ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->7.3. Порядок обчислення, подання звітності та сплати податку

Податкова система

7.3. Порядок обчислення, подання звітності та сплати податку

 

Сума ФСП на поточний рік визначається платником податку виходячи з площі земельної ділянки, її грошової оцінки, прове­деної станом на 1 липня 1995 року згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабміну від 23.03.1995 за №213 та ставки податку у відсотках від вартісної величини земельної площі. Як­що для платників податку на землю грошова оцінка земель щорі­чно уточнюється шляхом індексації, то для визначення ФСП вар­тісна величина сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, оцінена станом на 01.07.1995 р., не індексується.

Розрахунок загальної суми податку здійснюється за формулою:

 

де PR, Ps, Pp, Pn, Pf— площі ріллі, сіножатей, пасовищ, багато­річних насаджень, внутрішніх водойм (для рибницьких, рибаль­ських та риболовецьких господарств), що належать платнику або надані йому в користування, у тому числі на умовах оренди від неплатників ФСП; Or, Os, Op, On — грошова оцінка 1 га ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень відповідно до ме­тодики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 за №213; Cr, Cs, Cp, Cn, Cf— ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га ріллі, сіножатей, пасовищ, ба­гаторічних насаджень та земель водного фонду.

Податковий розрахунок ФСП платники складають на весь ка­лендарний рік, розбиваючи річну суму помісячно, і подають за­гальний податковий розрахунок на всю площу сільськогоспо­дарських угідь або/та водних ділянок до ДПІ за місцем реєстрації до 1 лютого поточного року". У відповідний термін платник по­дає звітний податковий розрахунок за кожною земельною ді­лянкою до ДПІ за місцем розташування такої ділянки. За наявно­сті сільськогосподарських угідь та ділянок в межах території одного органу місцевого самоврядування подається до відповід­ної ДПІ тільки один податковий розрахунок.

Якщо підприємство новостворене або утворилося в результаті реорганізації сільськогосподарського (рибницького, риболовець­кого або рибальського) господарства, платник подає належні розрахунки до ДПІ.

Якщо підприємство новостворене або утворилося в результаті реорганізації сільськогосподарського (рибницького, риболовецького або рибальського) господарства, платник подає належні розрахунки до ДПІ протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, в якому підприємство (фермерське господарство) було засноване або реорганізоване. У такому разі податок розраховується за період з дня створення і до кінця поточного року.

У разі якщо відбувається зміна площ земельних ділянок у бік збільшення, платник повинен протягом місяця надати до ДПІ уточнені розрахунки на період до закінчення податкового року та витяг з державного земельного кадастру про склад земель та нову їх грошову оцінку. При цьому перерахунок здійснюється з дати, коли відбулася зміна площ сільськогосподарських угідь. Розби­ваючи самостійно нову річну суму ФСП поквартально та поміся­чно, платник повинен поставити прочерк за ті місяці, в яких сплата ФСП здійснювалася за старим розрахунком, тобто до змі­ни площ земельних угідь, при цьому річну суму необхідно скори-гувати на суму податку за ці місяці .

У разі зміни об'єкта оподаткування упродовж року, що змен­шує суму ФСП, платник протягом 20 календарних днів, наступ­них за останнім днем місяця, в якому відбулися зміни, подає уто­чнені розрахунки без нарахування штрафних санкцій з обґрунтуванням причин, які призвели до зменшення податкових зобов'язань.

Сплата податку здійснюється щомісячно протягом 30 кален­дарних днів наступного за останнім днем звітного (податкового) місяця в розмірі третини від суми податку, визначеної на кожний квартал від загальної річної суми податку (V), в таких розмірах:

—  щомісяця у І кварталі за формулою V • 10 : 100 : 3;

—  щомісяця у II кварталі — V • 10 : 100 : 3;

—  щомісяця у II кварталі — V • 10 : 100 : 3;

— щомісяця у III кварталі — V• 50 : 100 : 3;

—  щомісяця у IV кварталі — V • 30 : 100 : 3 (крім останнього звітного місяця).

Сума, що підлягає сплаті за останній звітний місяць, як прави­ло за грудень, визначається як різниця річної суми ФСП і суми ФСП за базові податкові (звітні) місяці року (січень—листопад).

Структурно-логічна схема обчислення ФСП наведена на рис. 1. Починаючи з 2003 року сільськогосподарські підприємст­ва (господарства), які є платниками ФСП, сплачують податок ви­ключно у грошовій формі.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в ра­хунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

•  податку на прибуток підприємств;

•  плати (податку) за землю;

•  податку з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів;

•  комунального податку;

•  збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

•   збору на обов'язкове державне соціальне страхування;

•  збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

•  плати за придбання торгового патенту на здійснення окре­мих видів підприємницької діяльності;

• збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства).

Розглянемо порядок розрахунку фіксованого сільськогоспо­дарського податку на прикладі сільськогосподарського коопера­тиву «Зоря».

Приклад 1. Кооператив «Зоря» є сільськогосподарським това­ровиробником і зареєстрований платником ФСП. Підприємство має на власному балансі 50 га ріллі та 10 га фруктового саду. У квітні платник отримав в оренду від місцевої сільської ради, яка не є платником ФСП, земельну ділянку площею 5 га у вигляді багато­річних насаджень (ягідники) до вступу їх у пору плодоносіння.

Необхідно розрахувати суму нарахованого ФСП та заповнити відповідний розрахунок.

Розв'язок

= (6200-0,5/100 • 30 + 8500 • 0,5 /100 • 20) + (11 200 • 0,3 /100 • 10 + 3000 • 0,3 /100 • 5) = = 930 + 850 + 336 + 45 = 2161.

За відсутності у платника протягом, року змін щодо площ сіль­ськогосподарських угідь сума ФСП складала б 2116 грн. (2161 -- 45). Згідно з листом ДПА України від 19.12.2002 № 8604/6/15-3416 у разі, якщо у звітному періоді відбувається зміна площ зе­мельних ділянок, платник повинен у новому податковому розра­хунку проставити прочерк за місяці до початку зміни площ, при цьому річну суму податку необхідно скоригувати на суму подат­ку за ці місяці. З метою визначення щомісячних сум податку складемо допоміжну таблицю (табл. 1) і дані нового уточненого розрахунку перенесемо до нового податкового розрахунку (табл. 2), який має надаватися платником протягом місяця до ДПІ за місцем розташування земельної ділянки та за місцем свої ре­єстрації разом з витягом державного земельного кадастру про склад земельних угідь та їх грошову оцінку.

Таблиця 1

РОЗПОДІЛ СУМ ПОДАТКУ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПЛОЩ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ (тис. грн.)

Звітний період

За старим розрахунком поточного року

За новим розрахунком

згідно вимог ДПА

України

січень

70,5

лютий

70,5

березень

70,6

Усього за І квартал (10 %)

211,6

квітень

70,5

144,0

травень

70,5

144,0

червень

70,6

144,2

Усього за II квартал (10 %)

211,6

432,2

липень

353,0

360,2

серпень

353,0

360,2

вересень

352,0

360,1

Усього за III квартал (50 %)

1058

1080,5

жовтень

211,6

216,1

листопад

211,6

216,1

грудень

211,6

216,1

Усього за IV квартал (ЗО %)

634,8

648,3

Разом за рік

2116

2161

 

Таблиця 2

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ФСП СК «ЗОРЯ» (ВИТЯГ) ОДИНИЦЯ ВИМІРУ: ГРН. З ОДНИМ ДЕСЯТКОВИМ ЗНАКОМ

Категорія земель­них ділянок

Площа

Грошо­ва оці­нка 1 га

Ставка

податку

(%)

Сума ФСП

1

Рілля, усього

50

X

0,5

1

7

8

0

 

0

1.1

Рілля

30

6200

0,5

 

9

3

0

 

0

1.2

Рілля

20

8500

0,5

 

8

5

0

 

0

2

Багаторічні   наса­дження, усього

15

X

0,3

 

3

8

1

 

0

2.1

сади

10

11200

0,3

 

3

3

6

 

0

2.2

ягідники

5

3000

0,3

 

 

4

5

 

0

3

Загальна сума на­рахованого   ФСП, в т. ч.:

X

X

X

2

1

6

1

 

0

3.1

на І квартал (ряд. 3• 10%)

X

X

X

 

3.1.1

січень

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.1.2

лютий

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.1.3

березень

X

X

X

 

3.2

на II квартал ряд. 3• 10%

X

X

X

 

4

3

2

 

2

3.2.1

квітень

X

X

X

 

1

4

4

 

0

3.2.2

травень

X

X

X

 

1

4

4

 

0

3.2.3

червень

X

X

X

 

1

4

4

 

2

3.3

на III квартал (ряд. 3 • 50 %)

X

X

X

1

0

8

0

 

5

3.3.1

липень

X

X

X

 

3

6

0

 

2

3.3.2

серпень

X

X

X

 

3

6

0

 

2

3.3.3

вересень

X

X

X

 

3

6

0

 

1

3.4

на IV квартал (ряд. 3 • 30 %)

X

X

X

 

6

4

8

 

3

3.4.1

жовтень

X

X

X

 

2

1

6

 

1

3.4.2

листопад

X

X

X

 

2

1

6

 

1

3.4.3

грудень

X

X

X

 

2

1

6

 

1

 

 

Перерахування сум фіксованого сільськогосподарського пода­тку платники здійснюють на окремий рахунок відповідних відді­лень Державного казначейства України за місцем розташування земельних ділянок, відкритий на балансовому рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (код бюдже­тної класифікації 16 040 000 «Фіксований сільськогосподарський податок»). Останні перераховують суми податку у таких обсягах: 68 % — на обов'язкове державне пенсійне страхування; 2% — на обов'язкове державне соціальне страхування; ЗО % — зарахо­вується до місцевого бюджету.

 

 

58