ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->8.3. Податкові соціальні пільги та податковий кредит

Податкова система

8.3. Податкові соціальні пільги та податковий кредит

 

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» пе­редбачено надання пільги всім громадянам у вигляді невключен­ия до об'єкта оподаткування окремих видів доходів, визначених у п. 4.3 ст. 4 Закону, а для малозабезпечених верств населення — додатково, згідно зі ст. 6 Закону, шляхом надання податкової со­ціальної пільги.

Податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до дохо­ду, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, а також прирівняних до неї виплат, тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Відповідно до пп. 6.5.1, п. 6.5 ст. 6 Закону ПСП встановлюється залежно від категорій платників у розмірах 100, 150 та 200 % від мінімальної заробітної плати (МЗП) та застосовується до нарахо­ваного місячного доходу, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, вста­новленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

На перехідний період 2004—2006 pp. ПСП (табл. 1) застосо­вується для платників, які не мають право на спеціальні підви­щені пільги у розмірі 150 та 200 %, у таких розмірах: 2004 рік — 30 % від суми мінімальної заробітної плати на 1 січня 2004 року,

2005  рік — 50 % від суми МЗП станом на 1 січня 2005 року,

2006 рік— 80 % від суми МЗП станом на 1 січня 2006 року. По­чинаючи з 2007 року податкова пільга дорівнюватиме 100 % су­ми мінімальної заробітної плати, яка буде встановлена станом на 1 січня 2007 року. Для окремих категорій громадян, які мають право на спеціальну підвищену ПСП, розмір пільги відповідно складати­ме: у 2004 році— 45 та 60% від МЗП, 2005— 75 та 100%, 2006 — 120 та 160 %, 2007 — відповідно 150 та 200 % від МЗП5.

З урахуванням того, що на 2004 рік прожитковий мінімум був встановлений у розмірі 365 грн., на 2005 рік— 453 грн., на 2006 рік — 483 грн., сума доходу (заробітної плати), що надавала

право на одержання ПСП, складала: у 2004 році— 510 грн. на місяць, у 2005 році — 630 грн., у 2006 році — 680 грн. При цьому податкова пільга застосовується виключно за одним місцем на­рахування (виплати), яке платник податку вибирає у вигляді по­дання роботодавцю заяви за формою, встановленою ДПА Украї­ни. Заяву платник може не подавати, якщо станом на 1 січня 2004 року роботодавцем велася трудова книжка на платника по­датку. Коли платник вирішив змінити місце отримання пільги, то за попереднім місцем її застосування подається заява про відмову від її застосування, а за новим — заяву з проханням про застосу­вання пільги.

Таблиця 1

РОЗМІР СТАВОК ПСП ЗА 2004—2006 роки

№ з/п

Статус пільги

 

Розмір ставок

 

2004

2005

2006

1

Загальна ПСП

61,5 = 205 -0,3

131 =262-0,5

175 = 350-0,5

2

Підвищена соціальна пільга у розмірі 150 % від загальної ПСП

92,25 = 61,5- 1,5

196,5=131   1,5

262,5 = 175- 1,5

3

Підвищена соціальна пільга у розмірі 200 % від загальної ПСП

123 = 61,5-2

262= 131 -2

350= 175-2

Заява не подається при звільненні з роботи — надання пільги призупиняється з місяця звільнення. Перелік категорій громадян, які мають право на загальну та спеціальну підвищену пільгу, на­ведено у таблиці 2.

Приклад 1. На підприємстві працюють три працівники, у яких у 2006 році зарплата за місяць не перевищувала 680 грн. Відповідно до п. 6.1 та п. 6.5 Закону мають право на податкову соціальну пільгу, в тому числі Костюк С. А — на загальну суму 175,0 грн., Петренко П. В. як самотня мати, маючи на вихованні двох дітей віком до 18 років,— спеціальну підвищену пільгу в сумі 262,5 грн. на кожну дитину та Савчишина М. А. на суму 350 грн. як особа, яка в роки Другої світової війни була вивезена у Німеччину. Нарахована зарплата у травні 2006 року складати­ме: Костюк С А. — 450 грн., Петренко П. В. — 480 грн. та Савчишиній М. А. — 500 грн.

 

Таблиця 2

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН, У ЯКИХ СУМА МІСЯЧНОГО

ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ

СКОРИГОВАНОГО МІСЯЧНОГО ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

ТА ЯКІ ВІДПОВІДНО МАЮТЬ ПРАВО НА ПСП

Категорія громадян

2006 рік (грн.)

Термін дії пільги

 

 

 

 

175

262,5

350

 

 

1

Платник податку з нарахованим мі­сячним доходом <680 грн.

+

-

-

Обмеженій відсутні

2

Платник відповідає вимогам рядка 1 та одночасно є:

-

+

-

Далі по тексту

а

самотньою матір'ю,  батьком  (опіку­ном, піклувальником) у розрахунку на кожну дитину до 18 років, утримує ди-тину-інваліда І або II групи або троє дітей до 18 років

 

+

 

Дитина не досягла 18 років, платник не позбавлений бать­ківських прав, дити­на не знаходиться на повному державно­му утриманні

б

вдівцем або вдовою

 

+

 

Особа не одружена або не знаходиться під опікою

в

чорнобильцем 1—2 категорій або нагоро­джена грамотою ВР УРСР у зв'язку з лік­відацією аварії на Чорнобильській АЕС

 

+

 

Особа має відпові­дний статус

г

учнем, студентом, аспірантом, орди­натором,  ад'юнктом,  військовослуж­бовцем строкової служби

 

+

 

 

 

д

інвалідом І або П груп, в т. ч. з дитинства

-

+

-

 

 

є

особою,   якій   присуджено   довічну стипендію як постраждалому за правозахисну діяльність

 

+

 

 

 

3

Платник відповідає вимогам рядка І та одночасно є:

-

-

+

Далі по тексту

а

Героєм   України,   Героєм   Радянського Союзу або повним  кавалером ордена Слави чи Трудової Слави

 

 

+

Особа має відпові­дний статус

б

учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка на той час працювала в тилу і має відповідні державні відзнаки

 

 

+

 

 

в

колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, ви­знаною репресованою чи реабілітованою

 

 

+

 

 

г

особою, яка була вивезена під час Другої світової війни військами фашистської Німеччини або її союзниками

 

 

+

 

д

особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Ро­сія) з 8.09.1941 по 27.01.1944 роки

 

 

+

 

 

Розв'язок

1. Визначаємо суму зборів до Пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціальною страху­вання (внески до Фонду страхування від тимчасової непрацезда­тності та Фонду від безробіття), що утримуються з доходів пра­цівників, тобто:

• з Костюк С А. утримано пенсійних зборів та внесків до фо­ндів на суму 13,5 грн. (450 • 2 % + 450 • 0,5 % + 450 • 0,5 %);

• з Петренко П. В. — 14,4 грн. (480 • 3 %);

• з Савчишиної М. А. — 15 грн. (500 • 3 %).

2.  Для підрахунку бази для нарахування податку сума ЗМОД кожного працівника, отримуваного у вигляді нарахованої заробі­тної плати, зменшується згідно п. 3.5 ст. З Закону на суму зборів до Пенсійного фонду, внесків до соцфондів та на відповідний розмір пільги для кожного працівника, а саме:

• ЗМОД (Костюк С А.) = 450 - 13,5 - 175,0 = 261,5 грн.;

• ЗМОД (Савчишин М. А.) = 500 - 15 - 350 = 135,0 грн.

3.  Розраховуємо податок з доходів за ставкою 13,0 %: з Кос­тюк С А. буде утримано податку на суму 34,0 грн. (261.5 • 0,13), з Савчишиної М. А. - 17,55 грн. (135 • 0,13).

4.  Отже, Костюк С А. отримує 402,5 грн. (450- 13,5- 34,0), Савчишина М. А. - 467,45 грн. (500 - 15 - 17,55).

Що стосується Петренко П. В., то як самотній матері, яка ви­ховує двох дітей до 18 років, у 2006 році надається пільга у роз­мірі 525 грн. (262,5 • 2). Враховуючи, що після вирахування внес­ків до соціальних фондів сума складатиме 465,6 грн. (480- 14,4), Петренко П.В. отримує заробітну плату без вирахування податку за ставкою 13,0 %, тобто 465,6 грн. (465,6 < 525,5 грн.).

Крім пільг, визначених у п. 4.3 ст. 4 Закону, а для малозабез­печених верств населення додатково, згідно зі ст. 6 Закону, плат­ники податків також мають право на зменшення за наслідками звітного податкового року загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту.

Податковий кредит — сума або вартість витрат, на які мо­жуть зменшуватися, за наслідками звітного року, загальний річ­ний оподатковуваний дохід платника податку— резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у фізичних або юри­дичних осіб — резидентів (крім витрат на сплату ПДВ та A3) у випадках, визначених Законом. Перелік витрат, дозволених до включення у склад податкового кредиту, відзначено у п. 5.3 ст. 5 Закону.

Зокрема, до податкового кредиту може бути включена сума коштів, сплачених батьками на користь середніх професійних або вищих навчальних закладів освіти у зв'язку з оплатою варто­сті навчання їх дітей (за винятком оплати навчання на підготов­чих курсах, на військових кафедрах або в аспірантурі).

Приклад 2. У одного із батьків сума нарахованого доходу за 2005 рік за основним місцем роботи склала 6300 грн. Утримано податку в сумі 786,0 грн. Ним сплачено у 2005 році за навчання сина у вищому навчальному закладі 1500 грн., що підтверджуєть­ся квитанціями до прибуткових ордерів. Потрібно розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку у зв'язку із нарахуванням податкового кредиту.

Розв'язок

При проведенні розрахунку суми податку, яка підлягає повер­ненню, застосовується сума нарахованої заробітної плати (без вирахування сум соціальних внесків та податкових пільг).

Отже, розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з нарахуванням фізичній особі податкового кредиту та­кий: (6300 - 1500) • 13 / 100 = 624 грн. Податок, що підлягає по­верненню платнику, складатиме 162 грн. (786 - 624).

Слід зазначити, що фактичні витрати, понесені платником по­датку протягом звітного року, включаються до річної податкової декларації, яка подається до податкового органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. Підставою для заповнення граф декларації повинні бути дані книги обліку доходів і ви­трат для визначення суми загального річного оподаткованого доходу за формою, затвердженою ДПА України6.

Витрати обов'язково мають бути підтверджені документально (договором, фіскальним або товарним чеком, квитанцією касово­го ордеру, товарною накладною, іншими документами, що іден­тифікують продавця та підтверджують витрати платника на при­дбання товарів, робіт, послуг) та пред'явлені для проведення податкової перевірки. Якщо платник не скористався за наслідка­ми звітного податкового року правом на включення до податко­вої декларації суми податкового кредиту, то він у подальшому втрачає право на зменшення відповідних сум річного оподатко­вуваного доходу за звітний період.

Вперше податковий кредит надавали за даними річної подат­кової декларації 2004 року, тому будь-який платник міг скорис­татися відповідною пільгою, за наявності підстав, перерахованих у п. 5.3 ст. 5 Закону, тільки починаючи з 2005 року.

 

 

62