ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->6.6. Податковий облік у платника та облік надходжень у ДПІ

Податкова система

6.6. Податковий облік у платника та облік надходжень у ДПІ

 

Податковий облік на макрорівні здійснюється в податкових та фінансових органах. Основним завданням державного податкового обліку є облік платників податків та стан їх розрахунків з бюджета­ми. На рівні суб'єктів підприємницької діяльності законодавством передбачено ведення податкового обліку валових доходів, валових витрат, зменшених на суму податкових амортизаційних відрахувань з метою визначення податку на прибуток. Зобов'язання перед бю­джетом по платежах та податках одночасно відображаються плат­ником на рахунках бухгалтерського фінансового обліку.

Закон «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачає наявність певного податкового періоду, протягом якого платник податку зобов'язаний визначати належну до сплати суми до бю­джету та сплачувати податок в установлені законодавством стро­ки. Податковим періодом, згідно з пп. 11.1, ст. 11 Закону, вважа­ються календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Бухгалтерський облік результатів фінансової діяльності здійс­нюють окремо від податкового обліку. Розрахунки з бюджетом обліковуються на рахунку 64, а для обліку податкових розрахун­ків по податку на прибуток використовують субрахунок синтети­чного рахунку 641 «Розрахунки за податками». Для фіксації ва­лового доходу, витрат та розрахунків амортизаційних відрахувань за правилами податкового обліку платники податків застосовують спеціально розроблені відомості (книги), які врахо­вують специфіку підприємства або використовують регістри бух­галтерського фінансового обліку, в яких додають окремі графи та рядки для відображення податкових даних.

Так, у законі про ПДВ існують особливості визначення дати збільшення ВД і ВВ залежно від дати та виду проведеної операції.

Слід зазначити, що до валових витрат суми господарських операцій відносяться за умови настання відповідної дати та ви­никнення події, що сталася раніше: дата списання коштів з бан­ківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, по­слуг), які плануються придбати, а у разі проплати за готівку — день їх видачі з каси або дата оприбуткування платником товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного отримання результатів робіт (послуг).

У разі здійснення платником податку на прибуток операцій з особами, які не є резидентами (іноземні фірми та суб'єкти під­приємницької діяльності інших держав), або з резидентами, які сплачують податок за пільговими ставками (0%, 6%, 15 та 20 %), крім страхових операцій, а також не є платниками податку на прибуток, у тому числі із платниками єдиного або фіксованого податку, або звільнені від оподаткування цим податком, перед­бачено збільшення валових витрат за умови оприбуткування то­варів, у тому числі імпортних разом із супутніми чи допоміжни­ми послугами. У разі здійснення робіт (послуг) від вище-наведеної категорії платників до валових витрат відноситься вар­тість товарів за датою їх фактичного отримання. При цьому про­давець повинен при укладанні договору зазначити, чи є він плат­ником податку на прибуток на загальних або пільгових умовах, чи навпаки, не є ним. Якщо товари (послуги) надаються без офо­рмлення договорів у письмовій формі або в укладеному договорі особи, що постачають товари, не визначають свій податковий статус, вважається, що продавці (постачальники) звільнені від оподаткування цим податком.

У разі відображення продавцем недостовірної інформації у договорі щодо свого статусу покупець товарів звільняєть­ся від відповідальності за збільшення валових витрат за умови попередньої оплати вартості товарів (послуг), які повинні на­дійти.

Розглянемо деякі випадки.

Приклад 6. Мале приватне підприємство «Промінь» протя­гом першого кварталу звітного року, згідно з умовами договору отримувало товари від товариства з обмеженою відповідальністю «Сяйво», яке зазначило в договорі, що воно зареєстроване в ДПІ платником податку на прибуток. Господарські операції МПП «Промінь» згрупуємо у книзі валових витрат (додаток 16).

Також припустимо, що інших операцій з постачальниками, крім ТОВ «Сяйво», МПП «Промінь» у звітному періоді не здійс­нювало.

Дані рядка 1 додатка 16 свідчать про надходження товару 15 січня звітного року від ТОВ «Сяйво» на суму 12 000 грн., у тому числі ПДВ 2000 грн. (перша подія згідно з правилами пода­ткового обліку). 18 січня поточного року МПП «Промінь» пере­рахувало кошти з поточного рахунка ТОВ «Сяйво» на суму 18 000 грн., в тому числі ПДВ 3000 грн. 15 000 грн. (гр. 6 ряд. 2) складається із суми в 10 000 грн. як закриття заборгованості за поставлений 15 січня товар (друга подія) та перерахований аванс на суму 5000 грн. в рахунок майбутньої поставки (перша по-дія).Тобто  із   15 000 грн.  на валові  витрати  віднесена сума  в

5000 грн. як подія, що сталася раніше за отримання товару та включена сума ПДВ до податкового кредиту на 1000 грн. (5000 х х 20/100).

Аналогічно віднесено на валові витрати та в податковий кре­дит суми, відображені у рядках 3—5. Загальна сума валових ви­трат по підприємству за звітний квартал складає 31 000 грн. На підставі розрахунків з умовним покупцем (ТОВ «Світло») скла­дена книга валових доходів МПП «Промінь» (додаток 17). Сума валових доходів у звітному кварталі по МПП «Промінь» дорів­нює 55 000 грн.

Для полегшення податкового обліку на підприємствах різних форм власності та видів економічної діяльності використовують спеціальні розроблено відомості нарахування податкової амо­ртизації (додаток 18).

Згідно з даними, відображеними у додатках 16 та 17, встанов­лено, що мале підприємство «Промінь» придбало автомобіль «Пежо», що був в експлуатації (ряд. 1 дод. 16), прийняло згідно з актом прийомку-передачі від ВАТ «Ремпослуга» виконані роботи з ремонту офісного центру на суму 24 000 грн., у тому числі 15 000 грн. (без ПДВ) з правом віднесення на валові витрати (ряд. 2 дод. 16), придбало нове офісне обладнання (ряд. З дод. 16), а також реалізувало у звітному періоді комп'ютер (ряд. 2 дод. 17).

Дані рядка 2 додатка 16 переносяться у таблицю «Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу вало­вих витрат» додатка К/1 до податкової декларації. Розрахунок амортизації та рух балансової вартості ОФ відображено у дода­тку 18. Сума амортизаційних відрахувань, на яку зменшується скоригований прибуток підприємства «Промінь», складає 8500 грн. Дані відомості нарахування амортизації переносяться у таблицю «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 29.03.2003 р. за№ 143.

 

 

53