ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->10.3. Плата за використання прісних водних ресурсів (за воду)

Податкова система

10.3. Плата за використання прісних водних ресурсів (за воду)

 

Основою для справляння плати за використання прісних водних ресурсів є існування державної форми власності на водні ресурси. Але не всі види плати за воду мають характер податкових платежів.

Податкові платежі у формі плати за воду— це обов'язкові збори, що стягуються з платників і надходять безпосередньо до державних фондів. Податкові платежі за воду справляються в Україні у вигляді збору за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.

Плата за воду фізичними особами організаціям ЖКГ не є по­датковим платежем, бо формує доходи певної юридичної особи.

Плата за воду справляється за використання прісних водних ресурсів як загальнодержавного так і місцевого значення.

Платниками є юридичні особи, а також громадяни — СПД, що використовують водні ресурси для промислових та інших по­треб за допомогою та без застосування спеціальних пристроїв.

Об'єкт оподаткування: обсяг забраної води.

Ставки плати за воду диференційовані за двома ознаками:

1)  водогосподарськими мережами, залежно від басейну рік;

2)  підземними водними джерелами, залежно від адміністрати­вної одиниці.

На кожний рік платникам треба визначати ліміт забору води. Існує два види ставок залежно від того, чи використовується вода в межах ліміту чи понад ліміт.

Ставки плати за воду диференційовані за ознаками, встанов­леними найвищими органами влади в державі.

Нараховані суми в межах ліміту, виходячи з обсягу забраної води і ставок плати, відносять на ВВ конкретного платника.

Ставка за воду понад ліміт, збільшена у п'ять разів, і нарахо­вана сума плати сплачується з чистого прибутку конкретного платника.

Платники податку самостійно визначають і сплачують за воду і подають розрахунки в ДПА.

Збір за використання водних ресурсів не справляється:

1)  за воду, що використовується для задоволення питних і са­нітарно-гігієнічних потреб населення;

2)  за воду, що використовується для протипожежних потреб;

3)  за воду, що використовується для потреб зовнішнього бла­гоустрою територій міст та інших населених пунктів тощо.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальноде­ржавного значення в розмірі 80 % зараховується до Державного бюджету України і 20 % — до бюджетів територіальних громад.

Збір за спеціальним використанням водних ресурсів місцевого значення в розмірі 100% зараховується до бюджетів територіа­льних громад.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і во­дного транспорту зараховується платниками в розмірі 100% до Державного бюджету України.

Контроль за обсягами використання водних ресурсів та досто­вірністю їх обліку здійснюють на місцях представники Держав­ного комітету по водному господарству та Державного комітету по геології і використанню надр. Контроль за повнотою обчис­лення і своєчасністю сплати до бюджету збору за спеціальне ви­користання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту здійснюють органи держа­вної податкової служби.

Приклад 3. Промислове підприємство, розташоване у Кам'я-нець-Подільському районі Хмельницької області, використовує у своїй діяльності водні ресурси загальнодержавного значення, а саме із підземної води (артезіанської свердловини) та з поверхне­вих водних об'єктів (притоки річки Дністер). Установлений ліміт використання води на І квартал становить 9000 м3. Фактично ви­користано (з урахуванням втрат у системах водопостачання) 10 550 м води, в тому числі 8440 м — з басейна річки Дністер, решта — з підземних вод.

Норматив збору за використання води з басейну річки Дністер складає 3,02 коп./м3, за спеціальне використання підземних вод Кам'янець — Подільського району — 9,58 коп./м3. Підприємство нарахувало та сплатило до Зведеного бюджету збір за викорис­тання води, подавши розрахунок до Кам'янець-Подільської ОД-ПІ, в сумі 725,61 грн. [59, с 35—37].

Розв'язок

1.  Нараховуємо плату за воду в межах ліміту: (9000 ■ 8440 / / 10 550 • 0,0302 + 9000 • 2110 / 10 550 • 0,0958) = [(9000 • (0,8 х х 0,0302 + 0,2 • 0,0958)] = 217,44 + 172,44 = 389,88 грн.

2.  Нараховуємо плату за понадлімітне використання води: (1550 • 8440 /10550 ■ 0,0302 ■ 5 + 1550 • 2110 / 10 550 • 0,0958 • 5) = = 187,24 + 148,49 = 335,73 грн.

3.  Сума задекларованого підприємством податкового зо­бов'язання із збору за спеціальне використання водних ресурсів складає 725,61 грн. (389,88 + 335,73).

 

 

71