ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->8.5. Оподаткування доходів фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності

Податкова система

8.5. Оподаткування доходів фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності

 

Кожна особа, будь то громадянин України, іноземець чи фізи­чна особа без громадянства, має право займатися в Україні під­приємницькою діяльністю. Одночасно закон надає можливість фізичним особам бути засновниками (власниками) підприємств, установ або здійснювати підприємницьку діяльність без створен­ня юридичної особи.

Для цього платник повинен подати до ДШ заяву із зазначен­ням видів діяльності, якими він передбачає займатися. Існуюча система оподаткування надає можливість громадянам, за наявно­сті певних умов, самостійно обрати спосіб оподаткування дохо­дів, а саме:

•  за фіксованим розміром сплати податку шляхом придбан­ня патенту ;

•  за спрощеною системою оподаткування шляхом отриман­ня свідоцтва про сплату єдиного податку;

•  за загальною (звичайною) системою оподаткування. При цьому фізичних осіб— платників фіксованого податку

або єдиного податку звільнено від сплати податку на доходи фі­зичних осіб. У даному випадку доходи підприємців, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фі­ксованим або єдиним податком, не включаються до складу їх су­купного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума є остаточною і не включається до перерахунку за­гальних податкових зобов'язань таких платників або осіб, які пе­ребувають з ними у трудових відносинах, чи членів їх сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Проте якщо платник фіксованого чи єдиного податку протя­гом календарного року має будь-які інші доходи, отримані не в межах власної підприємницької діяльності та які не підлягають обкладанню фіксованим або єдиним податком, він зобов'язаний, згідно з пп. 8.1.3, п. 8.1, ст. 8 Закону, самостійно внести суму цих доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу, подати річну декларацію з податку на доходи фізичних осіб та сплатити в установлені законодавством строки.

Одночасно, згідно з п. 9.12, ст. 9 Закону, на фізичних осіб-підприємців, незалежно від системи оподаткування, яку вони ви­користовують, розповсюджується статус податкового агента сто­совно нарахування, утримання та сплати до бюджету податку на доходи, виплачені або нараховані найманим особам чи громадя­нам за договорами цивільно-правового характеру.

Інший механізм передбачено для підприємців, які перебува­ють на загальній системі оподаткування. При цьому до запрова­дження в дію спеціального закону з питань оподаткування дохо­дів підприємців діяльність фізичних осіб— суб'єктів підпри­ємницької діяльності, які використовують загальну систему опо­даткування, регламентується IV розділом Декрету Кабінету Міні­стрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 р. за № 13-92 та п. 14.3, ст. 14 Інструкції про оподат­кування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою дія­льністю (Наказ ГДПІ Мінфіну України від 21.04.1993 р. за № 12).

Оподаткованим доходом фізичних осіб — підприємців, які використовують загальну систему оподаткування, вважається чи­стий дохід, що розраховується у вигляді різниці між валовим до­ходом (виручка у грошовій та натуральній формах) і документа­льно підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням валового доходу у звітному періоді. Документально підтверджені витрати враховуються при зменшенні доходу за умов, якщо вони включаються до складу валових витрат вироб­ництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.1997 р. за № 283/97-ВР. За відсутності у платника доку­ментально підтверджених витрат вони визначаються при прове­денні остаточного розрахунку за нормами у відсотках до валово­го доходу за переліком, який склала у 1993 році на той час Головна державна податкова інспекція Міністерства фінансів України за погодженням з Міністерством економіки та Держав­ним комітетом сприяння малим підприємствам і підприємництву   .

Для визначення результатів діяльності підприємці ведуть Книгу обліку доходів і витрат згідно з формою, передбаченою у додатку 10 до Інструкції ГДПІ від 21.04.1993 р. за № 12. Ця книга є бланком суворої звітності і підлягає реєстрації в ДШ. Визначе­ний за даними книги дохід підприємця підлягає оподаткуванню згідно з п. 22.3, ст. 22 Закону за ставкою 13 %.

Фізичні особи-підприємці подають щоквартально наростаю­чим підсумком з початку року декларації, які мають бути складе­ні на підставі даних Книги обліку доходів та витрат, а також шляхом відображення у декларації доходів, прямо не пов'язаних з їх підприємницькою діяльністю.

Декларації мають бути подані до ДШ протягом 40 календар­них днів, наступних за останнім календарним днем звітного по­даткового кварталу, а саме:

• декларація за перший квартал — не пізніше 10 травня;

• декларація за І півріччя — не пізніше 9 серпня;

• декларація за 9 місяців — не пізніше 9 листопада;

•  річна декларація — не пізніше 9 лютого наступного року.

У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний податковий період, за який здійснюється оподаткування. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю на умовах сімейного бізнесу та знаходяться на загальній системі оподаткування, мають право розподіляти оподатковувані доходи на членів сім'ї, але частка кожного з них не повинна перевищувати розміру, пропорційного кількості осіб, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування.

 

 

 

 

 

 

64