yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->6.4.5. Оподаткування неприбуткових організацій та установ

Податкова система

6.4.5. Оподаткування неприбуткових організацій та установ

 

Набуття статусу неприбуткової організації здійснюється при її реєстрації шляхом внесення до Реєстру неприбуткових організа­цій та організацій, який веде центральний податковий орган . Включення організації та установи до Реєстру надає платнику право користуватися пільгами, передбаченими п. 7.11, ст. 7 Зако­ну» Про оподаткування прибуткових установ». З метою внесення платника до реєстру йому присвоюється код ознаки неприбутко­вих установ (організацій) згідно з Порядком, затвердженим Нака­зом ДПА України від 03.07.2000 за № 355. Для неприбуткових установ та організацій встановлено спеціальний Податковий звіт, який надається до ДПІ за формою, затвердженою Наказом ДПА України від 03.04.2003 року за № 153.

До неприбуткових установ та організацій відносять:

— органи державної влади та місцевого самоврядування і створені ними платники, що утримуються за рахунок коштів від­повідних бюджетів;

— пенсійні фонди і кредитні спілки;

— благодійні фонди і громадські організації (екологічні, оздоровчі);

— спілки, асоціації, які утримуються за рахунок засновників та не проводять господарської діяльності (за винятком отримання пасивних доходів), релігійні організації та житлові кооперативи (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків);

—  кооперативи (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків);

—  інші юридичні особи, статутна діяльність яких не передба­чає одержання прибутку. Вони здійснюють діяльність на основі єдиного кошторису доходів і витрат. Якщо доходи формуються за рахунок внесків, пожертвувань, бюджетних фінансувань (до­тацій та субсидій) і повністю витрачаються згідно зі статутом про діяльність, то операції не оподатковуються. Якщо таке підприєм­ство надає платні послуги, здійснює діяльність по отриманню прибутку, то воно оподатковується на загальних підставах. Тому потрібно платникам вести окремий облік по внесках, пожертву­ваннях, асигнуваннях та інших видах діяльності.

Отримуючи оподатковувані доходи неприбуткова установа чи організація зобов'язана нарахувати податок, подати до ДПІ пода­тковий звіт за встановленою формою протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (подат­кового) періоду та сплатити податок не пізніше 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання податкового звіту. У разі несплати у встановлені терміни узгодженої суми податко­вого зобов'язання вона визнається сумою податкового боргу пла­тника податків.

Прибуток платника, що підлягає оподаткуванню визначається, як сума оподатковуваних доходів (від надання приміщень в оре­нду, отримання зворотної допомоги, реалізація залишку матеріа­лів та ін.), зменшену на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, без урахування амортизаційних відрахувань (ос­новні фонди неприбуткових установ вважаються невиробничи­ми). При цьому суму перевищення витрат над доходами в подат­ковому обліку не відображають.

Приклад 4. Благодійна організація, зареєстрована в установ­леному порядку, у І кварталі отримала добровільні пожертвуван­ня від фізичних осіб на цілі у сумі 50 000 грн. та гуманітарну до­помогу від іноземної установи в іноземній валюті на суму 10 000 дол. США. Неприбуткова установа продала залишок ма­теріалів, який залишився від ремонту офісу. Доход від продажу матеріалів склав 560 грн. і від надання в оренду тимчасово віль­ного приміщення — 3000 грн. Витрати на розміщення реклами, ремонт автомобіля та його транспортування склали 2000 грн. На рахунок були також зараховані відсотки за зберігання вільного залишку коштів на депозитному рахунку за минулий рік у сумі 4520 грн.

Розв'язок

Враховуючи, що добровільні пожертвування, гуманітарна до­помога та пасивні доходи (відсотки) звільняються від оподатку­вання, сума нарахованого до сплати податку на прибуток складе 390 грн. [(3000 + 560 - 2000) • 25 /100].

 

 

50

Загрузка...
yandex rtb 4