ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->10.7. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

Податкова система

10.7. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету

 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, справляється з надрокористувачів незале­жно від форми власності, які видобувають корисні копалини на раніше розвіданих родовищах, а також на розташованих у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони родовищах з попередньо оціненими запасами, які за згодою заінтересованих надрокористувачів пере­дані їм для промислового освоєння. Він зараховується до Держа­вного бюджету і спрямовується на розвиток мінерально-сировин­ної бази.

Нормативи збору за виконані геологорозвідувальні роботи встановлюються окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних ко­палин. Нормативи збору індексуються з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції.

Обсяг погашених запасів корисних копалин визначається як сума обсягів видобутих корисних копалин та фактичних їх втрат у надрах під час видобування.

Надрокористувачі, які виконували геологорозвідувальні робо­ти частково за рахунок власних коштів, сплачують збір, застосо­вуючи коефіцієнти залежно від обсягу виконаних на відповідних родовищах пошукових робіт.

Якщо надрокористувачі видобувають більше одного виду ко­рисних копалин, що залягають окремо, збір обчислюється за ко­жний їх вид окремо.

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється з дати видобутку корисної копалини.

Суми збору відносяться до валових витрат реалізованої про­дукції (робіт, послуг).

Збір за виконані геологорозвідувальні роботи сплачується до бюджету авансовими платежами щодекадно або щомісячно, за­лежно від суми збору за минулий місяць. Якщо сума збору за ми­нулий місяць становила більше 10 тис. грн., авансові платежі сплачуються до 13, 23 числа поточного місяця і до 3-го числа на­ступного місяця — виходячи з кількості видобутих корисних ко­палин за кожну минулу декаду.

При сумі збору менше 10 тис. грн. авансові платежі сплачу­ються до 15 числа наступного за звітним місяця, виходячи з фак­тичної кількості видобутих корисних копалин за кожний мину­лий рік.

Після закінчення кварталу, півріччя, дев'яти місяців і року ко­ристувачі надр обчислюють повну суму збору за виконані геоло­горозвідувальні роботи наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичної кількості видобутої мінеральної сировини. Перерахунок провадиться в 5-денний строк з дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів.

 

 

75