ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->6.5. Податковий облік амортизаційних відрахувань

Податкова система

6.5. Податковий облік амортизаційних відрахувань

 

Під терміном «амортизація» основних фондів і нематеріаль­них активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх при­дбання, виготовлення або поліпшення, що призводить до змен­шення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань. Перелік витрат, які підляга­ють амортизації і не підлягають нарахуванню за методом подат­кової амортизації, визначено у ст. 8 Закону України «Про опода­ткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.1997 р. за № 283/97-ВР.

Основні фонди — це матеріальні цінності, які призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календа­рних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вар­тість яких не перевищує 1000 грн., що призначені для викорис­тання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу його валових витрат і не підлягають амортизації.

Основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та пе­редавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітально­го поліпшення землі;

група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні части­ни) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеха­нічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) облад­нання, устаткування та приладдя до них;

група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до rpvn 1,2 і 4;

група 4 — електронно-обчислюзальні машини, інші машини для автоматичного опрацювання інформації, пов'язані з ними за­соби зчитування або друку інформації, інші інформаційні систе­ми, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаєть­ся як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного з календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду. Сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого прово­дяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом застосування норм амортизації (табл. 4) до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, спо­руді або їх структурному компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи. Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визна­чення груп 2, 3 і 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних фондів груп 2, 3 або 4, з метою опо­даткування не ведеться.

Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 про­вадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.). За­лишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вар­тість його прирівнюється до нуля. Амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Для амортизації нематеріальних активів застосовується ліній­ний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вар­тості з урахуванням індексації згідно з пп. 8.3.3 цієї статті протягом строку, який визначається платником податку самостійно ви­ходячи із терміну корисного використання таких нематеріальних активів або терміну діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації. Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріально­го активу нульового значення.

Якщо окремі об'єкти основних фондів групи 1 виводять з екс­плуатації, амортизацію припиняють нараховувати з кварталу, на­ступного за кварталом їх виведення з експлуатації. У разі виве­дення з експлуатації окремих об'єктів груп 2, 3, 4 з будь-яких причин (за винятком продажу) балансова вартість таких груп не змінюється і її продовжують амортизувати, доки балансова вар­тість групи не буде дорівнювати нулю.

Таблиця 4

ПОДАТКОВІ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ (КВАРТАЛЬНІ)

№з/п

 

 

 

Номер групи

 

 

 

Ставки амортизації

до

01.01.2004 р.

 

 

 

після 01.01.2004 р.

З 01.01.2004-01.07.2004р.

після 01.07.2004 р.

витрати на придбання

витрати понесені (нараховані)

1

1

1,25%

1,25 % (об'єкт, що був в експлуатації      незалежно від дати придбання)

1,25 % (об'єкт, що був в експлуатації незалежно від дати понесених або нарахованих витрат)

 

 

 

 

 

 

2,0 % (новий об'єкт, при­дбаний після 01.01.2004 р.)

2,0 % (новий об'єкт, при­дбаний після 01.01.2004 р.)

2

2

6,25 %

6,25  % (ОФ, що були в експлуатації      незалежно від дати придбання)

6,25 % (ОФ, що були в експлуатації незалежно від дати понесених або нарахованих витрат)

 

 

 

 

 

 

10,0 % (нові ОФ, придбані після 01.01.2004 р.)

10,0 % (нові ОФ, придбані після 01.01.2004 р.)

3

3

3,75 %

3,75 % (ОФ, що були в експлуатації      незалежно від дати придбання)

3,75 % (ОФ, що були в експлуатації незалежно від дати понесених або нарахованих витрат)

 

 

 

 

 

 

6,0 % (нові ОФ, придбані після 01.01.2004 р.)

6,0 % (нові ОФ. придбані після 0і.01.2004 р.)

4

4

15,0% (до об'єктів при­дбаних до 01.01.2003 р.)

15,0  % (до об'єктів  при­дбаних після 01.01.2003 р.)

15,0  %  (до об'єктів  при­дбаних після 01.01.2003 р.)

 

 

52