ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->11.3. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами

Податкова система

11.3. Місцеві податки: комунальний і податок з реклами

 

Місцеві податки і збори— це обов'язкові податкові платежі, які запроваджуються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України, за наявності об'єктів оподатку­вання.

Стягуються місцеві податки і збори тільки в межах території, яка знаходиться під юрисдикцією місцевих органів влади базово­го рівня управління.

Перелік податків встановлено законом України «Про змі­ни і доповнення до Закону «Про систему оподаткування» від 19 лютого 1997 року. В ньому чітко вказано, що місцеві податки і збори, згідно з переліком, мають право запрова­джувати лише міські, сільські, селищні ради народних депу­татів.

Закон України містить проблематичний аспект, тому що він зобов'язує місцеві органи влади запровадити:

1)  комунальний податок;

2)  збір за видачу ордера на квартиру;

3)  ринковий збір;

4)  збір на розміщення об'єктів торгівлі;

5)  збір з власників собак.

Разом із переліком ВР України регламентує і максимальні ставки місцевих податків і зборів.

До місцевих податків в Україні належать два податки: кому­нальний та податок з реклами.

Комунальний податок на сьогодні є обов'язковим до запрова­дження місцевим податком, регламентовано і максимальну став­ку— 10%.

Платники комунального податку є юридичні особи, ме­тою фінансово-господарської діяльності яких є отримання прибутку.

Об'єктом оподаткування або податковою базою для розрахун­ку комунального податку є розрахунковий фонд оплати праці, який визначається шляхом множення середньоспискової чисель­ності працівників за звітний період на один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Сума комунального податку дорівнює добутку розрахунково­го фонду оплати праці на ставку податку.

Нарахування комунального податку можна проводити що­місячно або раз у квартал. Сплачується комунальний податок один раз у квартал до 15-го числа місяця, що слідує за звітним кварталом.

По комунальному податку передбачена податкова звітність у формі розрахунку комунального податку, який подають у ДПА до 15-го числа місяця, що слідує за звітним.

Нараховані суми комунального податку включаються у валові витрати платників.

Органи ДПА контролюють процес надходження комунально­го податку до місцевого бюджету:

а)  при камеральній перевірці проводять перевірку показників розрахунку комунального податку за квартал, дані додатків до декларації про прибуток підприємств;

б)  при документальній — перевіряють головну книгу, аналі­тичні відомості по розрахунку комунального податку, звіти з праці (для визначення середньої чисельності працюючих), дані про рух штатних працівників за звітний період.

Платниками податку з реклами є підприємства, які виготов­ляють, розміщують та встановлюють рекламу. Конкретними но­сіями податку з реклами є особи, які замовляють виготовлення чи розміщення реклами. Це пояснюється тим, що податок з реклами має ознаки непрямого податку, бо є елементом ціни.

Об'єктом оподаткування (податковою базою) є вартість по­слуг по встановленню чи розміщенню реклами. Причинний роз­мір податку з реклами не повинен перевищувати:

а)  при одноразовій рекламі— 0,1% від бази оподатку­вання;

б)  при багаторазовій рекламі — 0,5 % від бази оподатку­вання.

Конкретні носії сплачують суму податку з реклами конкрет­ним платникам в момент оплати послуги по рекламі.

Ціна послуги без ПДВ = Вартість послуги без ПДВ + + Сума податку з реклами

Сума податку з реклами дорівнює добутку ціни послуги без ПДВ на ставку податку.

Контроль за розрахунками здійснює ДПА через документаль­ну перевірку:

1)  перевіряються журнал — головна;

2)  аналітичні відомості по формуванню собівартості.

 

 

 

 

 

 

11.4. МІСЦЕВІ ЗБОРИ

 

 

з/п

Стаття декрету

Види місцевих податків і зборів

Хто є платником

Об'єкт оподаткування

Ставки (граничні розміри)

На кого

покладається

облік платників

Строки

сплати

та перерахування

1

3

Збір за припаркування ав­тотранспорту

Юридичні особи і громадяни, які припарковують автомобілі в спе­ціально   обладна­них або  відведе­них для    цього місцях

Час парковки автотранспорту

3 % нмдг у спеціально обладнаних місцях

1 % нмдг у відве­дених місцях

Визначають ради

Сплачується воді­ями на місці парковки. Строки пе­рерахування до бюджету встанов­люються радами

2

4

Ринковий збір

Юридичні особи і громадяни, які ре­алізують     сільсь­когосподарську і промислозу про­дукцію та    інші товари

Торгові місця  на ринках за кожний день торгівлі

20 % мзп* — для громадян 3 мзп — для юри­дичних осіб

Адміністрація ринків

Справляється до початку реалізації продукції. Строки перерахування до бюджету встанов­люються радами

3

5

Збір за видачу ордера на ква­ртиру

Особи,   які   отри­мують    документ, що дає право на за­селення квартири

Послуги, пов'язані з видачею документа, що дає право на за­селення квартири

30 % нмдг

Органи  з  об­ліку та розпо­ділу житла

Сплачується до бюджету через уста­нови банків до одержання ордера

4

6

Збір з власни­ків собак

Громадяни, влас­ники собак, які проживають у бу­динках державного і громадського жи­тлового  фонду  та приватизованих квартирах

За  кожну  собаку (крім службових)

10 % нмдг щоріч­но

Визначають ради

Сплачується у по­рядку визначено­му радами

5

7

Курортний збір

Громадяни, які прибувають у ку­рортну місцевість, крім деяких кате­горій громадян, які звільнені    Декре­том KM України

Кожний  громадя­нин, який прибув у курортну місце­вість

10% нмдг

Адміністрації готелів та ін­ших    установ готельного ти­пу квартирно-посередниць­кими організа­ціями    або    в порядку,    ви­значеному ра­дами

Справляється    не пізніше   3-х   днів від дня прибуття у курортну     місце­вість. Строки пе­рерахування      до бюджету встанов­люються радами

 

6

8

Збір за участь у бігах на іпо­дромі

Юридичні особи і громадяни, які ви­ставляють     своїх коней  на змаган­нях комерційного характеру

Кожен   кінь,   ви­ставлений на зма­гання     комерцій­ного характеру

3 нмдг

Адміністраці­єю іподромів

Справляється    до початку   змагань. Строки  перераху­вань до бюджету встановлюються радами

 

7

9

Збір за виграш на бігах

Особи, які вигра­ли в грі та тоталі­заторі на іподромі

Сума  виграшу   в грі на тоталізаторі на іподромі

6 % від суми ви­грашу

Адміністраці­єю іподромів

Справляється     під час видачі виграшу. Строки    перераху­вання до бюджету встановлюються радами

 

8

10

Збір з осіб, які

беруть участь у

грі на тоталіза-

торі на іподромі

Особи, які беруть

участь у грі на то

талізаторі на іпо-

дромі

Сума   плати,   яка

визначена за участь

у грі на тоталізаторі на іподромі

5 % від суми пла-

ти,  визначеної за

участь у грі на то-

талізаторі на іпо­дромі

Адміністраці-

єю іподромів

Справляється   під

час придбання кви-

тка   на   участь   у

грі. Строки пере­рахування до бю­джету встанов­люються радами

 

9

12

Збір за право

на      викорис-

тання місцевої

символіки

Юридичні особи і

громадяни,       які

використовують

місцеву символіку з       комерційною метою

Використання

символіки з коме-

рційною метою

0,1 % вартості ви-

робленої   продук-

ції, виконаних ро-

біт, наданих пос­луг— для юриди­чних осіб 5 нмдг — для    громадян — підприємців

Визначають

ради

Строки  перераху-

вання до бюджету

встановлюються

радами.    Сплачу­ється   в   порядку, визначеному    ра­дами

 

10

13

Збір за право

на проведення

кіно-   і   теле-

зйомок

Комерційні кіно- і

телеорганізаци,

включаючи   орга-

нізації   з   інозем­ними   інвестиція­ми   та   зарубіжні організації,       які проводять    зйом­ки,   що   потребу­ють     додаткових заходів

Додаткові   заходи

(виділення наряду

міліції,    оточення

території    зйомок тощо)

Фактичні    витрат

на проведення за-

значених заходів

Визначають

ради

Строки  перераху-

вання до бюджету

встановлюються

радами.    Сплачу­ється   в   порядку, визначеному    ра­дами

 

11

14

Збір за право

на проведення

місцевих   аукціонів,      конкурсного розпродажу і лотерей

Юридичні особи і громадяни, які мають   дозвіл   на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Вартість    заявлених   до   місцевих аукціонів,   конкурсного   розпродажу    товарів  або сума на яку випускається лотерея

0,1 % вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного   розпродажу товарів  або суми, на яку випускається    лоте­рея   за   право   на проведення   лоте­рей збір з кожного учасника   не   по­винен   перевищу­вати 3 нмдг

Визначають ради

За три дні до проведення  місцевих аукціонів,   конкурсного   розпродажу   або   під   час одержання дозволу на випуск ло­терей. Сплачуєть­ся     в     порядку, визначеному    ра­дами

12

17

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі   та   сфери послуг

Юридичні особи і громадяни, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та    інші товари

Послуги, пов'язані  з  оформленням   та видачею дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, за­лежно від  площі торгового місця його територіаль­ного розміщення та виду продукції

20    нмдг —    для суб'єктів, що постійно     здійснюють торгівлю 1 нмдг в день за

одноразову торгі­влю

Уповноважені організації, яким надано таке право

Сплачується в порядку, визначеному радами

*нмдг — неоподаткований мінімум доходів громадян

**мзп — мінімальна заробітна плата

 

81