ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Розділ 2. Податкова політика і податкова система держави

Податкова система

Розділ 2. Податкова політика і податкова система держави

 

1. Податкова система це:

а) сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджету;

б)  сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових фондів;

в)сукупність податків і податкових платежів, встановлених державою.

г) сукупність принципів, форм і методів встановлення та сплати по­датків і податкових платежів, що забезпечують контроль і відповідаль­ність за порушення податкового законодавства;

д)  сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових фондів, а також принципів, форм і методів їх вста­новлення, що забезпечують контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

2.   Забезпечення незмінності податків і податкових пла­тежів, їх ставок та податкових пільг протягом бюджетного року встановлює принцип:

а) обов'язковості;

б) стабільності;

в) рівнозначності і пропорційності;

г) рівномірності плати;

д) економічної обґрунтованості.

3. Податкова політика це:

а)  наявність значного державного боргу, що включає зовнішній, внутрішній борг;

б) значні обсяги загальнодержавного споживання;

в) діяльність держави у сфері встановлення, правового регламенту­вання та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави.

4. Перелічіть критерії формування податкової політики:

а) вигоди і адміністративної зручності;

б) економічної ефективності;

в) соціальної справедливості;

г) платоспроможності;

д) стабільності; є) гнучкості;

є) фіскальної достатності;

5.  У чому полягає зміст принципу вигоди та адміністрати­вної зру чності:

а) втрати добробуту в результаті сплати податків повинні бути сумі­рні для платників з тими вигодами, які вони отримують за рахунок фі­нансованих з податкових надходжень потреб і суспільних благ;

б)  тягар оподаткування має розподілятися у відповідності з плато­спроможністю платника податку;

в) сприяння стабілізації економіки та економічного росту.

6.  У чому полягає зміст принципу платоспроможності?

а)  втрати добробуту в результаті сплати податків мають бути сумір­ними для платників з тими вигодами, які вони отримують за рахунок фінансованих з податкових надходжень потреб і суспільних благ;

б)  тягар оподаткування має розподілятися у відповідності з плато­спроможністю платника податку;

в) сприяння стабілізації економіки і економічного росту.

7.  Чи завжди підвищення норми оподаткування у країні приводить до збільшення величини податкових надходжень до державної казни ?

а) так;

б) ні;

в) до певного критичного рівня.

8. Діаграма Лоренца показує:

а) ступінь нерівномірності розподілу доходів і податкових зобов'я­зань;

б)  своєрідну паралель між податковими надходженнями до бюдже­ту держави і сумарною кількістю платників податку;

в) не має правильної відповіді.

9.  Крива Лаффера базується на спостереженні:

а) коли висота податкових ставок досягає певного критичного рівня, подальше підвищення норми оподаткування спричинює не збільшення, а зменшення податкових надходжень;

б)  коли висота податкових стазок досягає певного критичного рів­ня, подальше підвищення норми оподаткування спричинює не змен­шення, а збільшення податкових надходжень;

з) немає правильної відповіді.

10.  Коефіцієнт Джіні вимірює:

а)   ступінь нерівномірності розподілу доходів і податкових зо­бов'язань;

б)  своєрідну паралель між податковими надходженнями до бюдже­ту держави і сумарною величиною .платників податків;

в) немає правильної відповіді.

11. Який іі критеріїв формування податкової політики враховує інтересі/ податкоплптииюв?

а) соціальної справедливості;

б) економічної ефективності;

в) стабільності

г) гнучкості

12. Який з критеріїв формування податкової політики пе­редбачає незмінність правового регламентування справляння податків та зборів протягом певного податкового періоду?

а) соціальної справедливості;

б) економічної ефективності;

в) стабільності;

г)  гнучкості;

д) фіскальної достатності.

 

 

98