюдже­ту 9026,2 грн. (54826,2 - 45 800).

5.  Нарахована сума податкового зобов'язання з ПДВ склада­тиме: ПЗпдв = (СБ + Прб + A3) • 20 / 100 = (185 000 + 54826,2) х х 20 / 100 = 47965,24 грн. Також підприємством недонараховано до бюджету позитивне значення по ПДВ в сумі 3565,24 грн. (47965,24 - 44 400).

На відміну від камеральної, документальна перевірка розра­хунків по акцизном}' збору проводиться з виходом податкового інспектора на підприємство.

Документальній перевірці підлягають:

1) правильність визначення оборотів по реалізації підакцизних товарів (як у кількісному, так і в грошовому вираженні);

2) правильність нарахування сум акцизного збору за Кт 64;

3) відомості (журнали-ордера) по реалізації щодо правильнос­ті включення всіх оборотів по реалізації в об'єкт оподаткування;

4) правильність виконання податкових зобов'язань згідно з останнім актом перевірки;

5)  перерахування належної до сплати суми акцизного збору виходячи із застосування специфічних ставок.

Приклад 5. Підприємством-виробником реалізовано у верес­ні 600 кг дизельного палива за умов мінімальної ставки податку 30 евро за 1000 кг дизпалива та 10 % до обороту з ціни реалізації (без ПДВ). Офіційний курс НБУ на 1 липня (на перший день ква­рталу) за 1 євро— 6,1915 грн., на 30 вересня поточного року — 6,0918 грн. Ціна реалізації 1000 кг палива (без ПДВ та акцизного збору) склала у вересні 2800 грн. Розрахувати належну до сплати в бюджет суму акцизного збору.

Розв'язок

У 2005—2006 роках, відповідно до ст. 1 Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продук­цію)» від 11.07.96 №313/96-ВР із змінами, внесеними Законом України від 25.03.2005 р. за № 2505-IV, на паливно-мастильні матеріали встановлені комбіновані ставки A3, а саме: на бен­зин — у розмірі 20 % до обороту з ціни реалізації (без ПДВ), але не менше 60 євро за 1000 кг, та на дизельне пальне— 10 % до обороту з ціни реалізації (без ПДВ), але не менше 30 євро за 1000 кг.

1.  Визначаємо мінімальну суму A3 за формулою: A3mjn = N х х С • OK, де N— кількість реалізованих підакцизних товарів; С — ставка в євро, перерахована на 1 кг, ОК — офіційний курс НБУ на перший день кварталу.

A3min = 600 • 0,03 • 6,1915 = 111,45 грн.

2.  Розраховуємо суму акцизного збору за ставками у відсотках до обороту за формулою: А3факт = N ■ Z ■ S, де ./V— кількість реа­лізованих підакцизних товарів, Z— ціна реалізації в грн. (без ПДВ та A3), перерахована на 1 кг, S — ставка A3 у відсотках до обороту з ціни реалізації.

АЗфакт=600-2,8- 10/100= 168,0 грн.

3.  Обчислені суми A3 порівнюються. Враховуючи, що А3факт > > АЗтіп, до нарахування береться сума 168 грн.

Приклад 6. У підприємства-виробника фактичні обсяги реа­лізації сигарет з фільтром склали за місяць 90 000 штук. Ставка акцизного збору з 1000 штук складає 11,5 грн. Оборот з продажу сигарет за максимальними роздрібними цінами (без ПДВ та A3) становить 8000 грн. Ставка акцизного збору у відсотках до обо­роту— 8,0 % та 22,0 % від обороту з реалізації, обчисленого за максимальною роздрібною ціною. Подавши до податкової інспе­кції Розрахунок акцизного збору, підприємство задекларувало до сплати у Державний бюджет A3 в сумі 1675 грн.

Розв'язок

1.   Ставка акцизного збору, перерахована на одну сигарету, складає 0,0115 грн. (11,5 / 1000). Нарахована сума за фіксованими ставками з одиниці товару складає 1035 грн. (90 000 • 0,0115).

2.  Враховуючи, що оборот з продажу, обчислений за максима­льними роздрібними цінами, склав 8000 грн., нараховуємо суму A3 з обороту, яка складатиме 640,0 грн. (8000 ■ 0,08). Сума акци­зного збору, обчислена одночасно заставками у твердих сумах та у відсотках до обороту, складатиме:

ZA3 = АЗі + А32 = 1035 + 640 = 1675 грн.

3. Визначаємо 22 % від обороту з реалізації, обчисленого за максимальною роздрібною ціною. Це дорівнює 1760 грн. (8000 х х 22 / 100). Обчислені суми порівнюються. До нарахування, що підлягає сплаті до бюджету, береться сума 1760 грн., яка є біль­шою за 1675 грн. Отже, підприємству потрібно доплатити в бю­джет 915 грн.

Приклад 7. За 10 тис. пачок імпортованих цигарок (20 шт. в одній пачці) при ставці 5,0 грн. за 1000 шт. (максимальна роздрі­бна ціна без ПДВ та A3 — 2,5 грн., ставка A3 у відсотках до обо­роту — 8 %) та за один легковий автомобіль марки ВАЗ — 2106, з об'ємом циліндрів двигуна 1600 куб. см (при ставці 0,3 євро за 1 куб. см та офіційному курсу 1 євро за 6 грн.) підприємство, що їх імпортує, сплатило акцизний збір у сумі 5880 грн.

Розв'язок

1.  Оборот з реалізації, обчислений за максимальною роздріб­ною ціною, складе 25 000 грн. (10 000 ■ 2,5). Нарахована сума A3 по ставці у відсотках до обороту — 2000 грн. (25 000 • 0,08). A3 за ставками у твердих сумах з одиниці товару— 1000 грн. (0,005 х х 200 000). Сума акцизного збору, обчислена одночасно за ставка­ми у твердих сумах та у відсотках до обороту, складе 3000 грн.

2.  Визначаємо 22 % від обороту з реалізації, обчисленого за максимальною роздрібною ціною. Це дорівнює 5500 грн. (25 000 • 22 / 100). Обчислені суми порівнюються. До нарахуван­ня, що підлягає сплаті до бюджету, береться сума 5500 грн., яка є більшою за 3000 грн.

З.Сума A3 сплаченого при розмитненні автомобіля, склала 2880 грн. (1600 • 0,3 ■ 6,0). Величина A3, що підлягає сплаті у бю­джет, складає 8380 грн. (5500 + 2880). Таким чином, платнику потрібно доплатити акцизний збір в сумі 2500 грн.

До платників акцизного збору, які порушують законодавство, застосовують фінансові санкції та адміністративні стягнення. За­коном №481/95-ВР передбачено застосування фінансових санк­цій у разі:

а) виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових ви­робів без наявності ліцензій— у розмірі 200% виробленої про­дукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 8500 гри.;

б)  оптової (включаючи експорт та імпорт) і роздрібної торгів­лі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, відсутності у місці торгівлі копій декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби — 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 грн.;

в) зберігання алкогольних або тютюнових виробів у місцях, не зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі місць зберігання підакцизних товарів— 100% вартості товару на зберіганні, але не менше 1700 грн.

У разі якщо платник не сплатив фінансові санкції протягом 30 днів після отримання податкового повідомлення-рішення згі­дно з п. 10 Порядку застосування фінансових санкцій, затвер­дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 за № 790 регіональні органи ДПА України звертаються до суду з позовом про примусове стягнення з платників несплачених фі­нансових санкцій за порушення законодавства про регулювання відносин у сфері виробництва спирту, алкогольних напоїв та тю­тюнових виробів.

 

39