ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->6.4.6. Оподаткування нерезидентів

Податкова система

6.4.6. Оподаткування нерезидентів

 

Нерезиденти— суб'єкти підприємницької діяльності з місце­знаходженням за межами України, які здійснюють свою діяль­ність відповідно до законодавства іншої держави. Проте оподат­кування нерезидентів в Україні, порівняно з українськими суб'єктами підприємницької діяльності, має свої особливості:

— оподаткування іноземних підприємств, установ, організа­цій — суб'єктів підприємницької діяльності проводитиметься за нормами міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Ра­дою України;

— міжнародні угоди мають перевагу над вітчизняним законо­давством. Якщо міжнародним договором (угодою) з питань опо­даткування не передбачено порядок оподаткування окремих опе­рацій нерезидентів, то застосовується Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

— у разі якщо іноземні платники податків здійснюють свою діяльність лише в Україні при наявності постійного представниц­тва, то вони оподатковуються на тих же підставах, що й україн­ські платники податків. За умови діяльності як поза межами України, так і в Україні, постійне представництво оподаткову­ється на підставі складеного відокремленого від нерезидента ба­лансу, який погоджується у ДПІ. Якщо нерезидент не веде окре­мого обліку ВД і ВВ по конкретному представництву, то об'єкт оподаткування визначається шляхом застосування до суми нара­хованого (одержаного) валового доходу коефіцієнта 0,7;

— якщо нерезидент здійснює свою діяльність без наявності постійного представництва в Україні, доходи, отримані з джерел в Україні, оподатковуються за нормами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, ратифікованих Верховною Радою України. За відсутності угод з іноземною країною або за умов їх гратифікації (ненабуття чинності) нерезидент оподатко­вується за правилами податкового законодавства України;

—  на відміну від традиційної системи нарахування податку, резидент або постійне представництво в Україні нерезидента по­винні сплатити податок з доходів, що виплачуються іноземній фірмі або перераховуються за межі України, за переліком та ста­вками передбаченими ст. 13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». При цьому стягнення та сплата до бю­джету таких податків має здійснюватися українськими платниками податків, в тому числі представництвом іноземних фірм в Україні, під час отримання чи виплати таких доходів іноземній фірмі.

Податок на доходи постійного представництва нерезидента в Україні або нерезидента без наявності представництва (за умови, якщо міжнародним договором (угодою) з питань оподаткування не передбачено оподаткування аналогічних операцій) повинен утримуватися залежно вид виду виплачуваного (перерахованого) доходу за ставками 0 %, 6 %, 15 %, 20 %, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», зокрема:

— доходи від страхування або перестрахування ризиків, що перераховуються (виплачуються) нерезидентам, оподатковують­ся за ставкою 0 %, якщо ці іноземні платники податків включені Кабінетом Міністрів України до прилюдно оголошеного рейтингу;

— оподаткування доходів нерезидентів від фрахту транспор­тних засобів здійснюється за ставкою 6 % до суми фрахту у дже­рела платежу;

— суми отриманих доходів від надання на території Україні рекламних послуг оподатковуються під час виплати нерезиден­там за ставкою 20 % за власний рахунок українських суб'єктів підприємницької діяльності;

— в інших випадках— за ставкою 15 % від суми виплачених (перерахованих) доходів за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Порядок застосування норм міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткуван­ня доходів з джерелом їх походження з України згідно з міжна­родними договорами України про уникнення подвійного оподат­кування» від 06.05.2001 за № 470.

Приклад 5. Українське акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Монтажналадка», згідно з договорами із трьома російськими фірмами, перераховує доходи за межі України нере­зидентам, з джерелом походження з України. Постійних предста­вництв в Україні, що належать російським фірмам, в Україні не зареєстровано. Два нерезидента надали AT «Монтажналадка» до­відки, що підтверджують статус резидента Російської Федерації. Одна російська фірма не підтвердила свій статус як податкового резидента Росії. Протягом звітного кварталу AT «Монтажналад­ка» планує перерахувати:

— фірмі 1 — оплату в сумі 100 000 російських рублів (RUR) за право користування технологіями, що є власністю фірми № 1, під час монтажу промислового обладнання, закупленого в Росії;

— фірмі 2 — лізингові платежі в сумі 6000 дол. США (USD) за фінансову оренду будівельного обладнання, що є власністю фірми № 2. Щоквартальна частина вартості об'єкта лізингу, що амортизується, складає 1000 дол. США. Фірма № 2 не надала до­відку, що підтверджує статус резидента Росії;

— фірмі 3 — дивіденди в сумі 50 000 RUR з отриманого до­ходу внаслідок використання майнового внеску фірми № 3 у ста­тутному капіталі AT «Монтажналадка». Вартість інвестиції скла­дає 2 000 000 RUR.

Наявність довідки про статус фірми № 1 як резидента Росії надає право на застосування ст. 12 «Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного опо­даткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків «, яка набула чинності 3 серпня 1999 року, щодо опода­ткування операцій за право користування технологіями (роялті) за ставкою 10 %, хоча ст. 13 Закону «Про оподаткування прибут­ку підприємств» передбачено оподаткування доходів у вигляді роялті за ставкою 15 %.

Відсутність статусу резидентства Росії у фірми № 2 не дає право при оподаткуванні доходів застосовувати в Україні норми міжнародної угоди. Тому при перерахуванні лізингової плати на рахунок фірми № 2 AT «Монтажналадка» зобов'язано утримува­ти податок з доходів за ставкою 15 %, передбаченою у ст. 13 За­кону «Про оподаткування прибутку підприємств». Щодо оподат­кування дивідендів, то, згідно з п. 2 ст. 10 Угоди, якщо вартість інвестиції перевищує 50 000 дол. США або в еквівалентній сумі в будь-якій національній валюті договірних держав, дивіденди оподатковуються за ставкою 5 %. Вартість інвестиційного внеску в сумі 2 000 000 RUR перевищує в еквіваленті 50 000 дол. США та надає право AT «Монтажналадка» на застосування п. 2 ст. 10 Угоди.

Отже, податок на доходи нерезидентів, який має бути утрима­ний та перерахований до Державного бюджету, складе 6600 грн. [100 000 • 0,18 • 10 / 100 + (6000 - 1000) • 5,8 • 15 / 100 + 50 000 х х 0,18 • 5 / 100]. Дані про виплачені доходи та утриманий податок переносяться у Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидента, затверджений Нака­зом ДПА України від 16.01.1998 р. за №28, який заповнюється наростаючим підсумком та щоквартально подається до ДШ за місцем реєстрації платника податків.

 

 

51