ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ

Податкова система

ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ

 

 

15.1. Процедура перекладання податків

 

Перекладання податків— це процес уникнення податкових зобов'язань шляхом переміщення їх з платника на носія. Різні по­датки перекладаються по-різному. Найбільше піддаються процесу перекладання непрямі податки, бо вони пов'язані з ціновим меха­нізмом. Але перекладання непрямих податків залежить від попиту, збуту та ціни на конкретні види товарів. Ця залежність досліджу­ється через показник еластичності попиту щодо ціни. Він розрахо­вується як співвідношення відносної зміни попиту до відносної зміни ціни за певний проміжок часу і може бути меншим одиниці (нееластичний попит), більше одиниці (еластичний попит) та дорі­внювати одиниці (жорстка або одинична еластичність попиту). За еластичного попиту на той чи інший товар перекладання податків ускладнюється, оскільки будь-яке збільшення ціни може призвести до значного скорочення споживання певного товару, внаслідок чо­го продавець повністю перекладе податок на споживача, але знач­но втратить обсяги продажу, а отже і загальну суму прибутку. То­му в цьому разі продавцю вигідно змінити ціну товару не на всю суму податку, а лише на її частину, щоб зберегти обсяги продажу, або частково перекласти податок на своїх постачальників за раху­нок зменшення ціни поставки і таким чином частково податковий тягар взяти на себе за рахунок власного прибутку, або повністю перекласти його на постачальника.

За нееластичного попиту відносне збільшення ціни, обумовлене податком, не призводить до значного скорочення обсягів споживан­ня, а отже, продавець може повністю перенести податковий тягар на покупця. До товарів з нееластичним попитом відносять товари пер­шої необхідності, такі як сіль, сірники, мило, хліб тощо.

Існує також поняття перехресної еластичності попиту, тобто за­лежність цін на дану продукцію від цін на інші, аналогічні чи подібні товари. Якщо ціни на ці товари не змінюються, у той час як ціни даної продукції збільшуються, покупець починає споживати дешевші това­ри, а отже, перекласти податок у такому разі майже неможливо.

Співвідношення між попитом і пропозицією впливає як на ціни, так і на можливість перекладання податків. Так, у разі перевищення попиту над пропозицією умови для реалізації зазначених дій є найс­приятливішими, якщо ж попит нижчий за пропозицію, перекласти податки на споживача неможливо — лише на постачальника.

Важливе значення має також рівень монополізації виробницт­ва та збуту тих чи інших товарів. Якщо підприємець є абсолют­ним монополістом, це означає, що рівень цін на цю продукцію аж до введення податку був максимально високим, а отже, збільши­ти його без втрати обсягів споживання буде важко. Саме тому абсолютному монополісту вигідно не додавати до ціни суму всього податку або збільшувати її частково, а заплатити податок за рахунок власного прибутку, який і після додаткового оподат­кування залишиться достатньо високим. Це дасть можливість не втратити обсяги споживання монополізованого товару. У конкре­тному середовищі рівень цін більше відповідає рівню витрат, а тому перекласти податок за рахунок підвищення цін легше.

Крім вище названих факторів, на процеси перекладання впли­вають такі загальноекономічні чинники, як зміни в доходах спо­живачів та їх розподіл, рівень інфляції, стадія економічного цик­лу (піднесення або рецесія), життєвий цикл того чи іншого товару, податкова політика держави: висота та механізм визна­чення податкових ставок (універсальні чи диференційовані, про­центні або тверді), стабільність податкового законодавства тощо.

Перекладання прямих податків залежить від можливостей включення податкового зобов'язання в кінцеву ціну товарів.

 

 

 

 

 

91