ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->13.2. Функції податкового менеджменту

Податкова система

13.2. Функції податкового менеджменту

 

Функції податкового менеджменту — це певний вид діяльнос­ті в управлінні, що відокремився в процесі спеціалізації управ­лінської праці. До них належать: планування, організація, коор­динація, стимулювання і контроль. Зазначені функції є не ізольованими, а діють у взаємозв'язку і взаємозалежності.

У сфері управління податковою системою ці функції мають свій специфічний зміст.

Планування — це наукове передбачення розвитку і визначення шляхів здійснення розширеного відтворення. Податкове плану­вання, будучи органічною частиною планування фінансів країни, забезпечує узгоджену взаємодію всіх його елементів.

На державному рівні роль податкового планування визначає аналіз надходження податків, тенденцій і факторів росту бази оподаткування і на цій підставі визначення обсягів податкових надходжень до бюджету.

Організація як функція управління податковою системою ви­ражається, насамперед, у виборі і формуванні системи органів управління, порядку їх підпорядкованості, встановленні прав і обов'язків кожного органу. У ширшому розумінні ця функція пе­редбачає також розробку нових методів оподаткування, напри­клад зміну бази, ставки, податкових пільг, порядку подання де­кларацій тощо. Результат виконання функції організації полягає у створенні структури органів управління, закріпленої у відповід­них положеннях, посадових інструкціях та інших нормативних документах.

Координація в області управління податковою системою пе­редбачає забезпечення єдності дій податкових органів по усунен­ню диспропорцій у передбачених бюджетом планових завданнях з податків і зборів, які виникають внаслідок зміни соціально-економічних та фінансових умов.

Стимулювання означає, що органи управління пов'язують ак­тивність людей із задоволенням їх матеріальних і духовних по­треб. Сплата податків до Державного бюджету пов'язана з необ­хідністю задоволення потреб платників податків' у безпеці, правовому захисті, фінансуванні частини витрат на освіту, охо­рону здоров'я, науку і культуру за рахунок державних коштів.

Стимулювання означає і певну матеріальну відповідальність за своєчасну і повну сплату податків.

Контроль. Податковий контроль розглядається з двох сторін: як функція або елемент державного управління економікою та як особлива діяльність з виконання податкового законодавства.

 

 

85