ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->10.4. Платежі за користування надрами

Податкова система

10.4. Платежі за користування надрами

 

Платежі за користування надрами виступають у формі фінан­сових відносин між державою як власником природних ресурсів та надрокористувачами. Платниками платежів за користування надрами для видобування корисних копалин є всі суб'єкти під­приємницької діяльності незалежно від форм власності, які здій­снюють видобування корисних копалин, включаючи підприємст­ва з іноземними інвестиціями.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється за фактично погашені в надрах обсяги ба­лансових та позабалансових запасів (видобутих обсягів) корис­них копалин. Обсяг погашених запасів корисних копалин визна­чається як сума обсягів видобутих корисних копалин та фактич­них їх втрат у надрах під час видобування.

Нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються для кожного виду корисних копалин (групи корисних копалин, близьких за призначенням) як базові з подальшою їх диференціацією залежно від геологічних особливостей та умов експлуатації родовищ. Базові нормативи плати за видобування корисних копалин залежно від виду корис­них копалин встановлюються в фіксованому та процентному ви­раженні. Фіксоване вираження передбачає встановлення норма­тивів у гривнях за одиницю погашених в надрах запасів або видобутих корисних копалин, процентний— встановлення нор­мативів у відсотках до вартості видобутих (погашених в надрах запасів) корисних копалин. Розрахована за базовими норматива­ми плата за користування надрами для видобування корисних копалин є мінімальною величиною, яку надрокористувачі спла­чують незалежно від геологічних особливостей родовищ та умов їх експлуатації.

Обсяги балансових та позабалансових запасів, видобутку ко­рисних копалин визначаються за даними державної статистичної звітності та геолого-маркшейдерською документацією.

За обсяги наднормативних втрат корисних копалин у надрах при їх видобуванні, а також за обсяги видобування понад встано­влені квоти (ліміти) плата справляється в подвійному розмірі. Нормативи втрат корисних копалин у процесі видобутку встано­влюються для кожного родовища.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин обчислюється щоквартально за наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичного обсягу погашених в над­рах запасів, обсягу видобутку або вартості видобутої мінеральної сировини чи продуктів її первинної переробки.

Платники щоквартально складають розрахунки за встановле­ними формами та подають їх державним податковим органам за місцезнаходженням   родовища   корисних   копалин   не   пізніше

25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, та 15 лютого року, наступного за звітним.

Сплата платежу за користування надрами для видобування корисних копалин проводиться платниками щоквартально не пі­зніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Приклад 4. ВАТ «Цемент Поділля» використовує для виго­товлення цементу сировину з місцевого родовища. Обсяги пога­шення балансових та позабалансових запасів за звітні періоди складають відповідно 55 та 4,5 тис. тонн. Базовий норматив пла­ти за одиницю погашених запасів — 2 грн. за тонну. При пога­шенні позабалансових запасів використовується коефіцієнт 0,5. При нарахуваннях платежу за попередній період в сумі 62450,0 грн. сумарна плата за користування надрами для видобутку сиро­вини (вапняку) з балансових і позабалансових запасів у поточно­му періоді підлягала сплаті до бюджету в сумі 52050,0 грн. [59, с 38].

Розв'язок

1.  Плата за користування надрами для видобутку вапняку з балансових запасів: 55 000 • 2,0 = 110000,0 грн.

2.  Плата за користування надрами для видобування вапняку з позабалансових запасів: 4500 ■ 2,0 • 0,5 = 4500,0 грн.

3.  Сумарна плата, що підлягає нарахуванню у поточному пе­ріоді складе 114500,0 грн. (11000,0 + 4500,0). До сплати за звіт­ний квартал -52050,0 грн. (114500,0 - 62450,0).

 

 

72